109.

V Praze, 1. září 1605.Stavové král. Českého na sněmu shromáždění svolují, aby paní Alžbětě Lobkovské z Lobkovic vložen byl do desk dvůr Havránkovský, jinak Cikánovský, v Zadním Ovenci, aby pí. Alžběta byla zproštěna povinnosti platiti ze svého mlýna v Zadním Ovenci ročně 10 kop úřadu nejv. purkrabství a aby jí byl dědičně zapsán pramen Libule vedený s pozemků nejv. purkrabství do tohoto mlýna.

Souč. zápis v arch. zemském, v kvaternu 51 malého stavovského archivu: Relací zlatý 1602 - 1606, fol. L 14.

Ve čtvrtek den svatého Jiljí.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském léta šestnáctistého pátého v outerý po sv. Bartoloměji a zavřín téhož léta v pondělí po sv. Jiljí, na milostivé J. Mti. cís. stavům v známost uvedení, tak jakož jest J. Mt. cís. od Martina Havránka a Zuzany, manželky jeho, dvůr jich v Zadním Ovenči ležící, řečený Havránkovský, jinak Cikánovský, k ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející, se vším k tomu náležejícím příslušenstvím za jistou summu peněz koupiti ráčil a ten a takový dvůr z obzvláštní milosti své císařské a královské a na poníženou prosbu Alžběty Lobkovské z Lobkovic na Pátku a Divících tím vším právem, jakž zápis J. Mti. cís. v knihách purkrechtních téhož ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského svědčí, ráčil jest zase jí, Alžbětě Lobkovské z Lobkovic, milostivě povoliti a darovati i také z plnosti moci své císařské jakožto král Český k ponížené a pokorné prosbě její, aby jí dotčený dvůr Havránkovský, jinak Cikánovský, s jeho příslušenstvím v spupné a svobodné dědictví uveden, [Podle zápisův obsažených v purkrechtní knize nejv. purkrabství pro Zadní Ovenec, Bohnice, Hostivař a Vojkovíce, založené r. 1567 (nyní v arch. zemském: Purkrabství č. 5) na fol. 13 - 14 koupila 23. července 1605 česká komora "na místě a k ruce" cís. Rudolfa "grunt od Martina Havránka ve vsi Zadním Ovenci, k ouřadu nejv. purkrabství Pražského náležející, jenž Havránkovský slove" za 2500 kop míš. Mandátem z 24. července nařídil pak císař, aby mu na řečený dvůr byl učiněn zápis v knihách purkrechtních nejv. purkrabství, potom však hned aby dvůr ten byl v knihách zapsán uroz. Alžbětě Lobkovské z Lobkovic na Pátku a Divících, "neb sme jí týž dvůr s jeho příslušenstvím z milosti povoliti a darovati ráčili." Skutečně zápis takový učiněn 9. srpna 1605. - Poznamenávám ještě, že pí. Alžběta Lobkovská z Lobkovic, zde jmenovaná, je dcera Jana z Lobkovic na Točnice a Nově Bystřici, někdejšího presidenta české komory a hejtmana německých lén, zemřelého r. 1590, jež od r. 1581 byla manželkou nejv. hofmistra Kryštofa z Lobkovic.] tak i vedle toho plat ten, kterejž ze mlejna svého dědičného a od Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, koupeného ročně po desíti kopách, polovici toho při svatém Jiří a druhou polovici při svatém Havle, k ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského platila, [Mlýn v Zadním Ovenci, jenž kdysi náležel úřadu nejv. purkrabství Pražského, koupila pí. Alžběta z Lobkovic od p. Jaroslava ze Vchynic smlouvou z 22. září 1603 (Zápis z 16. června 1605 v deskách zemských kvat. 179, Jol. D 12) za sumu 8000 kop míš. "na takový spůsob, že dotčená... pí. Alžběta Lobkovská z Lobkovic... ten plat, který od starodávna z téhož mlejna se k ouřadu nejv. purkrabství Pražského platí, totiž pět kop gr. českých, ráčí bejti povinna platili rozdílně, při sv. Havle polovici a při sv. Jiří druhou polovici". Srov.J. Pažout, K dějinám statků dříve purkrabských, nyní zemských (Zprávy zem archivu král. Českého I., 1906). str. 136.] odpuštěn a při tom také ten pramen vody, kterejž se na gruntech téhož nejvyššího purkrabství prejští, kterýž slove od starodávna Libule, a ten od ní, Alžběty Lobkovské, s velikým nákladem do oznámeného mlejna jejího se vede, též dědičně povolen býti mohl, své milostivé povolení dáti ráčil, žádajíce J. Mt. cís. stavův, aby toho též jí, Alžbětě Lobkovské, přáli a k tomu své povolení dali, na kderoužto milostivou žádost J. Mti. cís. stavové k tomu, aby předně týž dvůr někdy Martina Havránka a Zuzany, manželky jeho, i s platem i jinými všemi a všelijakými povinnostmi, nic ovšem nevymiňujíc, nicméně i plat ten ze mlejna dědičného jejího a od Jaroslava ze Vchynic a z Tetova koupeného, totiž deset kop, z kněh purkrechtních úřadu nejvyššího purkrabství Pražského vymazány a deskami zemskými týž dvůr i s platem a jinými povinnostmi i s tím pramenem vody, kterýž od starodávna Libule slově, tolikéž i těch deset kop platu ze mlejna již jmenovaného za spupné dědictví též Alžbětě Lobkovské z Lobkovic a budoucím jejím vloženo a zapsáno býti mohlo, své povolení dávají.

Relátorové na to byli jsou v přítomnosti nejv. úředníkův zemských Volfa Novohradského z Kolovrat na Lnářích, Opálce a Vintrberce, nejv. sudího království Českého, J. Mti. cís. rady, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejv. písaře království Českého, J. Mti. cís. rady; též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic a na Rvenicích, místopísaře království Českého: Zdeněk z Lobkovic na Chlumci, Jistebnici a Roudnici, nejv. kancléř království Českého, J. Mti. cís. rada, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku a Ronšperce, nejv. sudí dvorský království Českého, J. Mti. cís. rada, Vilém Slavata z Chlumu a z Košmberka na Hradci, Telči a Stráži, J. Mti. cís. rada, komorník, místodržící nejvyššího komornictví a purkrabě Karlštejnský, Heřman nejstarší z Říčan na Kosové Hoře, Staré Červené Řečici a Novém Rychnově, J. Mti. cís. rada, Teobald Švihovský z Ryžmberka a z Švihová na Horaždějovicích, J. Mti. cís. rada a kráječ, Ferdinand purkrabě z Donína na Ratajích, J. Mti. cís. rada a president nad appellacími na hradě Pražském, Heralt Václav Libštejnský z Kolovrat na Janovičkách, nejv. berník království Českého, z pánův; Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří král. Českého, J. Mti. cís. rada, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, J. Mti. cís. rada, Adam Hrzaň z Harasova na Skalce, Landšperce a Landškrounu, J. Mti. cís. rada, Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru na Kladně, hejtman Menšího města Pražského, J. Mti. cís. rada, Jeroným Čejka z Olbramovic a na Chvalách etc. z rytířstva.
Přihlásit/registrovat se do ISP