18. V Praze 25. dubna 1605.

Česká komora nařizuje Kutnohorským, aby zvolili dva výběrčí sbírky z vína, poněvadž J. Mt. cís. etc. tu u vás žádných takových vejběrčích posudného aneb ungeltu, tak jako v jiných městech, jmíti neráčí a aby dle příležící formule vzali je do přísahy.,Dán na hradě Pražském v pondělí den sv. Marka evangelisty páně léta etc. 1605'.

Orig. pap. s třemi přitištěnými pečetěmi v archivu kutnohorském č. 6053/1 červ. In tergo: Slovutným a poctivým šeptmistrům a konšelům na Horách Kutných, přátelům našim milým. Alia manu: Dodáno v středu po sv. Filipu a Jakubu 1. 1605. [4. V.]. In marg.: Od J. Mtí pánův rad komory České o nařízení osob k vybírání zbírky zemské z vín, sněmem léta toho svolené.
Přihlásit/registrovat se do ISP