23. V Praze 2. května 1605.

Novoměstští Pražané České komoře, aby zastaviti poručila exekuční řízení na berní nedoplatky z lidí poddaných, které proti nim loni úředníci nejv. úřadu berničného zvedli a nyní znovu jeden z nich, Jan Tišňovský, vede, neboť jsou ochotni sejíti se s ním k pořádnému zúčtování.

Koncept v ,Liber missivarum Novae Urbis' fol. 319, rkp. č. 402 v archivu hlavního města Prahy.

Na komoru.

Jakož sou na onen čas Jan Tišňovský z Tišnova a Pavel Koch z Kolburku, J. Mti služebníci k berním od léta 70 až do vyjití léta 95 nařízení


[Č. 23: Pavel Koch (od r. 1594 z Kolburka) a Jan Tišňovský byli písaři nejv. úřadu berničného; srv. s. 118. Koch sloužíval též jako stavovský colmistr u pluků, které byly z Čech placeny; tak na př. r. 1599 u pluku Šebestiána Šlika (SČ. IX. 656/7). Zmíněné usnesení o vybírání starých berních restů bylo prováděno již r. 1602. Panovník nařídil mandátem nejv. berničnému úřadu, aby se této práce ujal (SČ. X. 294). Dokonce na písaře berničného úřadu Pavla Kocha a Jana Tíšňovského přenesl svoji pravomoc prokurátor královský Jakub Menšík z Mencštejna, jenž měl dobývat berní nedoplatky za ta léta, z nichž nebyl již na živu žádný berník (1570-78 a 1581); srv. SČ. X. s. 299. Příštího roku byla oběma zmíněným úředníkům mandátem z 9. září 1603 znova uložena povinnost vybírati všechny berní resty, které byly králi od stavů postoupeny (SČ. X. 497). - Jan Tišňovský užíval někdy také predikátu z Tišnova, byl však měšťanem novoměstským], nám léta pominulého 1604 v čtvrtek po sv. Školastice [12. II.], že bychom z lidí poddaných k obci a záduší města tohoto přináležejících 215 kop gr. od léta 79. až do vyjití léta 95. berní dlužní zůstávali a posavad toho nespravili, psaní učinili, proti čemuž my sme jim jisté správy zase a že k pořádnému oučtu na místě předkův našich se voláme i tuž věc na V. Mti vznésti chceme, což se i tehdáž časně stalo, podali. Při čemž toho od nich mlčením dosavad zanecháno a nyní teprva opět po smrti Pavla Kocha dotčený Jan Tišňovský proti zřízení zemskýmu a snesení sněmovnímu království Českého na něco toho samotný nastupovati a na nás se domlouvati smí, i poněvadž práva a zřízení zemská král. Českého jednomu každému, kdož se k jakémukoliv oučtu volá, toho dovolují, a my na místě předkův našich, na jak nemalém omylu dotčení oba berníci byli a nás i sebe tím zbytečně zaneprázdňovali, i tento samotný zaneprázdňuje, ukázat se svolujeme, čehož i Jeho Mti císařské milostivé nařízení, k dobývání takových reštantů nikoli nezbraňuje, M. Mti služebně žádáme, že témuž Janovi Tišňovskýmu, aby od svýho předsevzetí přestal a s námi k oučtu v místě jistém se nadjíti dal, o tom poručiti ráčíte. Datum feria 2. post Philipi Jacobi anno 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP