38. V Praze 20. července 1605.

Jednání před radou městskou Starého města Pražského.

Zápis v ,Manual Starého města 1604-1605' v archivu hlavního města Prahy, rkp. č. 1288 fol. 370.

Feria 4. post divisionem Apostolorum. 20 Julii.


Starší židé povoláni do rady jsouce, byli napomenuti přísně, aby z domův skoupených od křesťanův mimo židovské ulice sebrali 100 kop a do rady ad cras složili pro pomoc nákladův na lid vojenský; pan purkmistr páni poroučeti ráčí

[Č. 38: Mimo židovské gheto nacházely se r. 1597 na Starém městě Pražském ještě 44 židovské domy. Soupis jejich pořídil na přání České komory král. rychtář v Praze Jan Platejs z Platnštejna; srv. St. manip. S. 15/10-111. v archivu ministerstva vnitra v Praze].
Přihlásit/registrovat se do ISP