39. V Praze 4. srpna 1605.

Panovník podle plné moci dané mu hromničným sněmem tohoto léta ustanovuje krajské berníky.

Zápis v ,Decrete und Recesse 1600-1606' v archivu ministerstva vnitra v Praze, registra České kanceláře sv. 108 fol. 254.

Berníci krajští.

Rudolf etc. Věrní milí, věděti vám milostivě dáváme, že jsme v témž kraji vašem etc. k vybírání všelijakých kontribucí, berní a sbírek zemských pro [ti] nepříteli Turku od stavův království našeho Českého, sněmem obecným, kterýž jest při přítomnosti naší císařské, jakožto krále českého, na hradě Pražském léta tohoto přítomného 1605 v pátek po Hromnicích držán a téhož léta v sobotu po sv. Valentinu zavřín byl, svolených, podle moci Nám od týchž stavův sněmem dané [Č. 39: Srv. artykuly zmíněného sněmu str. 164. SČ. XI. sv. 1], N. N. obyvatele a měšťany města našeho.N. za berníky voliti a naříditi i také jim povinnost na to vydati poručiti ráčili, Vám při tom všechněm i jednomu každému zvláště milostivě poroučejíc, abyste vědouce o tom, v tom se vedle nahoře psaného snesení sněmovního poslušně a poddaně zachovali a týmž berníkům krajským takové pomoci, defensí a sbírky zemské časně od sebe odvozovali, jinače nečiníce. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek den sv. Dominika, 4. Augusti a. 1605 [s datem o den starším bylo expedováno z České kanceláře všem nově jmenovaným krajským berníkům vyzvání,.abyste se ihned, jakž vás toto psaní naše císařské dojde, na cestu vypravili a v kanceláři České k vykonání povinnosti - přísahy - najíti se dali; srv. ,Missiven vom J. 1605' v archivu ministerstva vnitra v Praze, král. registra sv. 114, fol. 167, čís. 3].
Přihlásit/registrovat se do ISP