50. Na Karlštejně 21. září 1605.

Karlštejnský děkan Dr Pavel Pistorius


[Č. 50: O karlštejnském děkanu Pavlu Pistoriusovi z Lucka viz J. Jireček, "Rukovět k dějinám literatury české do konce XVIII. věku", s. 121. Z otištěného regestu ovšem vyplývá, že Pistorius byl děkanem karlštejnským již dříve než r. 1608, jak tvrdí Jireček; nejpozději stál se jim r. 1602, nejspíše však ještě dříve, neboť do sporů se svými plzeňskými patrony dostal se již r. 1598; srv. Sněmy české IX. s. 577-580. - Osvobození karlštejnského děkanství a jeho poddaných od zdanění bylo sněmovními ßanky z r. 1602 výslovně zrušeno; srv. SČ. X. s. 268. - Potvrzení privilegií děkanství karlštejnského císařem a králem Rudolfem stalo se 30. září 1602 a zachovalo se v ověřené kopii z 3. ledna 1628 v archivu karlštejnského děkanství o sign. A. 7.] z Lucka odpovídá radům České komory na jejich list z 29. srpna 1605, aby zaplatil z děkanství karlštejnského sbírky svolené sněmem r. 1602, že odmítal upomínky krajských berníků a hájil se tak, jako i nyní činí, poukazem na osvobození karlštejnského děkanství a jeho poddaných od všech berní a sbírek milostivým rozhodnutím císaře a krále Karla IV., kteréž pak od dalších králů českých i císaře Rudolfa bylo potvrzováno. Také sám byl císařem ubezpečen o své nezdanitelnosti. Žádá, aby při těch svobodách byl zůstaven a aby rušením starých českých královských majestátů nebyl dáván zlý příklad cizozemcům.
"Datum na děkanství karlštejnským den sv. Matouše apoštola Páně a evangelisty léta 1605."

Pozdní kopie v archivu Národního musea v Praze v odděl. ,F. Karlštejn'; je psána na dvojarchu a před. chází ji výpis z majestátu Karla IV. o Praskolesích z 28. listopadu 1349, jenž zní: Vejpis majestátu Caroli IV. co se tkne Praskoles; dotčenou ves s jejím příslušenstvím nahoře jmenovaným a obzvláštně velebnosti naší štědroty od berní neb zbírky královské, kolikrátekoli a kdykoli na věčné budoucí časy v dotčeném království našem vybírati se trefí a ode všech jiných a všelijakých platův, jakýmkoliv jménem se jmenují, vysvobodujeme. propouštíme a svobodnou činíme věrně ovšem a vyměněnou. [!] Dán v Praze léta P. 1349 28. dne Novembris, království našich čtvrtého. (Tento majestát otištěn jest u J. Teigeho "Listiny děkanství karlštejnského" ve Věstníku král. české společnosti nauk 1906, str. 15, č. 11.) - Hned za tímto českým výpisem následuje obsah dopisu České komory z 29. VIII. 1605: Když pak komora česká spisem de dato v Praze po sv. Thymotheovi 1. 1605 ctihodného kněze Pavla Pistoriusa de Luczka, toho času děkana karlštejnského, žádala, aby on bemě a jiné na týž rok svolené sbírky z děkanství karlštejnského zadržalé sněmem obecným 1602 v kraji Podbrdském volenému a nařízenému berníku p. Janu Litvínovi z Říčan a na Hořovicích odvedl, že komoře není známo, že by jemu od J. Mti cís. bylo co odpuštěno, jinak pokudž by se od vás déle prodlévalo, museli bychom o tom naříditi, aby se v tom podle sněmovního vyměření k vám a statku vašemu k děkanství náležitému zachováno bylo, podal děkan P. Pistorius de Luczka v regestu vyjádřenou žádost. - Za žádostí Pistonovou následují ještě kopie dalších listů této věci se týkajících, náležejících až k r. 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP