61. Ve Velichovkách 28. října 1605.

Hanibal z Valdštejna na Hostinném a Jan Jiří Štos z Kounic a na Velké Borovnici, jako komisaři králem nařízení, sjednali smlouvu mezi Vladislavem Rychnovským z Rychnova a vdovou po Václavovi Plácelovi z Elbingu, oerníku kraje hradeckého za léta 1597 a 1599, o zaplacení 449 kop 48 gr. míš. dluhu, jimiž Plácel Vladislava Rychnovského při skládání berně založil.

Zápis v Deskách zemských větších, kvatern 179, fól. K 28 p. v.-30 p. v. In margine: Tato smlouva ve D. Z. s povolením J. Mti cís., jakožto krále Českého, tak jakž o tom relací v kvatemu relací zlatým [kvat. 51] l. 1606 v pondělí po provodní neděli N. 26 p. v. vložena a slovo od slova vepsána jest. Rozkaz k jejímu vložení do Desk zemských vydán byl králem ,ve středu po neděli postní Reminiscere léta šestistého šestého' [22. února]; srv. Malý stavovský archiv kvat. 51, fól. N. 26.

1606 V pondělí po neděli provodní.

Námi Hannibalem z Valdštejna na Hostinném, Heřmanově Zejfě a Velichovkách, Janem Jiřím Štosem z Kaunic a na Borovnici, jakožto od J. Mti cís ... k nížepsanému porovnání na řízenými komisaři, a Kryštofem Bukovským z Hustiřan a na hradě Velehradě, hejtmanem kraje Hradeckého, k tomu dožádanými, stalo se jisté porovnání a smlouva celá a dokonalá mezi uroz. p. p. Vladislavem Rychnovským z Rychnova a na Hoření Bukovině s jedné a pí Libuší Plácelovou z Kaliště a Ottrsfeldu pozůstalou vdovou po dobré paměti p. Václavovi Plácelovi z Elbingu, jakožto nápadnicí všeho ... po témž panu manželu jejím pozůstalého statku z strany druhé, a to taková smlouva


[Č. 61: Hanibal z Valdštejna na Hostinném pocházel ze štěpanické větve Valdštejnů, z níž vyšel také pozdější český nejv. purkrabí Adam z Valdštejna. Otec Hanibalův byl Jiří. Hanibal se prý narodil r. 1576, zemřel 21. dubna 1622 a pohřben byl v Heřmanicích. Jan Jiří Štos píše se r. 1589 na Středních Starých Bucích, r. 1597 však na Borovnici a Hořeňovsi. Podle Bílkových "Dějin konfiskaci v Čechách" s. 636 zemřel r. 1616, podle rozrodu ve sbírce Dobřenského (A. Z. Č.) r. 1614. Kryštof Bukovský z Hustiřan, hejtman kraje hradeckého, psával se později také na Velechovkách. Oba zprvu zmínění byli jmenováni komisaři v záležitosti dluhu Vladislava Rychnovského královským listem z 30. září 1605 (Archiv ministerstva vnitra.Missiven vom Jahre 1605, svazek 114, fol. 204, č. 72). - O Václavu Plácelovi z Elbingu viz č. 25, pozn. 2, o Vladislavu Rychnovském č. 26, pozn. 1.]: Jakož jest on p. p. Vladislav Rychnovský z Rychnova dobré paměti nadepsanému p. Václavovi Plácelovi z Elbingu, jakožto berníku kraje Hradeckého k l. P. 1597 a 1599 ode všech tří stavův království českého na sněmích obecních na hradě Pražským volenýmu a nařízenýmu, berní a zbírek zemských z lidí poddaných svých a pánův bratří svých, kterýchž tehdáž v držení byl, čehož se všeho v jedné sumě při oučtu, kterýž se dneš ního dne před nimi stal, našlo a vyhledalo, čtyry sta čtyrydceti devět kop, čtyrydceti osm grošův vše míšeňských dlužen zůstal, a takový reštant berniční jí p. Libuši Plácelový z Kaliště a Ottrsfeldu po smrti p. manžela jejího po přátelském napomenutí dáti a od sebe odvésti zanedbal až dosavad, nýbrž k tomu přijíti dal, že jest ona po smrti p. manžela svého o tu věc několikráte J. Mti cís. suplikovati a za dopomožení toho reštantu berničního žádati musela, na kteréžto suplikování její ráčila jest J. Mt cís. nás Hannibala Valdštejna a Jana Jiřího Štose z Kounic za komisaře k spokojení té věci voliti a naříditi.

I nechtějíce my s počátku psaní komisaři a smlouvcové dáleji tou věcí J. Mt cís zaneprázdňovati, nadepsané strany před sebe sme sročili a po mnohém mezi nimi rokování a prostředkování to sme při nich obdrželi, že jsou nám tu všecku věc v moc danou, takto mezi nimi ubrmansky vypovídáme. Předně ty všeckny nevole a zášti, kteréž jsou k sobě měli,... v nic obracujeme... On pak p. Vladislav Rychnovský z Rychnova s dědici a budoucími svými za ty všechny reštanty berniční, za léta svrchupsaná zadržalé, pí Libuši Plácelové z Kaliště a Ottrsfeldu, dědicům a budoucím jejím i tomu každému, komuž by ona této smlouvy a svého práva postoupila, 440 kop. míš. o svatém Havle nejprve příštím anebo ve dvou nedělích potom pořád zběhlých... takové jistiny samé bez úroku odvésti a ji zaplacením náležitě spokojiti má. Pak-li by toho neučinil..., tehdy ona pí. Libuše Plácelová... dědicové a budoucí její i ten každý, komuž by ona práva svého postoupila, bude a budou moci sobě ze vší summy jistinné, to jest ze 440 kop. míš., úrok podle nařízení ad actum této smlouvy přišlý počísti a jak pro summu jistinnú tak i pro úroky ve všecken statek jeho pana Vladislava Rychnovského z Rychnova, kteréhož nyní v držení a užívání jest, totiž v ves Hoření Bukovinu, kteráž se mu na díl jeho otcovský dostala,... ihned po vyjití těch dvouch neděl po sv. Havle 1. 1606 nazejtří buď sama osobně aneb skrze jednoho neb víceji vyslané své vedle této smlouvy se uvázati... Kderoužto smlouvu my nadepsaní kommissaři od J. Mti. cís. nařízení ve dvé v jednostejná slova přepsati sme dali a každé straně jednu v moc a ruce sme uvedli. Jíž datum na Velichovkách v pátek den památný sv. Šimona a Judy l. P. šestnáctistého pátého[Vladislav Rychnovský dal se založiti netoliko Václavem Plácelem, krajským berníkem let 1597 a 1599, ale také krajským berníkem hradeckým pro r. 1598, Ctiborem Smilem Pecingarem z Bydžína, a to částkou 250 kop míš., kterou rovněž neplatil. Proto byla mezi nimi uzavřena 19. října 1604 úmluva o splacení dluhu do sv. Jiň 1605, kteráž byla teprve po svém projití - 2. června 1605 - vložena do Desk zemských (DZV. 179, fol. C 16). Rychnovský zavázal se jí pod exekucí svého mlýna Hořeního a nového rybníka, ležícího pod kocléřovským kostelem, dluh zaplatiti. Z marginální poznámky na témž listu plyne, že exekuci dala proti němu provésti již po měsíci ode dne vkladu, 1. července 1605, Alina Vostrovská z Vesce, které zatím Pecingar dlužní zápis postoupil. Úrok, který byl současně započten, činů 7 kop 30 gr. míš. - U smlouvy výše otištěné o exekuci není poznámky; patrně tedy Rychnovský paní Plácelové úmluvu dodržel].
Přihlásit/registrovat se do ISP