69. Pres. 10. prosince 1605.

Kněz Jiřík, děkan v Staré Boleslavi, žádá arcibiskupa za přímluvu u České komory, aby vrchnímu hejtmanu všech královských a komorních panství v Cechách panu Měsíčkovi nařídila vyplatiti zadrželý komorní plat kostelu kapitoly v Staré Boleslavi, aby on děkan pro nezaplacené berně od krajských výběřcvch listy obranými sužován nebyl.

Orig. pap. v arcibiskupském archivu v Praze ,Registrata fasc. III. (1597-1613)'. In tergo: Knížeti a pánu, panu Zbiňkovi Berkovi, arcibiskupu Pražskému, k dodání. Pres. 10. dee. 1605.

Nejdůstojnější a osvícený kníže, pane, pane mně milostivý!

Vaší knížecí milosti ku paměti mé ponižené suplikování na pána Měsíčka, J. Mti cís. všech panství v království Českým vrchního hejtmana


[Č. 69: Sigmund Měsíček z Vyškova, syn Diviše Měsíčka z Vyškova na Dolanech a Malechově, královský rada, nejvyšší lovčí a vrchní hejtman panství komorních, pán na Hořelici, kterou dostal za své služby darem od Rudolfa II. Zemřel r. 1612 nebo 1613, byv náhodou zastřelen na Pražském hradě kterýmsi královým komorníkem], přivozuji v příčině té, když mi platy komorní kostelu do Staré Boleslave příslušející již od léta šestnáctistého druhého zadržuje, a na mé žádné psaní žádostivé vydati jich nechce. Pročež já velikou újmu při tom chudým záduší nésti musím, nebo nemaje odkud podle sněmovního snesení za poddané z vlastního měšce práv býti, od léta svrchu psaného až do toho času nemalou summu krajským vejběrčím pozůstávám, ano i obraným listem od nich sem stěžován s tím doložením, jestliže bych takových zadržalých zbírek neodvedl, že by mi se v statek zádušní uvázati chtěli. I milostivý kníže, aby to chudé záduší a již velmi původem pana Měsíčka obrané dalších škod pocítiti nemusilo, poníženě prosím, že se ráčíte k Jeho Milosti panu presidentu komory Český přimluviti, aby při pánu Měsíčkoví to naříditi ráčil, aby takový platy komorní i jiný poplatky při panství brandejským zadržalé mně vydati poručiti ráčil, tak abych já krajský vejběrčí spokojiti mohl. Cožkoliv k mé ponížené prozbě učiniti ráčíte, toho pán Bůh hojná odplata býti ráčí. Za milostivou a ochrannou odpověď Vaší knížecí milosti poníženě prosím.

Vaší knížecí milosti

kaplan volný

Kněz Jiřík, děkan v Starém Boleslavi.
Přihlásit/registrovat se do ISP