79. V Praze 31. května 1606.

Král dekretem do krajů obnovuje krajské berníky pro r. 1606.

V ,Decrete und Recesse 1600-1606' Rkp. č. 108, fol. 324 v archivu ministerstva vnitra v Praze.

Publikování berníkův krajských.

Rudolf etc. Vysoce urozenému, urozeným, statečným, slovutným, poctivým a opatrným pánům rytířům, vladykám, Pražanům a městům i jiným všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavův kraje N., věrným milým, milost naši císařskou a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Věděti Vám milostivě dáváme, že jsme v témž kraji Vašem N. k vybírání všelijakých kontribucí a sbírek zemských proti nepříteli Turku, od stavův království našeho Českého sněmem obecním, kterýž jest při přítomnosti naší císařské, jakožto krále českého, na hradě Pražském, léta tohoto přítomného 1606 v sobotu po svatém Matěji držán a téhož léta v středu po květné neděli zavřín byl, svolených, podle moci nám od týchž stavův sněmem dané N. N. obyvatele a měšťany města našeho., kteříž jsou minulého léta 1605 od nás za berníky voleni a nařízeni byli, ještě na tento 1606. rok voliti a naříditi i také jim to psaním naším císařským v známost uvésti ráčili [Č. 79: Příslušní krajští berníci byli o prodloužení své pravomoci vyrozuměni již královskými listy z 27. dubna (srv. č. 76.). K jich původnímu ustanovení došlo již po prvním sněmu r. 1605, kdežto sněm svatodušní a sněm svatobartolomějský r. 1605, které ustanovily další sbírky k vydržování vojska, zvolily jiné krajské berníky, ustanovené pouze ke správě těchto sbírek; srv. Sněmy české XI., sv., 1., str. 288 a 346. Z těchto sněmy zvolených krajských výběrčí vojenských sbírek r. 1605 byl nyní do počtu krajských bemíků na r. 1606 pojat králem pouze sedlčanský Vít Bakalář], vám při tom všechněm i jednomu každému zvláště milostivě poroučejíc, abyste vědouce o tom, v tom se vedle nahoře psaného snesení sněmovního poslušně a poddaně zachovali a týmž berníkům krajským takové pomoci defensí a sbírky zemské časně od sebe odvozovali, jinače nikoliv nečiníce.

Dán na hradě našem Pražském v středu po památce Božího Těla, léta 1606.

Berníci krajští volení k létu 1606:

V kraji Boleslavském: Simeon Felba a Jan Skalský.

Hradeckém: Jan Wulterýn Plzeňský, Jan Rožňovský.

Chrudimský: Tomáš Lvík a Matouš Felix.

Čáslavský: Jan Jaroměřský, Jan Krištof.

Kouřimským: Václav Prčka, Mikuláš Vodička.

Vltavském: Vít Bakalář a Jeroným Burjan.

Pracheňským: Jan Ront, Simeon Trčka.

Bechyňském: Tomáš Zahrádka a Samuel Slaváček.

V Plzeňským: Jan Skrybonyus, Tomáš Bemart Krumlovský.

Žateckým: Jan mladší Výsecký, Mikuláš Herkules.

Slánském: Jiřík Bílinský a Jan Veselský.

Litoměřickým: Václav Šmíd a Matouš Pazderák.

Rakovnickém: Matěj Vubač, Vít Rathauzský.

Podbrdském: Pavel Šternberk a Vavřinec Řehořovic.
Přihlásit/registrovat se do ISP