82. V Praze dne 11. července 1606.

Panovník nejv. berníkům království Českého na rok 1605 zvoleným, že prodloužil pravomoc krajských berníků z r. 1605 na rok 1606 a prodlužuje také pravomoc jejich.

Zápis v ,Missiven vom J. 1606' sv. 115. fol. 113 a č. 8. v archivu ministerstva vnitra v Praze. Dopis jest opatřen v registrech tímto regestem: ,Nejvyšším berníkům krajským, aby ještě na tento rok v té povinnosti zůstávali' a pod textem připsána adresa: ,P. Adamovi z Valdštejna, p. Adamovi Hrzáňovi a p. Jiříkovi Heydeliusovi.'

Rudolf etc. Urození a stateční a poctiví, věrní nám milí. Jakož jste léta minulého šestnáctistého pátého od nás a stavův království Českého za nejvyšší berníky téhož království voleni, i věděti vám dáváme, že jsme ještě na tento nynější rok předešlé berníky krajské vedle moci nám sněmem dané i tolikéž vás voliti a naříditi ráčili [Č. 82: Prodloužení působnosti krajských berníkůr. 1605 se stalo dekretem z 27. dubna 1606; srv. č. 76. Prodloužiti pravomoc nejvyšších berníků nenáleželo do pravomoci královy, neboí sněm zasedající v únoru a březnu 1606 svěřil mu tuto pravomoc pouze, pokud šlo o berníky krajské, kdežto nejvyšší bern9ky zvolil sám; srv. znění artykulů sněmovních v "Sněmy české XII." s. 200. Nejvyššími berníky byli tehdy zvoleni Heralt Václav z Kolovrat, Diviš Černín z Chudenic a Melichar Haldius z Nejenperku, měšťan staroměstský, tedy osoby jiné, než ony, jimž král tento dekret adresoval. Dekret zůstal bez účinku; z řady dokladů lze zjistiti, že úřad nejvyšších berníků pro rok 1606 vykonávaly osoby zvolené sněmem 22. března 1606; také král sám se k nim se svými přáními a rozkazy obracel. Tak ještě 28. března 1607 žádal od nich ain auszug mit notturftiger specificatoli verfassen und inen den jezigen directoribus zu ihrer nachrichtung zuekommen lassen wollet, was und wie viel sowol an mehr bemelter jüngsten behm. 1606 jähr contribution als auch ermelten vorigen restanten auf dato berait einkom-men und was noch daran und bei weme restiren tuet... mahnen und urgirn.' Aprobovaný koncept, uložený v ar. chivu Dvorské komory o sign. ,Böhmen 28. martii 1607' opatřen jest pod textem jinou rukou adresami, Herolt Wenzeln von Kolowrat, Dionisien Czernin von Chudenitz, Melchior Heldium sament und sonders. - K vysvětlení vzniku zmatečného dekretu z 11. července 1606 nemám však dosti předpokladů. Nemohu proto rozhodnouti, zda šlo o vědomý pokus panovníkův osvojit si pravomoc, náležející stavovské obci, a tak dokonaným skutkem rozhodnouti o správcích berně, nebo zda šlo o pouhý omyl kanceláře, která přehlédla, že zmocnění sněmem králi dané vztahuje se pouze na berníky krajské. V tem směru pozoruhodná je chyba, která se vloudila do registrového regestu, patrná také z mé záhlavni poznámky.], nepochybujíc o tom, než že přijmouce to zase k sobě budete věděti jako i předešle v tom bernictví jak náležitě chovati. Vědouce etc. Dán v outerý po sv. Prokopu etc..
Přihlásit/registrovat se do ISP