94. V Žatci 16. listopadu 1606.

Krajští berníci žatečtí upomínají znovu Lounské o dlužné berně, připomínajíce jim tresty sněmem a mandátem královským vyhlášené. Nebude-li tohoto napomenutí uposlechnuto, dostaví se do Loun osobně a usnesení provedou.

Zápis v ,Kniha patentů z 1. 1598-1632,' Rkp. 1D2, fol. 103 v archivu města Loun. Zápis je uvozen regestem: ,Od berníkův kraje žateckého'.

Službu svú vzkazujem etc. Nejednou již podle povinnosti naší k V. Mtem a vám za příčinou sbírek zadržalých přátelsky jsme se dopisovali a toho, aby časně beze všech odtahův po vyjití jednoho každého termínu od V. Mtí a vás vypravovány byly, náležitě vyhledávali, ale žádné naprosto platnosti v tom jsme nepoznali, nýbrž čím dáleji větčí nedbanlivost a váhavost v odvozování takových svolených pomocí na oko spatřili


[Č. 94: Srv. č. 83]. Nad kteroužto váhavostí aneb raději nevolností J. Mt cís., pán náš nejmilostivější, netoliko znamenitou těžkost a nelibost nésti, jakož pak nepochybné jest, že tomu všemu z mandátu J. Mti obšírněji vyrozuměti jste ráčili a vyrozuměli [Srv. č. 85], ale podle toho i přístně poroučeti ráčí, abychom dle vyměření sněmovního kráčejíc [Srv. Sněmy české XII, s. 197/8], jednomu každému bez ušetření osob listy obranými nám odeslanými v statky se uvazovali a takové zadržalé zbírky zouplna neprodleně zvyupomínali a tím při tom doložením, pokudž by se pak kdo z stavův nacházel, že by takovému v statek jeho uvazování na odpor se postavoval, toho každého, že před J. Mt obeslán býti má, abychom poznamenaného do kanceláře podali. I poněvadž za V. Mtmi a vámi nemalá summa zbírek za termíny prošlé k odvedení pozůstává, kterouž my v brzkých dnech shledati a od sebe tu, kdež náleží, odvésti musíme, protož nejsme na jiném, nežli podle takového J. Mti cís. přístného rozkazu, čímž tak dle sněmovního snesení povinni býti ráčíte a jste a odvésti zanedbávati ráčili a zanedbali, zanechajíce víceji zbytečného k V. Mtem a vám vysílání sami osobně se vypraviti a tomu všemu, jakž výš dotčeno, poddaně a poslušně zadosti učiniti, v čemž byste nám budoucně za zlé jmíti moci neráčili a nemohli etc. Datum v Žatci ve čtvrtek po sv. Martinu léta 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP