110. V Litoměřicích 21. května 1607.

Litoměřičtí upomínají Jindřicha Abrahama Solhauza ze Solhauzu o berni z domu jeho, který drží pod šosem městským.

Kopie v ,Mannual listovní města Litoměřic od léta 1604 až do léta 1608' pod č. 119. v archivu městském.

Urozenému a statečnému rytíři, panu Hendrychovi Abrahamovi Solhauzu na Řepíně, Vísce a Sukoradech, pánu a příteli a sousedu našemu vzláště milému


[Č. 110: Ze Solhauzu či spíše ze Salhausen byla šlechta míšeňského původu. Sedláček uvádí sice jakéhosi Mikše ze Solhauzu, který už kolem r. 2450 byl služebníkem pánů Berků z Dubé, ale jako příslušníci české stavovské obce jsou zjistitelní teprve od r. 1515, kdy Hanuš ze Sahlhausen koupil od Mikuláše Trčky z Lípy panství děčínské. Tento Hanuš byl synovcem tehdejšího míšeňského biskupa a dědem našeho Jindřicha Abrahama. Rodina byla českou jen politicky, zachovávajíc stále německý ráz jazykový. Hanuš i syn jeho Jindřich měli manželky ze saské rodiny von Bünau, Jindřich Abraham oženil se s Annou Kelblovou von Geysing. (Dobřenský: v. Salhausen.) Salhauzové byli tuzí luteráni. Jindřich Abraham zemřel - podle Dobřenského - r. 1619. Mezi veřejně činnými stavy ho nenalézáme, nezastával žádného stavovského úřadu].

Službu svú vzkazujeme etc. Tajiti před Vámi nemůžeme, kterak těžce od J. Mti cís. pána, pana nás všech nejmilostivějšího, i také od J. Mtí pánův rad zřízené komory království Českého napomínáni jsme z strany berní a jinejch sbírek sněmem svolených, což tak v městě Litoměřicích nad Labem od měšťanův našich zadržáno jest, to abychom bez dalšího odkládání a prodlévání k pilným a nevyhnutedlným J. Mti cís. potřebám tu, kdež náleží, od sebe odvedli a dali, ač se chceme pokut sněmem nařízených uvarovati. I poněvadž pak na domě Solhauzovském u nás, ku kterémuž Vy se nejbližší právo jmíti pravíte, jak staré berně tak i nové 66 kop 30 gr. míš. zadržáno jest, Vás za to přátelsky žádáme, že takovou zadržalou berni podle Vašeho předešlého zakázání vyplniti a odvésti poručiti ráčíte, tak abychom pro neodvedení takových restantův některého nebezpečenství a také domluvy ujíti mohli a na sebe nebezpečenství dalšího neočekávali. Odpovědi s vykonáním této žádosti naší očekáváme. S tím milost boží s námi býti rač. Datum v Litoměřicích v pondělí po neděli rogationum léta 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP