117. V Praze 21. června 1607.

Purkmistr a rada Starého města Pražského Jaroměřským o usnesení zástupců městského stavu o slevení jaroměřské domovní berně.

Zápis v ,Knize všelijakých pamětí založené l. 1595' fol. B. 23 v městském archivu v Jaroměři; opatřen jest titulkem: ,Pamět za příčinou ulevení a sražení berně domovní.'

Moudrým a opatrným purkmistru a konšelům města Jaroměře nad Labem, přátelům našim milým.

Purkmistr a rada Starého města Pražského. Službu svú vzkazujeme, moudří a opatrní páni přátelé naši milí. Ze jest se při společném uvažování některých věcí pánův Pražan a pánův poslův z měst za příčinou sněmu nyní minulého shromážděných obci Vaší potřebné polehčení nějakého, jakož od času dávního vyhledáváno bylo, dostati mohlo, toho Vám rádi přejeme a nejsme jiné naděje, nežli že tím podle prohlášení vyslaných Vašich i tohoto listovního dobře spokojeni jste. Ale co se těch padesáti kop míš. od Vás na termín berně svatomikulášské nedodalých, aby Vám teprv passirovány byly, dotýče, za jakými příčinami to nikterakž býti nemůže, tomu jsou vyslaní Vaši nepochybně vyrozuměli i Vám správu o tom učinili. Protož jinače býti nemůže, nežli abyste týž rest skrovný jak nejdříve vypravili a před škodou svou budoucí se uvarovali. A můžete k tomu mnohem snázeji dostačiti, šetříce toho, jak se Vám nemalé polehčení na berni a jiných sbírkách za ní jdoucích učinilo a v jiných příčinách Vám příjemných na volnosti naší k Vám nic scházeti nemá. S tím milost boží rač být s námi, Dán v Praze ve čtvrtek po památce sv. Víta léta Páně 1607 [o správě berně městského stavu srov. zejména s. 99-103 a 142-144].
Přihlásit/registrovat se do ISP