118. V Praze 22. června 1607.

M. Jan Cocorineus Jaroměřským děkuje za zaslaný kus plátna a sděluje, kterak jednáno bylo o berních nedoplatcích královských měst a o slevě Jaroměřským v příštích termínech.

Zápis v ,Knize všelijakých pamětí založené l. 1595' fol. B. 24-25 v městském archivu v Jaroměři. Pod zápisem jinou rukou připsána tato paměť: Memoria. Léta páně 1607 v pátek po neděli Cantate 18. dne měsíce maii páni Pražané všech tří měst Pražských s pány vyslanými z měst ráčili na supplikování a žádost potřebnou města Jaromiře jim na berni domovní 60 kop m. cassirovati, tak co předešle 340 kop. m. na dva termíny odvozovali, aby roku nadepsaného 280 kop m. dávali. K. Chvalský m. p. Touto poznámkou chtěl patrně skladatel.Knihy všelijakých pamětí objasniti obsah a význam vlastního zápisu.

Slovutné poctivosti pánům purkmistru a radě města Jaroměře nad Labem, pánům a přátelům mně laskavě příznivým.

M. Jan Cocorineus.

Službu svú vzkazuji, slovutné poctivosti, páni a přátelé mně laskavě přízniví, téhož zdraví výborného a jiného všeho prospěšného Vám od všemohoucího pána Boha žádaje, přeji věrně rád. Jaké od V. Mtí připomenutí se činí, fedruňku toho Vašich Mtí vyslaným při sněmu roku tohoto se dostalo, že k tomu ode mne slova dobrého propůjčeno jest, to se upřímným úmyslem učinilo, aby se jednou toho, jakby některá potřebnější města v odvozování berně a jiných sbírek sněmem svolených s možnějšími dle slušnosti srovnaná byla, porazilo. Což se s prokázáním vděčnosti a odeslání mi pěkného kusu plátna - za čež V. Mtem děkuju velice - od Vás k osobě mé se činí, tím mi příčina se podává, abych se toho V. Mtem v jiných příčinách podle možnosti své odsloužil. Co se pak těch 50 kop berně nedodalých dotyce, tomu jsou vyslaní V. Mtí při sněmu vyrozuměli, že ty peníze - z nich některým městům za předešlých let pomoc se činila - na nevyhnutedlné stavu třetího potřeby rabu pominulého 1606 všckni obráceni a vydáni býti musili, jakž to vuobec v radě přede všemi čteno bylo, a tak z těch peněz nic toho na lonckou berni, kterémuž městu uděliti se nemohlo, za kteroužto příčinou na tom v radě zůstáno jest, aby jedno každé město rest svůj zouplna dodalo, co jsou i vyslaní Vaši u pana Kříže Chvalského opatřiti si zakázali. K čemuž mnohem snázeji dostačiti moci ráčíte, poněvadž již roku tohoto berně o 60 kop míš. méně nežli prvé odvozovati ráčíte a za tím tolikéž na jedné i druhé defensí vždycky o 45 kop méně dáti se dostane, jakož i na poslední zbírce, na pomoc vystavení hradu Pražského, 15 kop m. V. Mtem sejde, takže roku tohoto V. Mtem na obojí defensi a sbírce 165 kop m. uleveno jest, což vejšeji nežli trojnásobné oněch 50 kop m., kterýchž se za některý čas předešlý V. Mti ulevovalo, převyšuje a poněvadž to i na budoucí léta půjde, nepochybno jest, že to obci V. Mtí k nemalému polehčení sloužiti bude


[Srv. jaroměřské berní břemeno podle č. 111. a připojené k němu poznámky]. Pročež vyrozumívajíce tomu, ráčíte to opatřiti, aby se proto k V. Mtem dopisovati potřebí nebylo, což se do některých jiných měst státi musí a nebude-li odvedeno, co za kterým zůstává, budou takové peníze na škodu toho města od židův na lichvu židovskou bráni, o čemž snesení při předešlém sněmu jest učiněno, čehož sem V. Mti pro správu tajiti nemohl. V jiných příčinách míníc, by V. Mtem ode mne něco platného státi se mohlo, Vašim Mtem zamluvený zůstávám, s tím se na všem dobře a šťastně V. Mti míti vinšuji. Dán v Praze v pátek nazejťří památky ochtábu Těla božího léta Páně 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP