124. V Čáslavi 21. července 1601.

Krájeti berníci čáslavští Jan Jaroměřský a Jan Kryštof odpovídají na upomínku zaslanou jim z České komory, že vybrané berně a sbírky r. 1606 zcela odevzdali a to "ne jinde, než-li při úřadu berničném pražském".

Originál s dvěma přitištěnými pečeťmi v archivu, ministerstva vnitra v Praze Stará manipulace S 15/10-111. In tergo: Vysoce urozeným pánům pánům, urozeným a statečným pánům rytířům, císaře J. Mti radám zřízené komory v království Českém, pánům, pánům, nám laskavě a dobrotivě příznivým, Jich Mtem a alia manu: Berníci z Čáslavě. 26. Juli 1607. To při tom schovati.

Službu svou vzkazujeme Vašim Mtem, urození páni páni, urození a stateční páni rytíři, páni nám laskavě a dobrotivě přízniví, zdraví a jiného všeho dobrého od Pána Boha vinšujíc, přejeme V. Mtem upřímně rádi.

Jakož milostivým V. Mti poručením, jehož datum na hradě Pražském v sobotu po sv. Markétě léta tohoto 1607, gruntovní a dostatečnou správu o tom chtíti jmíti ráčíte, jestli od nás co peněz na rok pominulý 1606 J. Mti císařské od pánův stavův království tohoto Českého, buď berní domovní, contribucí, defensí, aneb z jiných sbírek téhož léta 1606 sněmem svolených, urozenému pánu, panu Václavovi Haraltovi Libštejnskýmu z Kolovrat na Janovičkách, jakožto nejvyššího berníku království Českého, a jaká jmenovitě summa, aneb z kterých zbírek, k nikám, aneb z poručení páně odvedena. I poslušně v tom se chovajíce, takovou správu hodnověrnou V. Mtem učiniti můžeme, že cožkoliv za rok 1606 pomocí J. Mti. cís. svolených a nám k vybírání přináležejících až do tohoto času jsme vybrali, ty zouplna ne jinde, nežli při úřadu berničném, jak na hradě Pražském, tak i v městě Lúna [v druhé polovině roku 1606 a na počátku r. 1607 sídlel úřad nejvyšších berníků českých pro nebezpečí morové nákazy v Praze se projevující v Lounech, kamž jej odstěhoval direktor českých berních peněz Štěpán Jiří ze Šternberků, jemuž patřilo nedaleké panství postoloprtské; srv. č. 92], kdež toho času nám místo ukázáno bylo, jsme vyčítali a odvozovali, na čež i kvitancí pořádné pod sekryty nejvyšších pánův berníkův království Českého proti summám odvedeným za sebou máme. Toho na milostivé poručení V. Mti tejna nečiníce, k laskavé ochraně V. Mti se poroučíme.

Datum v městě Čáslavi v sobotu po památce rozeslání apoštolův božích léta páně 1607. V. Mtí poslušní

J. Mti cís. berníci v kraji čáslavském na rok 1606 nařízení

Jan Jaroměřský mp.

Jan Kryštof mp.


[Jan Jaroměřský měšťan a radní; do Čáslavě se přistěhoval jeho děd nebo otec, jménem Vít Valeš, řezník, který koupu r. 1551 na náměstí dům, nyní pop. čís. 99. Synem tohoto měšťana Jana Jaroměřského byl Jan ml. Jaroměřský, humanistický poeta, který r. 1604 vydal v Praze k oslavě svého rodiště spisek "Strena anni post secularem decimum sextum quarti DD. mecenatibus ex patronis dicata". Spis vyšel v tiskárně Ottmarově, opěvá mimo jiné novou věž čáslavského kostela. (Srv. A. Sedláček "Děje města Čáslavě" s. 169.) O Kryštofovi nedovedu říci nic zajímavého, leč že měl dům v Brodské ulici].
Přihlásit/registrovat se do ISP