136. V Praze 10. října 1601.

Dvorská komora České komoře: Paní Lucie Otilie Slavatová, rozená Hradecká, nechce vyrovnat berní resty od r. 1595, uvádějíc jako protiúčet 10.000 kop čes., které její otec r. 1598 zaplatil na půjčku králi. Česká komora nechť vyšetří, jak to bylo s onou půjčkou, kterou stavové r. 1592 poskytli králi a na jejíž úmor pak na sněmu 1593 povolili na 3 roky zvláštní sbírky. Jak plyne z účtů býv. dvorního colmistra Hanse Rietmana bylo mu z ní vyplaceno pouze 40.000 tolarů. Jak použili stavové ostatních 60.000 a zda nebylo oněch 10.000 tolarů, půjčeních panem Adamem z Hradce, splaceno již jiným způsobem.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, odd. ,Böhmen 1607, October 10', podepsaný šifrou sekretáře Dv. komory Jakuba v. Altensteiga.

Die Behaimische kammer hat sich zu erindern und welchermassen von Diro, in der Röm. kais. auch zu Hungern und Behaimb kgl. Mt, unsere allergenedigisten herrn, namen, und derselben notturft nach, noch unter dato den 30. Martii jungsthin per decretum begert zu berichten, demnach sich nach anno etc. 1592. Ire kais. Mt auf der herrn obristen behaimischen landofficierer versprochenen fürstand zu beschützung dieser Krön und dero zugetanem landen, als damalen der bassa von Bosna ein so starken, unversehenen fridbrüchigen einfall in Croboten getan, umb 100.000 taler eingeschuldet und zu dieser Ihrer Mt enthebung die herren land-stende hernacher, auf dem anno etc. 1593 gehaltenen beheimbischen landtag aine sonderbare kontribution auf drei jar lang zugeben bewilligt [v roce 1592 se český sněm nekonal, neboť platnost svolených byla berní pojištěna předcházejícími sněmy. Náhlé zostření vztahů k Turkům, způsobené vpády bosenského paši Hasana do Chorvatska, způsobilo však také novou situaci peněžní, neboť bylo třeba rychle peněz na zaplacení a přezbrojení chorvatských posádek. Pro krátkost času nebyl sněm sice svolán, ale nejv. úředníci projevili ochotu opatřiti nebo aspoň zaručiti se králi za půjčku 100.000 tolarů. Peníze se však - jak je zřejmé ze zprávy Dvorské komory z 9. února 1593 - Sněmy české VIII. s. 212 - scházely velmi liknavě a poskytovali je sami někteří nejvyšší úředníci, mimo jiné také tehdejší nejv. kancléř Adam z Hradce. Dvorská komora věděla tehdy jen o 20.000 tolařích, které později, jak výše v aktu je zjištěno, vyrostly na 40 tisíc. Z účtů tehdejšího důchodního České komory. Eliáše Schmidtgrabnera, jest patrno, že menšími částkami přispěla na ni také některá královská města. (,Stará manipulace S. 15/15'). Zda skutečně půjčka vynesla stotisíc tolarů, není z ničeho patrno. Adam z Hradce však na ni deseti tisíci tolary přispěl. - O jejím úmoru pomocí zvláštních, sněmem usnesených sbírek v r. 1593, svědčí sněmovní artykuly; srv. S Č. VIII. s. 372/4], wie sich dann auch in des zuvor gewesten hofzalmaisters Hansen Rietmans fcriegsraitung befunden, dass er anno etc. 92, in abschlag obgemelter 100.000 taler 40.000 taler und seinen empfang gebracht hat, wohin nemblich die herrn obristen steuereinnember volgens die übrigen 60.000 tal. verwendet und ob nicht etwo der herr Adam von Neuhaus seeliger beeder seiner Schuldforderung, so 10.000 schock gr. böhm. austragen, und an jeczo frau Lucia Otilia Slawatin, geborne von Neuhaus, pretendiert, gar oder zum tail daraus bezalt werden können und dann, ob und was die frau Slawatin seider a. 1595 in allen an Iandtagscontributionen restieren tue.

Dieweil aber von ihr der Behm. kamer untzhero darauf nichts einkumben und man aber Ihrer Mt. notturft nach der Sachen beschaffenheit ain aigentliches wissen bedarf, als wolle sy, die Beh. kammer, solchen bericht begertermassen befuerdern und denselben numehr unverlangt bei der Hofkammer einstellen. Daran beschehe Ihrer Mt. genediger willen.

Prag dne 10. Oktober 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP