140. V Praze 10. listopadu 1607.

Kryštof Hozlaur z Hozlau a Kryštof Načeradský z Načeradce, berníci kraje Bechyňského léta 1602, žádají komoru Českou, aby Arnošta Leskovce z Leskovce na Nové Bukové k zaplacení berničních restantů přiměla.

Orig. pap. v archívu ministerstva vnitra v Praze ,Stará manipulace S 15/10.'

Službu svou V. Mtem vzkazujem, urození páni, páni, urození a stateční páni, rytíři, páni k nám laskavě přízniví, V. Mtem zdraví i jiného nejlepšího všeho dobrého na Pánu Bohu za mnohá léta žádáme. V. Mtem oznamujem


[krajští berníci bechyňští Kryštof Hozlaur z Hozlau a Kryštof Načeradský z Načeradce byli zvoleni k úřadu svému sněmem r. 1602; srv. Sněmy české X. s. 273/74], že jest nám opět poručení od J. Mti cís. pána, pána nás všech nejmilostivějšího, přišlo a nám dodáno v pátek po svatým Linhartu, jehož jest datum na hradě Pražském v pátek v vigilii narození blahoslavené panny Marie léta tohoto 1607; v němž nás berníky J. Mt cís. přístně napomínati ráčí, abychme všecky reštanty zvyupomínajíc tu, kdež náleží, na hrad Pražský odvedli. I V. Mtem ku paměti přivozujem, že sme předešle na V. Mti skrze psaní vznesli, kteréhož jest datum v městě Hradišti hory Tábor v sobotu před svatou Marií Magdalenou léta tohoto 1607, že sme se tak zachovali na předešlá poručení J. Mti cís. a dle nařízení sněmovního urozenému pánu, panu Arnoštovi z Leskovce na Nový Bukový a Tešenově pro takové zbírky zemské, berně léta 1602 povinné, ve čtvrtek po Obrácení Svatého Pavla na víru ve vsi Černově v čtyři poddané osedlé jeho zvedli [o Arnoštu Leskovcovi z Leskovic viz pozn. 2 u č.131; z ní vychází také na jevo, jaké opatření učinili krajští berníci Hozlaur a Načeradský, když jim došlo královské psaní ze 7. září 1607, o němž se výše zmínka činí. Arnošt Leskovec hledal tehdy, 9. září 1607, důvod k neplacení berní za r. 1602 v tom, že nebožtík jeho bratr Kryštof uložil jakési berní peníze u zemřelého již také pana Břekovce. Je s podivem, že krajští berníci se nyní o tomto listě Leskovcově nezmiňují. - Ves Černov náležela k leskoveckému panství cerekvickému, je vzdálena osi hodinu od Horní Cerekve a leží v býv. soudním okresu počáteckém)]. Kterýchžto poddaných pan Arnošt svých nám rukou svou dáním postoupil. Pod tím pak vším zase se jich ujal a námi se jim spravovati nijakž nedopouští, jich robotami, platy, ouroky, podělky užívá, list obraný a pečeť zemskou i nařízení sněmovní zlehčil a nám zbírek berní, čím z panství svého povinen jest, za léto 1602 dáti nechce, a tou příčinou mohl by nám do soudného jich nespraviti, užívajíc týchž zvedených poddaných. Kteréžto psaní prvotní naše od V. Mti týmuž p. panu Arnoštovi Leskovcovi etc. jest odesláno, a co nám na ně. za odpověď dává, teď k V. Mtem vejpis pro vyrozumění odsíláme, dokládajíc toho v témž psaní, že nám takové zbírky, jen toliko z měst Pražských se navrátí, vypraví. Toho se ničehož až posavad od něho neděje a na něm jich žádným způsobem dostati nemůžeme, V. Mti zato žádáme, že týhož pána, pana Arnošta Leskovce obešlíc poručiti ráčíte, aby nám takové zbírky a berně, čím jest J. Mti cís. povinen, odvedl, tak abychom my tolikéž V. Mtem odvésti a kvitováni byti mohli. V čemž se V. Mtem k ochraně a do pomožení poroučíme. S tím milost pána Boha našeho rač V. Mtem vždycky přítomna býti a v své ochraně jmíti. Datum v městě Hradišti hory Tábor v sobotu po Svatým Linhartu léta 1607.

Kryštof Hozlaur Hozlau na Dobronicích a Serlíně

Kryštof Načeradský z Načeradce,

berníci kraje Bechyňského léta 1602.
Přihlásit/registrovat se do ISP