159. V Praze před 30. dubnem 1605.

Vilém Slavata, purkrabí karlštejnský, žádá nejvyšší úředníky království Českého, aby mu vyplatili sněmem povolených 500 míš. kop na dostavění a opravu pokojů královských na Karlštejně, jakož i na přelití zvonu, jejž dál zhotoviti Karel IV.

Orig. v archivu ministerstva vnitra v Praze sign. K 25/48. In tergo poznámka: Jich Mtem nejvyšším pánům úředníkům zemským království Českého a jinou rukou 30. Aprilis 1605 praes.

Vaše Mti nejvyšší páni úředníci zemští království Českého, páni švakrové, ujcové a přátelé moji laskaví, zvláště milí!

Jakož se jest léta přítomného 1605 v pátek po hromnicích sněmovním snesením mezi jinými artikuly proti snažnému vyhledávání někdy dobré paměti urozeného a statečného rytíře pana Jana z Vřesovic, na ten čas purkrabě karlštejnského[Jan z Vřesovic a Doubravské Hory, syn Albrechta z Doubr. Hory, 1592 až 1603 purkrabě kraje Hradeckého, 1603 až 1606 purkrabí karlštejnský, držel přechodně Libčeves, od r. 1599, Vchynice, zemřel 26. března 1605 na Karlštejně. Jeho synem byl plukovník Volf Ilburg Vřesovec, sloužící v této době u cís. vojska v Uhrách], ku potřebě na dostavení a opravení pokojův královských hradu Karlštejna, ano i na obnovení a slití zase znovu téhož zvonu, kterýž někdy slavné paměti císař Karel na věčnou k službám božím památku udělati dáti ráčil, od Vašich Mtí jisté dovolení stalo a 500 kop míš. jemu ze zemských peněz vydáno býti mělo, tak jakž ten artikul to v sobě šíř obsahujíc zavírá a není žádná pochybnost, kdyby moc boží a smrt v to byla nevkročila, že týž někdejší pan purkrabě byl by na též peníze všecko to k místu přivedl. Což poněvadž se státi nemohlo a jsouce já na ten čas z milostivého nařízení předně J. Mti cís. pána, pána našeho nejmilostivějšího, ano i s dobrým uznáním Vašich Mtí k témuž úřadu hradu Karlštejna se všemi jinými věcmi k němu příslušejícími k správě a opatrování dosazen, na jiném nejsouc s pomocí pána Boha všemohoucího než vedlé nejvyšší možnosti a povinnosti mé ten hrad Karlštejn s korunou, svátostmi, privilejimi a což tak tu jest, náležitě opatrovati a říditi a poznávajíce, jak výš dotčeno, na dostavění a opravení pokojův téhož hradu Karlštejna, též i na slití a obnovení zvonů a i na jiné potřeby nemalý náklad zapotřebí býti, Vašich Mtí za to služebně žádám, že pro dobré zvelebení téhož hradu Karlštejna ráčíte k tomu své dovolení dáti a takových 500 kop míš. artikulem sněmovního snesení léta tohoto 1605 zvolených na výš oznámené potřeby naříditi vydati [Srv. Sněmy české XI. i. str. 384/5. - S tímto usnesením sněmu souvisí také královské zmocnění komisařů Jaroslava Bořity z Martinic a Ctibora Tiburci Žďárského k opatření spečetěných dveří u kapli, kde koruna zemská království tohoto Českého s klenoty" a privilejími v zamčení zůstává, a k pošacování svršků, které vedle sněmovního snesení posavad pošacovány nejsou. Tato komise jest zapsána v Missivech sv. 114, fól. 94 v archivu ministerstva vnitra v Praze s datem 4. května 1605]. Já Vašim Mtem z toho ze všeho zase pořádný počet učiniti a od sebe jej odvésti se uvoluji a připovídám. V tom i v jiném Vašim Mtem se s službami mými k laskavému a brzskému opatření poručena činím. Vašim Mtem k službám volný

V. Slavata (m. p.)
Přihlásit/registrovat se do ISP