160. V Praze 12. května 1605.

Zápis o schůzi rady a celé obce Starého města Pražského.

Orig. zápis v archivu hlavního města Prahy, rkp. č. 1288 ,Manual Starého Města 1604-5' fol. 318 pv.

Feria 5a post Cantate 12. Maii consule dorn. Joane Kukla a Taur[n]perk


[Jan Kukla z Tauernperka, někdy v mimopražských zápisech zvaný též z Tannenperka, byl staropražský soused, jemuž patřil dům čp. 610 ve čtvrti týnské. Propadl konfiskaci pro účast Kuklovu na českém povstání 1618-20 a po odečtení hypoték prodán za 493 mís. kopy. Majitel emigroval do Saska, odkudž se r. 1631 za saského vpádu dočasně navrátil].

J. Mti cís. pan rychtář [byl jím v letech 1605 až 1611 Jan Kirchmajer z Rejchvic. Patřil mu dnešní průchodní dům z Malého rynku do Michalské ulice, zvaný dříve "V modrého jelena", ale po něm pak kirchmajerovský]: Jakož včerejšího dne správa a ponížená omluva sepsána a dnes J. Mti pánu p. presidentu komory České byla dodána, že pan purkmistr páni nemohou pro veliký nedostatky nyní J. Mti cís. 30 nebo 40 tisíc založiti, relací učiniti ráčil, že se pan presidens náramně rozhoršiti ráčil a poručiti, aby pan purkmistr páni 13000 do komory s zbírek povinnovatý[!] k s. Trojici zhotovili nebo přísně se na to nastoupí, aby takovou summu bez odkladu a průtahův složili.

Vobec pospolu v přítomnosti J. Mti cís. rady, pána pana Jana Václava z Lobkovic etc., pana hejtmana [Srov. pozn. 1. str. 220]. V nepřítomnosti pana prymasa p. Melchar Haldius [Melichar Haldius z Najenperka, staropražský měštan, dlouholetý primas a v roce 1605 nejvyšší zemský berník. Patřily mu domy "u starých Goliášů" čp. 352 na Perštýně, část to nynějšího domu "u Vejvodů", a dům čp. 325 "u Sladkých", rovněž na Perštýně. Oba byly mu pro účast na povstání zkonfiskovány 6. srpna 1624; druhý byl pro puštěn r. 1627 dcerám tehdy již po nebožtíkovi, Ludmile o Kateřině, v ceně 3691 kop, kdežto první převzal později primas Mikuláš Turek v sumě 4669 míš. kop. (Sborník příspěvků k děj. hl. města Prahy IX., str. 58/9, 68, 352.)], radní pán, napomenutí na mazhause velkém učinil o vypravení lidu a veřejnosti, aby časně dle J. Mti cís. jistému [!] nařízení se zhotovili [datum přehlídky této "veřejnosti" bylo určeno na 24. května; srov. S. Č. XI. díl. 1., str. 208].
Přihlásit/registrovat se do ISP