166. V Praze 30. července 1605.

Císař České komoře, aby z nedoplatků válečné sbírky v Čechách bylo vyplaceno 1500 tolarů jako dar z milosti jeho býv. panatýru Adamu Kořenskému z Terešova za jeho dlouholeté služby.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení Böhmen 1605 Julius' text německý, na okraji poznámka: An die Behem, camer a jinou rukou připsáno Videat herr hofzalmaister 27 juli 1605. - Adam Kořenský pocházel z vehlavské linie, při smrti svého otce Kryštofa r. 1548 byl nezletuý, r 1570 jest v držení Lažan, po dvaceti letech také Ostrolovského Üjezda. Podle Dobřenského zemřel po r. 1597; tento poukaz tedy prokazuje, že žil ještě r. 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP