168. V Kutné Hoře 5. srpna 1605.

Instrukce daná Janu Kosařovi Píseckému vyslanému od Kutnohorských do tábora vojenského u Strážnice.

Koncept v archivu města Kutné Hory, listiny č. 6086 červ.

Pan Jan Kosař Písecký od slovutné a vzáctné poctivosti pánův šepmistrův a rady na Horách Kutnách jest vypraven do ležení nebo" táboru českého v markrabství Moravskému Strážnice zůstávajícího s těmito věcmi: I. Aby navštívil jízdu i pěchotu od dotčených šepmistrův a rady na Horách Kutnách do téhož markrabství Moravského proti nepříteli vypravenou a urozenému a statečnému rytíři panu Vilímovi staršímu Konecchlumskýmu z Konecchlumí etc. Poručenou


[Vilém st. Konecchlumský z Konecchlumí na Spyticích, Pukšicích a Zéhúbech, za mládí císařský důstojník, od r. 1594 užíval přívlastku.starší". Skončil svúj život 21. června 1621 na Staroměstském náměstí mezi 27 vůdci českého povstání. Byl bezdětný a proto adoptoval pražského měšťana Adama Cyrila, na něhož pak přešla jméno rodu Konecchlumský (Gen. sb. Dobřenského)]. Jízdných jest pět, pěších devět, při kterýchž jsou tři páně opatovi a jeden p. Václava Šatného [Václav Šatný z Olivetu, držel statek Hlízov a Hradenín, který později se stál městským zbožím. Zemřel r. 1611 (Gen. sb. Dobřenského). Opatem jest míněn opat kláštera v Sedlci Valentin ze Šenbeku].

II. Urozenému panu Vilímovi staršímu Konecchlumskýmu z Konecchlumí etc. na týchž devět soldátův pěších na každého za dva měsíce, na měsíc po půl šesté kopě míšeňské, učiní devadesáte devět kop míšeňských, odvésti jmá, z nichž on pan Vilím z Konecchlumí tu hned před ním jim, co který potřebuje, platiti bude [účet těchto peněz se zachoval rovněž v kutnohorském archivu mezi listinami jako č. 6087 červ. a to v úřa dě staršího šepmistra a zní takto:

Najprv při vypravování jim dali na cestu za půl měsíce 8 kop 15 gr. míš.

Potom od Malínských samých dáno jest na dva pěší za půltřetího měsíce 27 kop 30 gr. míš.

A Habrkovští dali jednomu na dva měsíce 11 kop

46 kop 45 gr. míš.

I má přijati všeho na tri osoby za čtyři měsíce, po 5V2 kopě míš. na osobu za měsíc počítaje, 66 kop míš., a tak zůstává dodati 19 kop 15 gr. míš. Na to jmají dáti Malínští 11 kop míš. a Habrkovští na jednoho 5 kop 30 gr. míš. a za půl měsíce nedodalých 2 kopy 45 gr., summou 19 kop 15 gr. míš. I tem Matouš Servus přijal také od poddaných pana Šatného na jednoho pěšího za dva měsíce 11 kop míš. - Zatím však, co byl kutnohorský posel Kosař se žoldem na cestě, upomenul Konecchlumský šepmistra a radu o žold, podkovy, hřebíky a olovo, vytýkaje, že již na dva dřívější dopisy nedostal odpovědi. Současně jim sdělil, že předvčerejšího dne nepřítel na německý slezské rejthary vpadl a pobral jim do sta koní, našich pak pomalu ujímá; zejtra se strojíme k němu, ale jest velmi zašancovaný. Dopis jest dán v ležení od Strážnice, ale bez data. Do Kutné Hory došel teprve v outerej po nanebevzetí P. Marie etc., tedy 16. srpna. (Archiv městský: Listiny č. 6081/4 červ.) - O dva dny dříve, v neděli 14. srpna, jest však již datována kvitance, kterou vystavil pan Vilém Konecchlumský kutnohorskému poslu Kosařovi na 246 kop 10 gr. 5 den. vše míšeňských a na ostatní rekvisity, které s sebou přivezl (ibid. č. 6081/6 červ.)].

III. Na páně opatovy tři pěší přijal na půl třetího měsíce každému na jeden měsíc též po půl šesté kopě míšeňské, učiní padesáte sedm kop čtyrydceti pět grošů míšeňských, ty také dotčenému p. Vilímovi staršímu z Konecchlumí vyčte, a on z nich jim platiti bude.

IV. Na Pavla Podspinu Lorskýho od pana Václava Šatného z Olivetu etc. vypraveného za dva měsíce přijal jedenácte kop míšeňských, ty také témuž p. Vilímovi staršímu z Konecchlumí odvede.

V. Za jeden měsíc na jízdu vypravenou i na pacholka neb vozku od pánův šepmistrův a rady přijal, což na ně přišlo, totiž sedmdesáte osm kop dvaceti půl grošův pět peněz, vše míšeňských; a páni Čáslavští po vyslaném svém odsýlajíc k témuž čtyřidceti tři kopy třidceti čtyry groše dva peníze, vše míšeňský, a tak učiní za jeden měsíc na jízdu jedno sto dvaceti dvě kopě míšeňský, ty také již psanému p. Vilímovi staršímu z Konecchlumí odvedou a na to kvitanci přijmou.

VI. Přijímá dvatceti potko v [sic] nových a k tomu půltřetí kopy podkovných hřebíkův a páni Čáslavští tolikéž odsýlají. Ty pacholkům na vůz se dají, aby je koňům, když by potřeba byla, přirážeti, a koně, jak jsou opatřeni a chodí-li bosi, plně spatří, též i čeládka, kterak se chovají.

VII. Přijal ode pánův také on p. Jan Kosař patnácte liber prachu a patnácte liber volova, ty mezi jízdné a pěší, jakž kterej potřebovati bude, rozdělí; však za každou libru prachu aby z těch peněz, kteréž odvozovati bude, srážel po dvanácti gr. čs. a za volova libru po půl druhém gr. čes., tak jakž to doma koupeno jest, a potom při navrácení z toho počet učinil.

VIII. Při navrácení o tom o všem, i což dále spatří, a jak co najde, relací o každé věci ob zvláště učiniti povinen bude.

Aktum v pátek den památný Matky buoží Sněžné 5. Augusti 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP