174. V Praze 7. září 1605.

Král nařizuje hejtmanům kraje Chrudimského, aby se do města Lanškrouna sjeli a tam zařídili, aby poddaní p. Adama Hrzaně z Harasova vojenské hotovosti 20. člověka z téhož panství vypravené a žold za třetí měsíc beze všech odmluv odeslali. Současně mají je napomenouti, aby všechny povinnosti a roboty vůči panu Hrzáňovi plnili.

Kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze v registrech České kanceláře sv. 114, č. 16, fol. 188 pv. Svazek je opatřen rukou XVIII. stol. nápisem: ,Missiven vom Jahre 1605.'

Hejtmanům kraje Chrudimského


[hejtmany Chrudimského kraje byli Václav st. Záruba z Hustířan a Vilém Dobříkovský z Malejova].

Rudolf etc. Urození a slovutní, věrni naši milí. Správu toho jmíti ráčíme, že by poddaní statečného Adama Hrzaně z Harasova na Skalce a Landeškrouně, rady naší a purgkrabě kraje Hradeckého, věrného milého, náležející, vedle jistého ode všech tří stavův království Českého z strany vejpravy 20. člověka na hranice margkrabství Moravského a království Uherského snesení za třetí měsíc týmž lidem z nadepsaného statku vypraveným peněz odeslati se zbraňovali. I poněvadž jsou tomu všickni obyvatelé království tohoto Českého vedle jistého, jakž nahoře dotčeno, snesení obvyknouti musili, protož vám poroučeti ráčíme, abyste ihned osobně do téhož města Landškrouna sjeli a to při jmenovaných poddaných jeho Adama Hrzaně, jak z města tak i vesnic nařídili a opatřili, aby oni beze všech vejmluv a pod skutečným a neprominutedlným trestáním témuž lidu z téhož nahoře dotčeného statku vypravenému za ten třetí měsíc peníze, co se kolik dáti přijde, odeslali;1 nicméně jim o tom poručili, aby oni k němu Adamovi Hrzáňovi, jakožto pánu a vrchnosti své, se všelijak poslušně a poddaně, jakž sobě od nás o tom nejednou poručeno mají, chovali, roboty všelijaké a náležité povinnosti a platy, - ač se chtějí skutečného na hrdle trestání uvarovati - jinače nikoliv nečiníce, vykonávali a nám příčiny k dalšímu toho při nich opatření nedávali. Vědouce, že na tom jistou a milostivou vůli naši etc. Dán etc. v středu po sv. Jiljí léta etc. 1605.




Přihlásit/registrovat se do ISP