185. V Kutné Hoře 1605.

Náklad Kutnohorských na lid vojenský.

Účet vložený o č. 6070 červ. v městském archivu v Kutné Hoře. Od slov Item feria sexta Factus až do slov pánů osmisoudců jest psán jinou rukou než ostatek.

Vejtah a poznamenání, co na kterého z pánův sousedův zdejších a na některé pořádky z statkův a dědin jich pozemských na vypravení koně zbrojného proti nepříteli vedle sněmovního snesení Ieta Páně 1605, kteří tak ku pánům a obci se v tom spůsobu připojili, dáti se dostane, vedle toho rozvržení, kteréž učiněno, co za kůň, zbroj, ručnice, zbraň, šaty, rystunk a jiné všecky k tomu náležité potřeby, též co služby na rejtara za tři měsíce, na měsíc po 8 kopách gr čes. počítaje, item za outraty a jiný při tom náklad dáno býti jmá etc.

Starší kankovští 16 kop 4 gr, starší hor stříbrných 8 kop 2 gr, mincíři a pregýři 1 kopu 34 gr, pan rychtář J. Mti cís. 1 kopu 57 gr, [byl jím tehdy Václav Sixt Čáslavský, erbovní měšťan s titulem ze Zvířetína, lékárník (viz Paměti Mikuláše Dačického II. 95 a 130)], pan hofmistr Jan Kavka 4 kopy 36 gr, [byl horním hofmistrem již r. 1601, kdy dostal od krále erb "tří kavek pošikem malovaných" a s dědici svými titul z Tolenštejna, kterýž mu vytýká pan Mikuláš Dačický, že jsa rozený Čech, německého titulu dostal (Paměti II, 80). Následujícího roku 1606 odešel do výslužby], Adam Vokáček s Mandalenou Šetlarovou, sestrou svou 4 kopy 36 gr, Jan Tříska s Judytou z Frejdnpachu, manželkou svou 3 kopy 27 gr, Matěj Všetečka 4 kopy 36 gr, Václav Červenej, mlynář, 4 kopy 36 gr, Jeroným Vopenda s Dorotou Klabalovou 1 kopa 30 gr, p. Jan Šultys 4 kopy 56 gr, pan Ondřej Michalů s Jakubem Novomlejn[ským] 1 kopu 14 gr, p. Dorota Čechtická 9 kop 15 gr, p. Dorota Klabalová z peněz 9 kop 15 gr. Suma 75 kop 38 gr čes.

Item feria 6. Factus 1605 24. VI. opět p. Eliášovi etc. jsem odvedl ostatní summu, totiž 5 kop 47 gr čes. A tak vší summy vybraný odvedeno 110 kop 17 gr čes.

Item odvedl jsem Václavovi Masopustovi, kotčímu neb vozkovi vozu vojenskýho, z poručení p. šepmistra, p. primasa etc. 2 kopy 30 gr čes. Actum feria 3. Factus 1605. 21. Juni.

Item feria 3. Factus 1605. 21. Juni panu Konecchlumskýmu etc. odvedl jsem 102 kopy gr čes. a to na rathouze v světnici pánů osmisoudců. Pan opat 28 kop 46 gr, p. Šatný 20 kop 54 gr,


[o rytíři Konecchlumském, p. Šatném a opatu sedleckém viz pozn. u č. 168]
item z peněz na ourocích 13 kop 45 gr; páni z osmi set kop gr čes. 12 kop 36 gr. Summa 76 kop 1 gr čes.
Přihlásit/registrovat se do ISP