188. [1605.]

Výpisy z přiznání a kvitancí posudného z různých měst v roce 1605.

Městský archiv v Liberci, orig. pap. s přitištěnou pečetí krajského výběrčího Burjana Šlechty ze Všehrd, archiv města Mělníka ,Kopiář 1604-1606' fol. 63, archiv Národního musea F Plzeň, orig. s pečetí krajského výběrčího Šebestyana Pechovského a archiv města Rokycan ,Kniha přiznávací 1585-1619', fol. 166. - Liberecká a plzeňská kvitance jsou na předtištěných formulářích.

... že jsem přijal posudného od moudrých a opatrných pánů purkmistra a rady města Reichmberku, což se jim z pivovarů jich obecních od sv. Havla léta etc. 1604 až do sv. Filipa a Jakuba léta etc. 1605 v těch dvou v kvartálích dáti dostalo, jmenovitě padesát sedm kop grošův vše českých.

My purkmistr a rada města Mělníka nad Labem známo činíme ......, že v tom termínu od památky Nového léta až do památky sv. Petra a Pavla léta tohoto 1605 svařeno jest piva bílého, pšeničného, jedno sto šedesáte tři vary, z nich vyšenkováno a na prodaj vystaveno jeden tisíc čtyry sta šedesáte sedm věrtelův, počítajíc z jednoho každého věrtele dědičného posudního po 1 gr č. učiní 22 kopě 42 gr 4 peníze vše čes.

... vyznávám, že od pánův purkmistra a rady města Plzně z pivovarův jejich městských ode dne sv. Tří králův až do dne sv. Filipa a Jakuba vše léta 1605 sto dvaceti šest kop 51 gr čes.... obdržel a z toho všeho kvituji.

Týž.... na posudném, co se ho koliv z pivovarův jich [plzeňských] městských ode dne sv. Jakuba Velikého [25. VII] do dne sv. Havla [16. X.] léta tohoto 1605 listovně přiznali to jest v tom celém kvartálu ... 186 kop gr vše českých.

My purkmistr a rada města Rokycan známo činíme... jakož jsme od času sv. Havla 1605 až do času památky sv. Tří králů léta tohoto 1605 šest varů svařiti dali a z těch 108 věrtelův piva bílého a sousedé naši v tom jednom termínu piva ječného na prodej vystavili 509 věrtelů, z každého věrtele posudného po 12 gr míš. počítajíc, učiní summy jedno sto dvaceti tři kopy dvaceti čtyry groše, vše míš.
Přihlásit/registrovat se do ISP