194. V Praze 9. března 1606.

Dvorská komora upomíná Českou komoru, že stále ještě neprovedla královský rozkaz ze 16. srpna 1604, aby výlohy, vzniklé arcibiskupu Zbyňkovi s ubytováním a vydržováním kardynála ďEste, nahrazené částečně dvorní platebnou, uhradila z výnosu českých berních nedoplatků.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1606 martius'.

Des röm. kais., auch zu Hungern und Behaimb kgl. Mt, unsere allergnädigsten herrn, verordnete president und rate der cron Behaimb werden sich sonders zweifl noch wol erynnern, wasmassen vermüg hochstgedachte Ihre Mt an si di camer von 16.ten august negsthin ergangen bevelhs der (titl) Zbinko erzbischof zu Prag mit 1082 fl 45 kr 2 d, so Ihre Mt wegen der costfreyhaltung des noch anno etc. 1604 alhie gewesten cardinals de Este [kardynál Alessandro ď Este byl bratrem vládnoucího modenského vévody Caesara ď Este o spolu s ním upadl r. 1599 v podezření z vraždy savojského vévody Marka Pia (Meyer, Nuntiaturberichte s. 113 pozn. 4). Z Meyerových "Nuntiaturberichte" s. 185 až 223 lze zjistiti, že kardynál přijel do Prahy přes rakouské země 8. srpna 1604, přivítal jej císařovým jménem clen tajné rady hr. Fürstenberg a ještě toho dne přijal benátského vyslance, kdežto nuncia Ferreriho teprve příštího dne a neprokazoval mu příslušný titul a reverenci. O důvodech Estova pobytu byl nuncius zpraven skutečně jen nepřímo, hlavně od Filipa Langa. Šlo jednak o urychlení cís. rozhodnutí o přidělení říšského léna Sassuolo, jednak o plán svatby císařovy s kardynálovou neteří, princeznou modenskou, jejíž portrét kardynál císaři přivezl a nuncius jej spatřil u paní Marie Pernštejnské. Nuncius byl kardynálovi málo nakloněn a referoval státnímu tajemníku velmi pečlivě o kardynálově pohoršlivém chování v Praze. Již po týdenním kardynálově pobytu psal o tom, že o vydržování kardynála, ubytovaného v arcibiskupském paláci, se nikdo nestará a arcibiskup že se z paláce odstěhoval snad do hospitálu, jehož jest komturem. O týden později zpravoval zase Vatikán, že někdo císařovým jménem složil arcibiskupskému domestikovi nějaké peníze k vydržování kardynála, tedy patrně ony, o nichž se výše y kontextu mluví. Kardynál opustil Prahu asi 19. nebo 20. září 1604, podle nuncia nikoliv prý dobrovolně, nýbrž pro pohoršení, které v náboženském ohledu způsobil. Jednání s císařem bylo neúspěšné, jak patrno z toho, že 14. září žádal kardynál o audienci již marně.

Tento dopis vznikl patrně v souvislosti s úmrtím arcibiskupa Zbyňka Berky, k němuž došlo 3 dny před tím] über das, was aus dem kais. Hofzolambt darauf hergeben wurde, hinterstellig verbliben, auf die noch hintersteilige behm. stei^errestanten gnedigist verweisen lassen. - Wann aber die bezahlung danenhero noch nit ervolgt, höchstgedachte Ihre Mt aber ermeltem herrn bischof [!] anjeczo mit der bezahlung seiner aus obbemeltem ausstand zuestendigen 794 fl 35 kr in anderweg yczo anweisen und contentiren lassen. Als würdet gedachten herrn behm. camerpresidenten und raten dessen hiemit zum wissen ihre nachrichtung erynnert. Actum Prag den 9. Martii anno 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP