198. V Praze po 30. březnu 1606.

Dva rozpočty výnosu domovní, vojenské a konsumní daně, svolené obecním sněmem roku 1606 a její rozvržení na položky vydání.

Oba částečně odlišné rozpočtové plány, vypracované zřejmě v České komoře, zachovaly se v archivu ministerstva vnitra v Praze v Staré manipulaci zn. S 15/10 - I. Jejich německé znění se zdá býti původní. Druhý jest označen výslovně jako ,bericht gen hof.' In tergo prvního rozpočtu jest obšírný regest, označující jeho obsah: Auszug, was die fertig 606 järige behmisch bewilligte kriegscontribution und haussteuer ertragen soll, was schon darauf bezalt und beschehener Verweisung nach noch davon bezalt werden soll, item was für resten von der Behaimbischen zur Hofcammer dargeben und nach zu bezahlen hinderstellig, auch was allein negst kumbend Georgii für schulden resten zu zahlen seind. Na rubu druhého aktu pak tato registrační poznámka, psaná jmou rukou než regest právě citovaný: Kurze verzaichnuss, was aus der 606 järigen benmischen contribution und haussteuer der Böhm, cammer zu bezahlen obliget, a opět jinou rukou: So alles auf die Hofcammer komben ist.

I.

Uberschlag, was diss jahrs alle die am negsten 22. Martii gehaltenen landtag bewilligten kriegscontributionen ertragen möchten, wie folgt, alles auf schock und groschen meissnisch.

1.

Trinitatis: aus aigenen seckel vom untertan 30 w. gr präger sambt andern stedten

18.750

schock

       
 

in allen sambt den zinsen

100.151

schock

116.842

fr

50

kr

2.

Laurentii: von freisassen, pfarrn, mühlen, schäfern und Judenheusern

7.156

schock

8.348

fr

40

kr

3.

Venceslai: in simili

7.156

schock

8.348

fr

40

kr

4.

Galli: wie N° 1. idem

100.151

schock

116.842

fr

50

kr

5.

Simonis et Judae: von traid

140.000

schock

163.333

fr

20

kr

6.

Weihnachten: von freisassen, pfarrn, mühlen, schäfern und Juden

3.050

schock

3.558

fr

20

kr

 

Idem von vieh, fischen, prandwein, woll und derogleichen verkauf und Juden

40.000

schock

46.666

fr

40

kr

 

Summa

397.664

schock

463.941

fr

20

kr

 

An der haussteuer vermüg 604. järigen landtags diss 3. jähr wird gesezt

120.000

schock

140.000

fr reinisch

   
 

Aus Oberlaussnicz

60.000

schock

70.000

fr

   
 

Glaz

12.000

schock

14.000

fr

   
 

Eger und Einbogen

4.800

schock

5.600

fr

   
 

Summarum dieser 606 järigen hülfen tuen

594.464

schock

693.54l

fr

20

kr[In margine: B.Wierd auch sonderlich aus Nieder Lausnicz kaumb die helfen].

[In margine: NB. Diss bleibt nun dahinden].

Herdan muess aber gezogen werden der herren directores, obrister - und craissteureinember, steurschreiber besoldungen, zehrungen und Unkosten, item etliche kriegsprandund wetter-schäden so abgeschlagen, so zuesamben aufs wenigste sich erstreckten möchten auf ain 20.000 taller; wurde noch verbleiben nur 574.464 schock - 670.208 fr [v tomto čísle, vdávajícím výnos české berné podle svolení r. 1606, není pojato ani trestné ani sněmovní posudné. I když bychom "trestný tác" z počtu zemských berní vypustili, neboť sněmem nebyl svalován a týkal se pouze jednoho stavu, totiž městského, a to ještě s výjimkou Plzně a Čes. Budějovic, tvořilo sněmovní posudné nedílnou součást českých daní, nepodléhajíc však správní kompetenci nejv. stavovského berničního úřadu. Za r. 1606 vyneslo 35.945 českých kop, čili 71.890 kop míš. (srv. str. Ií8). Činu by tedy souhrn berní, svolených pro rok 1606, 666.354 míš. kopy, t. j. 777.413 zl. Rýn]. Davon soll und muess zahlt werden so schon verwiesen und tails zahlt wie volgt:

Den Teuflischen reutern schon zahlt 56.044 fr

Der fürstl. Dt [Erzherzog Mathias] solle noch 100.000 fr

und der Behmischen cammer muess wieder erstatet werden,

so sie noch für diesen jähr auf der fürstl. Dt dannenhero

assignirten 200.000 fr dargeliehen 80.000 fr

und davon ainjäriges interesse 4.800 fr

dann so seind der fürstl. Dt uber diese 80.000 fr noch hinabgeschickt 20.000 fr

Zur Trautmannsdorfischen reutersbezahlung [Adam Trautmannsdorf, císařský plukovník, v únoru 1604 obrstlajtnant, spolupracující s Ladislavem ze Štenberka, který se tehdy nabízel císaři, že sestaví arkebuzírský pluk o 2.000 mužích s Trautmannsdorfem jako svým zástupcem (Militare II. 262). Po roce mustrovál sám rejtarský pluk (A. O. Meyer, Nuntiaturberichte s. 281), s kterým stál ještě 30. března 1606 ve službě v okolí Vídně. Byl placen špatně, neboť 11. dubna 1606, tedy po 12 dnech, sdělila česká vláda panovníkovi, že také Trautmannsdorf hrozí vpádem do Čech a pochodem na Prahu, aby si vynutil žold (Kameníček, Prameny k vpádům Bočkajovců... s. 176)]. hat die Behmische cammer

anticipirt schon für diesen 58.428 schock, welche sie noch in halben jähr nit

habhaft werden, id est 58.428 taller 68.166 fr

davon ainjäriges interesse 4.089 fr 57 kr

an der teuflischen anticipation ist ubers obristen herrn landhofmeisters

darzue beschehenen darlehn furn jähr anticipirt, ist noch aus der

contribution zue zahlen 3.500 fr

und ain jars interesse . 210 fr


[a. m.] 336.809 fr 57 kr [Na tomto místě jest v originále připsána marginální poznámka, která jest otištěna jako předcházející akt č. 197]

Obristen herrn landhofmaisters interesse von seiner zue dieser teuflischen Zahlung beschehenen darlehn dem 120.000 fr, das ist pro ain jähr 7.440 fr [Srv. pozn. 2 u č. 87 a č. 193.]

herrn von Liechtenstains interesse von 300.000 talern ist pro 1 jähr 21.000 fr [Srv. SC. XI. sv. 1 str. 355. Podle výkazů Dvorské komory z 5. listopadu 1605 ßöhmen měl Karel z Lich- tenštejna za císařem k tomu dni částku 318.473 zl. 15 kr, neboť část své pohledávky ve výši 53.851 z\ 16 kr cedoval právě Václavu ml. Berkovi. (Sbírka přepisů AZC.)]

Nurnbergern zwaijäriges interesse von ihren 100.000 fr 12.000 fr [Srv. č. 195.]

Summa dieser ausgaben, so vor allem aus obgedachten contributionen von

stenden zue bezahlen 377.249 fr 57 kr

Bleiben noch übrig davon ain oder andere nachvolgende postn zue bezahlen 292.958 fr 3 kr Als auf die Turnischen und Wrzesowizischen 1500 reuterbezahlung hat die Behmische cammer anno 605ten anderweits gegen interesse anticipirt und dargeben, so nach dato nit wieder erstattet [Srv. artykuly zářijového sněmu 1605, SC. XI. sv. i.]) 155.800 fr

und davon zwai jars interesse 18.960 fr

herrn obristen landhofmaisters [Nejvyšší hofmistr Kryštof z Lobkovic měl koncem r. 1605 za panovníkem 100.000 tolarů amarně usiloval dostat zpět aspoň část jistiny (Regesta Militare II. 306). Na jaře 1606 patrně králi připůjčil a celou částku 140.000 zl. si dal posléze zapsat na panství dobříšské, klášterství sázavské a statek libenický. Dosáhnuv této záruky, poskyto val panovníku ještě další půjčky na záruky českých měst (AMV.Bekennen 1600-1607 sv. 109 č. 207).] 140.000 fr

herrn von Liechtenstains 350.000 fr

Nurnberger haubtsumma 100.000 fr


tuet 767.760 fr

Wurde also obberürte anweisung an 606 järiger contribution und haussteur nit erklecken sondern zue contentirung jeztgedachten fünf posten mangem umb 474.810 fr.

Uber dieses seind bei der Behmischen cammer künftigen termin Georgii etliche verfallene und schon gemachte haubtsummen, welche die hofcammer auch empfangen, zuebezahlen: Herrn Hansen von Kolowrats [Veliká pohledávka Jana Kolovrata za císařem vzešla z jeho dědictví po otci, bývalém presidentu České komory Jáchymu kolovratovi, který byl přímo neúnavným věřitelem císaře Rudolfa, půjčuje mu na zástavy i na krátkodobý úvěr. Vývoj jeho úvěru od 1592 sledoval jsem ve své práci "Královský důchod a úvěr p XVI. století" v ČČÍI i oč. XLVIII-XLIX. str. 167 n.] (stillstand erhalten) 300.000 schock

Herrn Sehmirzizky (will nit warten) 20.000 schock

Herrn Trzka (will nit warten) 21.000 schock

Herrn von Martinicz (stillstand) 24.000 schock

Dem herrn von Dohna (in stillstand) 13.000 schock

Herrn Harranten (pürgen schon gesteckt) 11.000 schock

Etlichen andern unterschiedlichen parteien, so schon die pürgen gemahnt und Georgi contentili; werden sollen zue 1, 2, 3, 4, 5, 6 und mehr tausenten in allen uber ain 30.000 schock.

Summa dieser Georgii posten 419.000 schock oder 485.738 fr 10 kr.

Hievoriger hinterstand deren 474.801 hierzue geschlagen, welche auch teglich gemahnt und Georgi zue bezahlen, mangelte der Behmischen cammer anderwerts anweisung zue inserirten unvormeidlichen bezahlungen in allen 821.000 schock meis. [oder] 955.034 fr rein.

II.

Kurze memoriál zum bericht gen hof, was aus der behahnbischen 606. järigen contribu-tion und haussteuer der Behaimbischen cammer zu bezahlen und abzerichten, so alles von Irer Mt Hof cammer vorhero anticipili und auf die Behaimbische cammer gewidmet obliget:

Erstlich ist laut ergangener bevelch noch verschienes jähr zu zahlen angeordnet und maistes von der Behaimbischen cammer anticipirt und dargeben worden:

Auf die Teuflischen reuter 56.044 fr

Ihrer Dt erzherzogen Mathiasen erstlich darlehen gesendet 80.000 fr

davon einjäriges interesse 4.800 fr

mehr Ihrer Dt geschickt 20.000 fr

und vollents die übrigen 100.000 fr

trautmansdorfische anticipation 68.760 fr

und ainjäriges interesse 4.090 fr

Summa dieser Verweisung tuet 3Í33.094 fr

Ferrer sollen vor allem der Behaimbischen cammer diejenigen der Turnischen und Wrze- soweczischen 1500 reuter, welche damals zue Iglau gelegen und herein in Behemb umb ihre be- zahlung rucken wollen, anderweits anticipirt und dargeliehen - dem glaubiger auf ihre bezahlung hart dringen - auch schon zwei jähr lang verinteresirt, wieder bezalt werden, id est 255.000 fr

und 2 järige interesse davon 18.960 fr

Nurnbergisches a. 1603 beschehens darlehen 100.000 fr

zweijäriges interesse davon 12.000 fr

herrn obristen landhofmeisters 140.000 fr,

obwohl bei ime noch bis Galli stilstand erhalten, so muss doch entzwischen auf die Zahlung gedacht und darzue die heurige contribution und steuern, so in diesem halben, ja noch in einem ganzen jähr nit einkumbt, gebraucht werden, id est 140.000 fr

und anderthalbjäriges interesse 11.160 fr

teuflischer rest 3.700 fr


Summa dieser posten 444.820 fr rein.

Summa summarum nur dieser posten, so aus der 606 järigen contribution und haussteuern tails schon zahlt und noch taglich zu bezahlen ausserstehen, dessen jezt kein ander mittel, soll anders die Behm. cammer nit gar umb ihrem credit und zufal komben, tuet 777.824 fr.

Dagegen trägt die 606 järige contribution sambt auch der haussteuer - gemachtem weitleufigen specificirten auszug nach - nit aus, und noch bei weiten nit gar 670.000 fr rein. Werde noch mangeln zu obiger Zahlung in die 107.808 fr. Wo bleiben nun andere von der Hof - auf die Beheimbische cammer verwiesene posten, darzue die Behmische cammer kein mittel hat die Zählung zu tun als herrn von Lachtenstains 350.000 fr, herrn Hansen von Kolowrat 350.000 fr und andere posten auf viel tausend mehrers.
Přihlásit/registrovat se do ISP