200. V Praze 8. dubna 1606.

Nejvyšší berníci království Českého kvitují presidenta a rady České komory z půjčky 10.000 míš. kop pro výpravu českých delegátů ke sněmu uherských stavů v Prešpurku s tím, že ji ve svatojiřském berním termínu zaplatí.

Koncept v archivu ministerstva vnitra v Praze ,Stará manipulace S 98/94.'

Nejvyšší páni berníci království Českého, k berní léta 1605 od pánův stavův království Českého volení, oznamujeme Vašim Mtem a Vám, že jest nám k potřebě vlastní a zemské na vejpravu komisařův z království Českého do města Prešpurku vypravených


[uherský sněm v Prešpurce se nesešel. Jeho sejití v Prešpurce, v blízkosti Vídně, bylo již od faktického skončení operací snahou katolické strany (srv. Meyer: Nuntiaturberichte s. 692, nuncius Serra kardynálu Borghese 3. prosince 1605 a Géza Lenz: Der Aufstand Bocskays s. 172), neboť tak měla být umožněna osobní přítomnost Matyášova a větší bezpečí katolických uherských prelátů i početnější zastoupení habsburské strany ze západních Uher na jih Dunaje. Bocskaj však svolal uherské stavy na 16. dubna do Košic, kde bylo středisko jeho moci o tam skutečně byl také sněm 24. dubna zahájen (Lenz. I.c. str. 194 a 198). Královské obeslání uherského sněmu k tomuto dni do Prešpurku, vyšlo na plano. (Monumenta comitialia regni Hungariae XII. 1. č. 5, str. 45.)] urozený pán pan Štefan Jiří z Šternberka na Postoloprtech, J. Mti cís. rada a koruny České německých lén hejtman a president komory české, deset tisíc kop míš. zapůjčil. Kderúžtu sumu již psanému pánu Stefanovi Jiřímu z Šternberka připověděli jsme na den sv. Jiří anebo ve dvou nedělích potom zaplatiti. Protož se Vašim Mtem a vám to v známost uvozuje, aby se táž suma při témž čase z peněz berničných proti této naší certefikací a pana z Šternberka kvitancí vyčtla a odvedla. Takové vydání bude Vašim Mtem a vám proti počtu za pořádné poctěno a pasírováno. Actum v Kanceláři české na hradě Pražském v sobotu po Svátosti léta 606.




Přihlásit/registrovat se do ISP