201. V Praze 16. dubna 1606.

Nejvyšší úředníci království Českého sdělují panovníkovi výsledek svých porad o možnostech anticipování nedávno sněmem schválené berně: Tajný rada Karel z Lichtenštejna jest ochoten půjčit 200.000 zl. rýnských pod následujícími podmínkami: že bude jich užito jen k uspokojení nezaplaceného vojenského lidu a najmutí gardy arciknížeti Matyášovi k uherskému sněmu, že budou za ně ručiti nejv. úředníci, a splaceny budou hned po vyrovnání komorní půjčky 56.000 zl. na Teufelovy rejtary, že mu bude splacena také půjčka, kterou poskytl na zaplacení pluku Althanova, že nesmí být poškozen Geizkofler ve svém směnkovém úvěru a že mu starší úvěry za panovníkem budou pojištěny. Po sdělení těchto podmínek bylo jednáno s některými nejv. úředníky, z nichž nejv. komorník a nejv. písař zemský nemají dost hotových peněz, president České komory právě půjčil 10.000 m. kop na delegaci h uherskému sněmu, nejvyšší kancléř, Smiřický a Adam z Valdštejna se omlouvají starším úvěrem, který nemají splacen, Slavata prý je zadlužen a Hrzán ještě nesplatil ani část chomutovského panství, kterou nedávno koupil... sich mit iren undertenigisten getreuen diensten jederzeit gehorsamblich bevelhente, 16 Aprilis anno 1606. Euer röm. kais. Mt gehorsambiste undertanen und diener, die alhie anwesende obriste landofficirer des künigreichs Beheimb.

Znění tohoto listu se uchovalo v originále v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, zn. Böhmen ad 1606 Mai - Anschlüsse, a v konceptu a ve dvou kopiích v archivu ministerstva vnitra v Praze, Stará manipulace L 24. 1600-1608, ve znění vesměs německém. Text originálu a zrxv.něné kopie jest zcela shodný až na jeden případ, a to v odstavci čtvrtém od konce v kopii jest Smiřický označen jako Jaroslav, kdežto v originálu Sigmund. V originálu na rubu jest připsána rukou rady Dvorské komory Hanse Pölze jeho šifra P a slova: Auf mündlichen bevelh herrn Lichtensteins, herrn hofcamerpresidenten und h. Jörgers etc. in dem Kaputziner garten, 12. mai anno 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP