212. V Praze 26. května 1606.

Panovník presidentu České komory, že půjčka 43.000 tolarů, kterou poskytl na zaplacení vojsku, bude mu vyrovnána z české válečné berně r. 1606 nach abrichtung dem bewusten, darauf berait assignirten zweien posten, als der Täuflischen 56.000 fr. r. und 200.000 fr. r. dafür sich unsere tíberlandofficier in proprio verschrieben [o Teufelových rejtařích zejména č. 87, dále č. 148 pozn. 8 a č. 193, 196, 201 a 202 a Sněmy české XII, str. 163, pozn. 12; o záruce nejvyšších úředníků za 200.000 zl. viz č. 202] ... Dann und zue andern hat uns der (titl) Hradcek Vchinsky von Chiniz [Racek Vchynský (Kinský) ze Vchynic a Tetova byl se svým bratrem Oldřichem od r. 1604 ve sporu se stavem panským o starobylost svého rodu; viz o tom více S. Č. XI, díl 1, str. 35/6, a záležitost ta stala se minulého roku docela předmětem sněmovního jednání (ibid. str. 180 n.)] zu obbemeltes kriegsvolks abdankund contentirung 15.000 taler gehörtes werts gehorsamblich dargelihen. Mit dem hat es ain gleiche mainung. Žádá proto adresáta, odvolávaje se na připojený dopis ředitelům české berně [dopis jest zcela obyčejná, podle formuláře vyhotovená žádost o poukaz obligace Vchynského na českou válečnou berni, v pořadí za obligací na Teufelovy rejtary o velkou obligací 200.000 zl., při níž jsou ručiteli členové české zemské vlády; je zachován v archivu Dvorské komory rovněž v konceptu pod shora uvedenou značkou; adresován An die herrn directores der heurigen kriegscontribution in Behaimb], z nichž jedním jest také adresát, aby i tato půjčka byla poukázána i s příslušnými úroky na výnos zmíněné české válečné berně a z ní zapravena.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní archiv Pražského hradu, značka ,Böhmen 1606 mai', In margine: An herrn behm. camerpresident.
Přihlásit/registrovat se do ISP