214. V Praze 5. června 1606.

Dvorská komora Tajné radě, že z panovníkova dopisu Adamovi ml. z Valdštejna a panu Měsíčkoví zjistila, že český nejvyšší hofmistr žádá zaplacení půjčky 120.000 tolarů, kterou má pojištěnu zástavou důchodů panství dobříšského a statků libenického a sv. Prokopa nad Sázavou. Nezbývá, leč aby rok posečkal. Jest také nutno, aby Geizkofler prolongoval úvěr 100.000 zl. v Norimberku, za nějž budou další rok ručit čeští nejvyšší úřednici. Bez těchto prolongací nebylo by možno zaplatit dluhy vojsku. Obě pohledávky budou zaplaceny z výnosu české válečné berně příštího roku.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, značka ,Böhmen 1606 juni'. Datum 5. junii 1606 jest do konceptu vepsáno jinou rukou. In margine: heda et approbata in consilio 5. junii 1606 a in tergo: Dies alspalt es geschrieben und verfertigt, mues dem herm hofcamerpresidenten zuebracht werden, der wils sambt ain zettl den herren geheimen zue schicken. 5. junii anno 1606 [Adam ml. z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou, hofmistr král. dvora, komorník a nejvyšší berník pro r. 1605; oblíbený společník Rudolfův. Zikmund Měsíček z Vyškova byl cís. truksas a od r. 1604 vrchní hejtman komorních panství v Čechách. Věřitel, o něhož se jedná, byl nejv. hofmistr Kryštof Popel z Lobkovic; více o jeho úvěru viz v č. 80 a 198. Geizkofler Zachariáš byl říšský fenikmistr, viz str. 133, pozn. 429. O norimberské půjčce srv. předcházející kus].
Přihlásit/registrovat se do ISP