216. V Kutné Hoře 10. června 1606.

Kutnohorští šepmistři a rada za obec a jednotliví zámožní měšťané za sebe samy činí přiznání k dani ze jmění nemovitého i movitého podle způsobu r. 1588 za účelem postavení jízdního i pěšího vojska k hotovosti zemské podle usnesení sjezdu nejvyšších úředníků a soudců zemských.

Zápis v Kopiáři z let 1601-13, fol. 305-306 pv. v městském archivu kutnohorském.

Jiný list přiznávací od obce z statkův pozemských a lidí poddaných.

My šepmistři, rada i všecka obec na Horách Kutnách známo činíme listem tímto vuobec přede všemi a vzláště tu kdež náleží, že jsmè vedle jistého J. Mti cís. pána, pána našeho nejmilostivějšího, s. J. Mtmi najvyžšími pány ouředníky a soudci zemskými, radami J. Mti cís. soudův dvorského a komorního, též osobami ze všech krajův království Českého sněmem volenými, snesení a nařízení všechen statek, kterýž na ten čas k obci a zadusím některým držíme, jaký na onen čas léta 1557 šacován byl, na ten spůsob, jak se to léta 1588 dalo, spravedlivě vyhledali, kteréhož se i s vsí Předbořicemi a pěti usedlými ve vsi Černinách na skutky milosrdné, vedle kšaftu někdy Jana Máslníka náležitými


[Jan Maslník, nebo Masník byl r. 1510 urburéřem; jeho kšaft byl vložen do městských knih ve čtvrtek po Velikonocích 1537. Cechům řeznickému, krejčovskému, ševcovskému a pekařskému odkázal ročně po 40 kopách gr. tes. z výnosu celého svého jmění, které odkázal obci pro skutky milosrdné, zejména k vydržování nemocnice (Dačický I. 342, vyd. Rezkovo). Podle Mikuláše Dačického byl bohatým soustružníkem a měl dům pod Koňským trhem, v Mikulášově době se mu říkalo "u Leksů"; v domě prý nočně strašilo (Dačický II. 91). V držení masníkovského odkazu se dostala kutnohorská obec znovu právě před dvěma roky sporem s Natanaelem Hložkem, který si osobu poručnictví nad pozůstalostí a drahně let z ní příjmy bral], nad čímž nám od J. Mti cís. poručenství dskami českých nachází. Summy hotové na úrocích nemáme žádné, kromě za J. Mti cís. v minci zde na Horách Kutnách dva tisíce kop grošův českých, ale proti tomu sami do osmnácti tisíc kop grošů českých pánům věřitelům našim dlužní zůstáváme a z toho úročíme. Z kteréžto nadepsané summy statkův našich nám se něco přes půl třetího koně vypraviti dostane. Nicméně také poddané své usedlé k obci a zadusím náležité všecky sčisti davše, jich jsme i s těmi šestnácti ve vsi Předbořicích a Černinách k oznámenému záduší nebožtíka Jana Máslníka náležitými, též s těmi osmi ve vsi Cepy v kraji Chrudimským starším i všemu pořádku havířskému hor stříbrných zde na Horách Kutnách příslušejícími [náležela-li také ves Cepy někdy Janu Masníkovi a jím odkázána starším havířským, či zda se dostala do majetku havířského cechu jinak, není z ničeho patrno. V rukou cechu byla ještě r. 1624, kdy tamní poddaní musili dát novému katolickému děkanu kutnohorskému Apianovi (Stoličkovi) 1.000 kop gr. míš.; aspoň tvrdí tak Dačický II, 242], kteříž v tom vždycky se k nám připojují, jedno sto sedmdesáte čtyry našli, z nichž se nám dvatcatého člověka počítajíc osm pěších a půl vypraviti dostane. A že jsme se v tom spravedlivě zachovali, to přijímáme k svému svědomí a pro lepší toho jistotu pečet naši nadepsaných Hor Kuten k listu tomuto přiznávacímu přitisknouti jsme dali, jenž jest dán na týchž Horách Kutnách v sobotu po sv. Medardu léta Páně 1606.

NB. Páni a obec i s zádušími mají poddaných 166 toliko a když se k tomu přiloží těch 8 starších nad havéři hor stříbrných bude všech 174.

Listy přiznávací z statkův pozemskejch vedle sněmovního nařízení a starého šacunku léta etc. 57. z peněz na úrocích:

Doroty Čechtické jinak Vodičkové


[druhý její manžel Vodička (od r. 1588) byl bakalář svob. umění a mistr školní. První Adam Čechtický byl urburní písař (Dačický 11. 25. 131)] ... 1500 kop gr. čes. na úrocích se nachází... cožkoliv z toho na vypravování jízdného mi přijde, v tom se náležitě zachovati chci.

Doroty Klabalové konvářky, vdovy po někdy horníku a sousedu na Horách Kutnách... zůstává jích 1000 kop gr. čes., z nichž do mince J. Mti cís. prozdržených 500 kop gr. čes. a více nemám. Statku pozemského... díl rolí za Ptákem nad Štamprochem [kamenný lom (Steinbruck), o nějž kdysi měli Kutnohorští spor se sedleckým opatem (1594)] při Kutné Hoře ležící, kteréhož... společně s Jeronýmem Vopendou v držení jsem; z toho se obzvláštně přiznávám...

Ondřeje Michalova [řezník o městský rychtář, neobyčejně bohatý a lakomý člověk; tak ho aspoň vzpomíná u příležitosti jeho smrti 4. VŮL 1616 Dačický (11., 162)]. a Jakuba Novomlejnského s manželkami jejich... Že peněz na úroče 200 kop gr. čes. a to těch, které jsme na onen čas do mince J. Mti cís. zde na Horách Kutnách pro zdržení hor... půjčil[!], společně a nic více jmáme.

Z statkův pozemských.

Jeronýma Vopendy a Doroty Klabalové... známo činíme..., majíce společně, já Jeroným Vopenda [od] Zikmunda Brodskýho koupenej a já Dorota po jmenovaném nebožtíku manželu mém díl rolí svobodné pozemské za Ptákem nad Štamprochem při Hoře Kutné ležící, jak jest taková rolí léta 1557 šacována byla... a té se nachází na devadesáte kop gr. českých.

Adama Vokáčka a Mandaleny Vinklerové sestry jeho... mající díl rolí svobodné pozemské pod Kuklíkem od cesty k Hořanům k druhé cestě k Kolínu, kteréž po nebožtíku Bartoloměji Vokáčkovi, též někdy horníku na Horách Kutnách, otci našem milém, v držení a užívání jsme... a té se nachází za 300 kop gr. čes., ku kterýmž se s dotčenou summou, poněvadž nám samým se koně vypraviti nedostane, v vejpravě téhož koně, přiložíme... jak náleží.

Matěje Všetečky... maje díl rolí svobodné pozemské mezi Roštkverky při Hoře Kutné ležící... a té se nachází za 300 kop gr. čes., z čehož cožkoliv mi se vedle jinejch, ku kterýmž se s dotčenou sumou, poněvadž mi se samému celého koně vypraviti nedostane, v vejpravě téhož koně položím,... toho, jak náleží spraviti nepominu.

Judit Třískové z Freydnpachu... majíc rolí nad vinicemi Perštejneckejmi po nebožtíku Melicharovi Žateckým, předešlým manželu mým, etc. a té se nachází za 300 kop gr čes.

Václava Červenýho mlynáře tolikéž tou formou etc., maje mlejn svobodný, pod Zbyslaví ležící, s tím, což tu k němu náleží v sumě 300 kop gr. čes.

Mandaleny Vinklerové, na onen čas Šetlarová a již Vinklerová [Leopold Šetlar zemřel minulého roku v úřadě rychtář! J. Mti královské, byl bohatý obchodník suknem, původem Němec, a ač čtyřikráte v Kutné Hoře ženat, nezanechal žádných potomků (Dačický II., 95). Poslední choť jeho Mandaléna se za několik týdnů provdala za kramáře Vinklera, původem z Nymburka], hornice a souseda na Horách Kutnách,... majíc díl rolí svobodné pozemské na Ptákem nad Štanprochem [kamenný lom (Steinbruck), o nějž kdysi měli Kutnohorští spor se sedleckým opatem (1594)] při Hoře Kutné ležící, kteráž po nebožtíku Leopoldovi Šetlarovi, předešlým manželu mým na J. Mt cís. připadla a ta mně potom zase s povolením Jich Mti pana presidenta a pánův rad J. Mti cís. zřízené komory v království Českém prodána jest... a té se nachází za 126 kop 28 gr. čes. etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP