241. V Toužimi 1. prosince 1606.

Tomáš Bernard Krumlovský vede svědky ve při, kterou má před právem města Toužimě s Gregorem Reskou, měštěnínem téhož města, o ukrývání peněz na zemskou sbírku.

Papírová kopie v městském archivu v Plzni "Nález J 5/12".

Léta Páně 1606 feria VI. post Andreae vedeno svědomí vedle práva a zřízení zemského od Tomáše Bernharta Krumlovského


[Tomáš Bernart Krumlovský, plz. měšťan, byl krajským berníkem za rok 1605, jmenován nejí;, úředníky zemskými podle zmocnění sněmu z 19. února 1605; viz SČ. XI. 1, str. 164 a č. 79] k té při, kterouž má při právě p. purkmistra a rady města Toužima s Gregorem Reskou, měštěnínem téhož města, o ukrývání peněz na zbírku zemskou přináležejících v přítomnosti Jana Andrle a Kašpara Milínskýho z konšel.

[Svědectví Jana Fabera]

Jel pan Tomáš Krumlovský léta tohoto 1606 v pondělí po neděli Laetare do Toužima pro upomínání sbírky zemské na rok loňskej z panství toužimskýho zadržalé [Toužimské panství patřilo tehdy hasištejnské linii rodu lobkovického, fl. 1606 právě podědil je z rodinného nedílu Kryštof Hasištejnský, poslední mužský člen útvinské větve]. A já k žádosti jeho jsem s ním jel. Přijdouce tam, šli jsme spolu k panu hejtmanu, toho času panu Valentinovi Thizlovi, a on ukázal, že jest Gregoriu Reskovi, aby na místě jeho vodvedl a peníze takové z důchodův panství toužimského dal, jakož pak ten Gregor s ním panem Tomášem Krumlovským se počítal. Přišlo se podle toho oučtu a učinilo 1.165 kop 16 gr. míšen. dáti. Ale víc nebylo vyčteno než toliko 697 kop 16 gr. m. a dáno panu Tomášovi, jakž mincovní cedulku vlastní rukou na to psanou Gregor Reska učinil a dal Tomášovi, týmž způsobem též pan Tomáš zase dal Gregorovi Reskovi mincovní ceduli. Ostatní pak sumu 468 kop míš. na tu zadržalou zbírku, Gregor Reska pravil, že jest v Plzni při registrech berničnejch odvedl a takové peníze pan doktor Jan Scribonius z Horšova [Dr Jan Scribonius z Horšova, konšel plzeňský, podle M. Hrušky otec pozdějšího jesuity a posléze rektora Karlovy university Jana Saxia Scribonia] že od něho přijal. Nato předložil dvě malý cedulky, jako by přiznání pana doktora Jana Scriboniusa bylo, jedna na 268 a druhá obzvláště na 200 kop. On pan Tomáš pohledše do nich pravil, že ty jedny na 268 kop bude pasírovat, ale podle té druhé na 200 kop pasírovat takovou sumu se zpěčoval, neb hned jak on ji spatřil, pravil, že se nezdá, že by jako ta na 268 kop pořádná a spravedlivá recognití to od pana doktora Jana Scriboniusa dána bejti a vždyckny pochyboval, aby takový 200 kop mís. při registřích v Plzni odvedeny bejti měly, pročež jest hned nechtěl tak snadno do kvitancí jich pojíti, až jest mu Gregor Reska pod svou ctí a věrou slíbil, že nemá skrze to žádné škody vzíti ani starosti k Tomášovi míti a jestliže co podle těch dvouch cedulek nebude, jen aby mu to ščekání učinil až písař jejich městský zase z Prahy přijede, který nětco peněz od té zbírky s sebou má, že chce, co by se kolik nedostávalo, bez odporu dodati. Tu přípověď pod závazkem cti panu Tomášovi potvrdil a skrze takovou přípověď jest kvitancí na 1.165 kop 16 gr. m. Gregor Reska dosáhl et ea conditione, kdyby tak se nenašlo, jak praví, že jest při registřích 468 kop míš. odvedl, tehdy aby ty kvitancí žádné moci neměly ani stačiti žádnému nemohly, to při tom vyměřeno bylo.

Toho jsou též povědomí pan Ondřej Puklic, pan Daniel Král a pan Jan Zelendr, měšťané toužimští, neb jsou se za Gregora Resku přimlouvali a obzvláště Daniel Král tyto slova formalia k panu Tomášovi mluvil: Pane Tomáši, co jste tak tesklivý, však vám dodati Gregor Reska, co se nebude dostávati, musí, my všichni zde v Toužimě o tom víme, že jest tak mnoho peněz v Plzni neodvedl, jak jest pravil, neb nětco peněz od té sbírky zemské, které vám dáti měl, na tolařích a dukátích, písař náš městský za sebou nechal; ten jest nyní v Praze, poněvadž vás žádá, abyste mu ty 200 kop, jen až se písař městský z Prahy navrátí, sčekali, že vám je chce rád dáti a to připovídá, já vím, že se tak stane, jen písař ten z Prahy přijede. S tím pan Tomáš vyjel z Toužima a já s ním.

Když jsem se pak já potom s panem doktorem Janem Scriboniusem u nás v Plzni shlídal, pravil pan doktor, že jest jemu nedal Gregor Reska tak mnoho, jak jest pravil, na zbírku zemskou, že klama. A zase jsem řekl: Však jest hned pravil pan Tomáš, jak jest tu cedulku na 200 kop přečetl, že se bojí, aby nebyl ní od Gregora Resky oklamán, než tu druhou, v které 268 kop poznamenaný byly, jest hned rád v penězích pasíroval, nic se nad ní nezastavujíc. Jiného víc nevím.
Přihlásit/registrovat se do ISP