254. V Praze před 8. březnem 1607.

Česká komora panovníkovi, že po komorníku Rudském podala výkaz svých příjmů a vydání, dle nyní dokonce Dvorská komora požádala o vydání domovní berně r. 1606, která podle dohody obou býv. komorních presidentů byla cedována jí na zaplacení velkých anticipací, učiněných na teufelovské rejtary, arciknížeti Matyášovi, nejvyššímu českému hofmistru i do Norimberka. Tyto úvěry nejsou prolongovány a nově byl poukázán na ni také úvěr, sjednaný s presidentem Tajné rady Lichtenštejnem. Kromě domovní berně nemá prostředků a její odnětí bude mít za následek neuspokojení na ni poukázaných osob, vypovězení jistin od ostatních věřitelů a tak zhroucení, jen s námahou udržovaného králova úvěru. Žádá za ponechání při dřívější resoluci, kterou jí byla daň cedována.

Kopie v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen - Anschlüsse ad 10. marti 1607'. In tergo: Der Hörn. kais. auch zu Hungern und Beehaimb kgl. Mt, unserm allergenedigisten herm. Pod textem alia manu: Ad cameram aulicam per imperatorem 8. martii anno 1607 Andreas Hannewald a opět jinou rukou: Aufzuheben, das original ist den herrn gehaimen eingeschlossen worden 10. martii anno 1607.

Allergenedigister kaiser und herr! Eur Mt haben wir vor disem auf deroselben allergenedigisten bevelch der Beehmischen cammer jezigen zustand an geringen einkomen und hergegen schweren ausgaben gehorsambist durch dero kammerdiener Caspar Rudský


[Kašpar Rudský, se šlechtickým přídomkem "von Stuj", byl od ledna 1604 prvním tělesným komorníkem císařovým a v té hodnosti náčelníkem všech komorních služebníků. Byl proto v denním styku s panovníkem, který pojal k němu důvěru, takže ho užíval i k různým úkolům, patřícím již do oblasti veřejné působnosti. Roku 1611 po detronisaci Rudolfově v Čechách stal se dokonce jeho politickým důvěrníkem a podporoval Rudolfovu orientaci na Protestantskou unii. Při císařově smrti stál u jeho lůžka a dostál vyřídit poslední srozumitelný císařův rozkaz. Hned příštího dne byl na rozkaz Barvitiův zatčen a uvržen do vězení. Vyslýchán byl o Rudolfových stycích s falckým kurfiřtem. Po návštěvě kardinála Khlesla ve vězení spáchal 9. února 1612 sebevraždu. Na veřejnost byl obviňován ze zpronevěry 80 tisíc dukátů] übergeben lassen. Nun kumbt ieczo abermal vor, dass von Euer Mt Hofcammer die haussteyr des sechzenhundert sechsten jars, welche zu jener zeit mit Euer Mt genedigistem vorwissen und auf baider gewesenen nechsten herrn hofund beehmischen cammerpresidenten vergleichung [bývalými presidenty komor byli Jakub sv. p. Molart a Štěpán Jiří ze Šternberka; úmluva nebyla asi zlistiněna. Není ani v archivu Dvorské komory ani ve Staré manipulaci v archivu ministerstva vnitra v Praze] gegen anticipirung einer mechtigen suma gelds zu bezalung der Teuflischen herein in Beehaimb aigenmechtig geruckten reiter, item der fürstlichen durchleuchtigkait erzherzog Mathia zwaimal hundert tausend gulden, herrn obristen landhofmaister in Behaimb aimalhundert zwainzig tausend schock, der stadt Nüernberg ainmal hundert tausend gulden, der Beehmischen kammer neben der contribution cedirt worden
[jak mělo být použito původně českých berní, svolených r. 1606, vyplývá ze shora otištěného aktu o č. 198. - O teufelovských rejtařích viz č. 148, 193, 196, 201, 202, 206, 207 a 212. - O zástavní půjčce nejvyššího hofmistra Kryštofa Popela z Lobkovic č. 214 a 215. - O vzniku norimberské půjčky v SČ XI, sv. 1, sír. 7-8; o jejích dalších osudech v č. 209, 213 a 239. - O půjčce lichtenštejnské v částce 200.000 zl. u č. 201 a 202, o penězích pro arciknížete Matyáše na žold vojsku, ležícímu v Rakousích, pak v č. 220, 224-226, 229 a 231], zu notturft der perkstetterischen gränicz-weesens in Hungern wider gefordert werden will. Weilen dan die obgemelte posten noch nit alle abgelegt, sondern maistentails zubezalen sein, darzue numehr auch Eur Mt gehaimenratspresidenten herrn Carln von Liechtenstain von dero Hofcammer gemachte, allda empfangene und mit zalung auf die Beehmische camer angewisene schuld dreimalhundert tausend schock kumbt, welche posten alle so auf Georgi zu bezalen, uber sibenmalhundert tausend anlaufen. Wir aber ausser derselben ubergebenen und eingeraumbten contribution und haussteyr ganz und gar kein miti haben noch wissen, solche schwere verwisene posten abzulegen und dise anweisung entziehen zu lassen, sintemal dergleichen abtretung und einraumung der haussteyrn anno im sechzeehenhundert vierten der Beehemischen camer in s rentambt auch gescheehen und anno sechzeehenhundert fünften die stende solche gleicher gestalt gegen der ervolgten anticipation inne behalten haben und zue besorgen, da diser Eur Mt Beehmischer camer solche eingeraumbte haussteyr wider entzogen und man die angewisene personen, so sich an die Beehmische camer halten, nit auf die vergwiste zeit contentini sollte, dass hieraus Eur Mt grosse merckliche ungelegenhait endsteehen und besorglich alle andere glaubiger, welche bishero durch vleissige behandlung und richtige raichung der interesse mit grosser mühe in geduld erhalten worden, ihre sumen, deren allain alhie in Beehem uber die obbemelte posten achtmalhundert tausend, ausser was in Ober und Niderlausznicz ist, so zu mehrern tail von Eur Mt Hofcammer gemacht, auch maistes dahin komben und genossen, hiehero zu Beehmischen camer aber mit der Zahlung gewisen worden sein, uberhaubt aufkündigen die verschribene pürgen, stecken und pflecken und dardurch neben dem spott der bishero von der Beehmischen cammer mit grosser mühe, sorglichem vleiss erhaltene credit ganz und gar sinken und fallen würde. Wollen derowegen Eur Mt als dero gehorsambiste und getreue rate undertenigist gebeten haben, Eur Mt geruehen in erwegung erzelter gefahr uns bei hievoriger genedigisten resolution und cession diser gefeil allergenedigist verbleiben zu lassen, uns auch und deroselben aigen königliches behmisch camerwesen in genedigiste acht und schütz zu nemben. - Eur kais. Mt undertenigiste gehorsambiste Caspar Kapler, Z. Myrsiczkhy [Kašpar Kaplíř ze Sulevic byl tehdy prvním radou České komory; byl-li Zdeněk Miřický sekretářem či pouze některým z předních úředníků Čes. komory, nepodařilo se mi zjistiti. Mezi členy rytířského stavu se jméno Miřický neobjevuje. Nebo jde snad o zkomolené jméno sekretáře České komory Měsíčka z Vyškova?].
Přihlásit/registrovat se do ISP