258. V Praze 30. března 1607.

Dvorská komora žádá na rozkaz panovníkův Českou komoru, aby předložila výtah berních restů paní Lucie Otylie Slavatová od r. 1595, ježto zmíněná dědička po panu Adamu z Hradce požádala o zaplacení 10.000 tolarů, jimiž tento přispěl r. 1592 panovníkovi na půjčku nejvyšších úředníků českých, když bosenský pasa vpád do Chorvatska učinil. Příštího r. 1593 byla sice sněmem usnesena zvláštní berně na zaplacení této půjčky, z níž však, jak se v počtech tehdejšího dvorního výplatčího Rietmana nalezlo, dostal k tomuto účelu jen 40 tisíc tolarů, ale není známo, nač tehdy použili nejv. čeští berníci zbývajících 60 tisíc. Nechť se komora pokusí zjistit také to, a nebyl-li snad z nich celý dluh, nebo jeho část, Adamovi z Hradce zaplacena.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 martius'. - O půjčce, resp. záruce nejv. úředníků na 100.000 zl. srv. Sněmy české VIII, str. 139 a 212/3; o úhradě její bylo jednáno již na jarním sněmu r. 1593; srv. SC VIII, str. 243 dole; instrukce pro vybírání berně z prodejů, na ni určené, ibid. str. 246. usnesení bylo pojato pak do artykulů sněmu podzimního; srv. SČ VIII, str. 372-378.
Přihlásit/registrovat se do ISP