283. V Praze 22. srpna 1607.

Panovník České komoře, že poukazuje dlužné služné a příplatek sekretáře České kanceláře Jana Mencelia na výnos českých berních nedoplatků s výjimkou posudného, určeného na vychování dvora.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 augustus'. Pod textem konceptu jinou rukou An die Behmische carne: - in simili bevelh wegen Johann Plateysen per 1155 ?r. U kontextu po straně poznámka: Mutatio Johann Plateys, teutscher hofsecretär.

Rudolf etc. Wir geben euch hiemit in gnaden zu vernemben, dass wir den (titl.) Johann Menzelium etc. mit bezahlung 1540 fl. ausstendiger hofbesoldung und zuepuessgeld auf die in unserm künigreich Beheimb ausstendige restanten, doch ausser des zu unserm kaiserlichen hofwesen gehörigen piergelds, verweisen zu lassen, gnedigist bewilligt haben


[žádost Menclova jest uložena v témže archivu mezi originály ,Böhmen ad 21. August 1607'. Není datována, dle rozhodnuto bylo o ní v Dvorské komoře již 13. srpna. Mencl v ní tvrdí, že opustil na Moravě výhodné zaměstnání, že po 15 měsíců byl placen z moravského rentamtu, ale nyní již 28 měsíců jest nucen se vydržovati z vlastních peněz, nedostávaje ani služného ani příplatku, a žádá, aby byl odkázán služným i přilepšením, která činí dohromady měsíčně 55 zl., na výnos nedoplatků českého posudného. - O jeho žádosti bylo rozhodnuto 13. srpna slovy: Fiat per beede bevelch Behm. camer. Auf die restanten in bericht, doch ausser des biergelts, 13. Augusti 1607. Do expeditu byla však věc odevzdána teprve 21. srpna. - Jan Mencl byl zprvu - 1595 - radním písařem v Brně (srv. SČ. IX., str. 118). Podle Stloukala, Česká kancelář dvorská, s. 117, nastoupil jako sekretář v této kanceláři v srpnu 1601, takže byl v ní zaměstnán právě šest let, při čemž za 2 roky a 4 měsíce bylo mu dluženo služné]. Und bevelhen euch darauf hiemit genedigelich, ihr wollet in unserm namen oder von unsertwegen bei unserm euch undergebenen behm. rentambt die Verordnung tuen, damit gedachtem Mencelio angeregte 1540 fr. aus besagten restanten bewilligtermassen gegen quittung entricht und bezalt werden, wie ihr gehorsamb zu tuen wist. Daran vollzieht ihr unsern genedigen willen und mainung. Geben Prag den 22. Augusti anno 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP