297. V Praze 16. dubna 1608.

Soupisy dlužníků berní v kraji Bechyňském za léta 1605, 1606 a 1607 podle termínů.

Kaligrafická pap. kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze, Stará manipulace S 15/10 - IV., pořízená patrně v nejvyšším berničním úřadě ze zpráv krajských berníků, jichž jména jsou po straně poznamenána, a to pro léta 1605 a 1606: Tomáš Zahrádka a Samuel Slovák a pro rok 1607: Mistr Martin Tychystes a Pavel Roland. V prvních dvou seznamech jsou jednotlivé termíny vypsány ve zvláštních rubrikách. Považuji to za zbytečné a v edici uvádím jen jména a označení dlužných termínů číslem. Třetí seznam obsahuje jen jména bez termínů a otištěn jest beze změny.

Léta 1608 v středu po provodní neděli poznamenání reštantův. Restantníci na rok 1605 v kraji Bechyňském: J. Mt pan kanclíř termíny 4-6, p. Jan z Říčan 3-6, p. Joachim st. Špa-novský 1-6, p. Kryštof Leskovec 1-6, p. Bohuslav Leskovec 1-6, p. Fridrich Míčan 1-6, p. Jan Finfkircher 1-6, Anna Chrtová 1-6, Bohuslav Kalenice 1-6, Ctibor Vrchotický 1-6, Daniel Špulíř 1-6, Jiří Homut 1-6, Jiřík Haudelius 1-6, Jan Sádlo 3-6, Jan Houska 1-6, Jan Kába 1-6, Jan Strachota 1-6, Jan Rebeník 1-6, Jeroným Puchfelder 4-6, Jan Kargelius 1-6, Jan Oustojovec 1-6, Karel Bechyně 4-6, Ladislav Vostrovec 1-6, Malovec z Malovic 1-6, Michal Malovec 1-6, Matyáš Kamenický 1-6, Mikuláš Španovský 1-6, Pavel Sádlo 1-6, Saul Gisnický [!] 1-6, Vilém Rút 1-6, Václav Harant 1-6, Václav Mládek 1-6, Zdeněk Víta 3-6, město Tábor 3-6. Město Pelhřimov 3-6, město Pacov 1-6, město Bechyně 1-6, město Miličín 1-6, rektor, děkan, mistři, bakaláři a studenti učení Pražského 1-6, děkan a kapitola hradu Pražského 1-6


[nejv. kancléř Zdeněk z Lobkovic držel v kraji Bechyňském Jistebnici, Jan z Říčan dlužil za Starou Červenou Řečici, Joachim Španovský za Loutkov (nedaleko Hořepníku), Kryštof Leskovec za panství božejovské u Pelhřimova, Bohuslav Leskovec za Cerekvici, Fridrich M.čan z Klinštejna za Vitanovice a Těmice u Mladé Vožice. Jan Finfkircher byl dolnorakouský komorní rada a plukovník proviantní služby, byl ženat s Kateřinou Slavatovou a koupií si v Bechyňském kraji r. 1603 od Jáchyma ml. Španovského Ml. Vožici a panství šelmperské (Siebmacher - Meraviglia, Der böhmische Adel, s. 122). Anna Chrtová dlužila za statek Opořany, Bohuslav Kalenice za statek Veselí u Bechyně, Ctibor Vrchotický dlužil za statek Pluhový Žďár, Daniel Špulíř z Jiter za Katov u Soběslave, Jiřík Homút držel tři statky, Bělou, Choustník a Radenín. - Staropražský primas Jiří Hajdelius se v této době v alfabetickém rejstříku Desk zemských nevyskýtá; v Maratově "Soupisu poplatnictva z r. 1603", s. 44, je uveden s 24 poddanými, ale není určeno, kde. - Jan Sádlo měl šest poddaných pod starou tvrzí v Liderovicích, Jan Houska ze Zahrádky dlužil za statek Pošnou u Pacova, Jan Kába z Rybňan za Kvasejovice a Dvorce u Soběslavě. Jméno Jan Strachota se rovněž v rejstříku Desk zemských v této době neobjevuje; snad šlo o nějakého hejtmana, který přiznával na místě vrchnosti, podobně jako následující Jan Rebeník, který učinil přiznání za božejovický statek Kryštofa Leskovce. Jan Kargelius z Keršpachu držel Mirošov na Pelhřimovsku, svobodn.k Jan Oustojovec měl poddaného v Táboře, Karel Bechyně z Lažan za statek Borovany, Ladislav Vostrovec z Královic za část Odlochovic u Ml. Vožice, Málovcové drželi Hlubokou, Dříteň a Vlhlavy, Matyáš Kamenický dlužil za Hojovice u Kamenice nad Lípou, Mikuláš Španovský byl pánem Pacova, Pavel Sádlo za několik poddaných v Liderovicích (držel s bratrem Janem). Jméno Gisnický je patrně nesprávně přepsáno; není vyloučeno, že jde o Řísnického na Řísnici u Smilových Hor. Vilém Rút dlužil za Dírne a Červenou Lhotu, Václav Harant z několika lidí, zastavených Kryštofem Leskovcem z panství božejovského. Václav Mládek byl svobodník v Ježově a no Křtěnovicích, kde měl čtyři poddané (Marat, s. 47), Zdeněk Víta dlužil za statek Vlčovec u Radenína. Universita Karlova dlužila v kraji Bechyňském za 16 poddaných v Radkově u Borotína, děkan a kapitula u sv. Víta v Praze za 12 poddaných v Miroťtně u Černovic].

Léta 1608 v středu po provodní neděli paznamenání reštantův. Restantníci na rok 1606 v témž kraji Bechyňském [všichni 1-9 termín):

Z panství J. Mti císařské krumlovského, J. Mt pan komorník nejvyzší, J. Mt pan kanclíř nejvyzší, p. Jan hrabě z Serynu, p. Jan ml. z Říčan, p. Joachim st. Španovský, p. Kryštof Leskovec, p. Arnošt Leskovec, p. Fridrich Míčan, p. Vilím Lev z Říčan, Anastazí Vítova, Anna Chrtová, Adam Čabelický, Bohuslav Kalenice, Bohuslav Mazanec, Ctibor Vrchotický, Ctibor Čejkovský, Eva Kaplířová, Jindřich Brodský, Jiří Homut, Jiří Haidelius, Hendrych Hozlaur,

Jan Vostrovec, Jan Slonska, Jan Kába, Jan Strachova [!], Jan Rebenik, Jan Kergelius, Jan Sádlo, Jan Oustojovec, Kateřina Konečková, Karel Bechyně, Malovec z Malovic, p. Michal z Malovic, Matyáš Kamenický, Mikuláš Španovský, Markyta Špulířová, Petr Smrčka, Pavel Sádlo, Přech Svatkovský, Rozina Voračická, Saul Risnický, Vilém Rut, Václav Harant, Václav Mládek, Vilém Voračický, Zdeněk Víta, rektor děkan, mistři, bakaláři a studenti učení pražského, Jesuiti patres Societatis Jesu z statku bernartického, město Tábor, město Pelhřimov, město Milčín, město Pacov, město Bechyně.

Za tyto termíny tito: Bohuslav Sádlo 4-9, Jetřich Hozlaur 8-9, Jan Svatkovský 3-9


[vysvětlivky zde pouze doplňují poznámku 1. - Nejv. komorník Adam ze Šternberka dlužil za panství bechyňské a sedlecké, Jan hr. ze Serynu za panství rožmberské, Arnošt Leskovec za Novou Bukovou, Vilém Lev z Říčan dlužil za Voračice, Křtěnovice a Beztahov, Anastazie Vítova za statek Dub u Ratibořských Hor, Adam Čabelický za Koloděje u Týna n. Vit., Bohuslav Mazanec, svobodník, za sebe a jednoho poddaného v Dol. Hrachovicích, Ctibor Čejkovský za Štipoklasy u Týna n. Vit., Jindřich Brodský za poddané v Čížkrajicích u Trhových Svin, Hendrych Hozlaur za statek Volši u Milevska, Jan Vostrovec z Královic za sirotky po Janu Malovcovi na Kamenici. Statky Jana Slonsky a Jana Strachoty, patrně svobodníků, se nepodařilo určiti. Není vyloučeno, že první jméno je zkomoleno z jména svobodníků "ze Slapska". Jan Sádlo z Vražného dlužil daň za stateček Hlinici; dnes osadu obce Čekanic Tábora. Kateřina Konečková byla měšťanka v Miličíně, mající sedm poddaných (Marat, s. 46), Markéta Špulířová z Jiter byla poručnicí na statku tučapském u Soběslave, Petr Smrčka z Mnichu dlužil za 12 poddaných v Oblajovicíčh v nynějším okresu pacovském. Přech Svatkovský z Dobrohoště měl platit ze svých poddaných ve Svatkovicích u Bechyně, kde stála rodná tvrz tohoto drobného zemanského rodu, Rozina Voračická za Blanici u Ml. Vožice. Saul Řísnický byl "na Horách", patrně Smilových, a Vilém Voračický dlužil za rodné Vražné u Ml. Vožice, Jetřich Hozlaur za Volší a Jan Svatkovský ze svého dílu Svatkovic].

Léta 1608 v středu po provodní neděli poznamenání reštantův. Reštantníci na rok 1607, kteříž ještě na mále ani na mnoze nic neodvedli:

Jan hr. z Serynu a na Rožumberce, J. Mt pan Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, Kryštof Cimburk z Cimburka a na Dvorcích, Jan ml. z Říčan na Staré Červené Řečici, Joachim st. Španovský z Lisova a na Loutkově, Fridrich Míčan z Klinštejna a na Vítanovicích, Mikuláš Španovský z Lisova na Pacově, Kryštof Lískovec z Leskovce na Starým Božejově, Arnošt Leskovec z Leskovce na Nový Bukový, Bohuslav Leskovec z Leskovce a na Cerekvi.

Z stavu rytířského: Albrecht Cabelický z Soutic a na Podboři, Anastazie Vítova z Královic, Albrecht Řehoř Pouzar z Michnic a na Volešnici, Anna Chrtová z Dlohé [!] Vsi a na Vopořanech, Adam Čábelický z Soutic a na Kaladým, Anička Vostrovcová z Zahrádky a na Dívčíkopech, Adam Rejhart z Zďáru a na Smrchově, Bohuslav Sádlo z Vražného a na Vražným, Bohuslav Kalenice z Kalenic a na Veselí, Bohuslav Víta z Zerzavého na Zahoří, Ctibor Vrchotický z Loutkova a na Zďáře Pluhovém, Ctibor Cejkovský z Cejkov a na Štipoklasích, Ctibor Vojíř z Protivce a na Římově, David Najmer z Virtmberku a na Landštejně, Eva Kaplířová na Neustupově, Jetřich Hozlaur z Hozlau a na Volši, Jiřík Víta z Zerzavého na Staici a Koutech, Jiřík Pětipeský z Chýš a na Chotovinách, Jindřich Votek [?] Brodský z Labouně, Jiří Jan Materna z Květic [!], Jiří Hajdelius z Rasenštejna, Henrych Svatkovský z Dobrohoště, Jan Houska z Zahrádky a na Pošný, Jan Castolar z Dlouhé Vsi a na Roudným, Jan Strachota z Kyfmberku, Jan Kába z Rybňan, Jan Hřebenář z Hřebence a na Mostcích, Jan Svatkovský z Dobrohoště a na Svatkovicích, Jan Kergelius z Krelspachu a na Mirošově, Jan Jindřich Záborský z Brlohu a na Hamru, Jan Hagen z Švarcpachu a na Poděrazích, Kryštof Hozlar z Hozlau na Dobronicích a Selině, Kateřina Vratislavova z Běšin a na Drahově, Kateřina Konečková v Milčíně, Karel Bechyně z Lažan a na Borovanech, Kateřina Ottová z Říčan a na Těchobuzi, Mikuláš Keblanský ze Hvozdna, Matyáš Kamenický z Hojova, Mikuláš Beřkovský z Šebířova, Petr Smrčka z Mnichu, Pavel Sádlo z Vražného, Přech Řísnický z Řísnice, Ratislav Vchynský ze Vchynic a na Nové Bystřici, Regina Budkovská z Machovic, Rozina Voračická z Purgštalu, Václav Harant z Kořen, Václav Mládek z Ježova, Vilím Voračický z Paběnic a na Blanici, Vilém Kořenský z Terešova, Václav Šišků z Jamolice, Václav Mazanec ze Slavětína, Václav Kořenský z Terešova, Žofije Vítova ze Zerzavého a na Vlačovsi


[zjištěny jsou zde pouze ty statky, které se nevyskýtají již v pozn. č. 1 a č. 2: Jiří Jan Materna z Květic, správně Jindřich Jan Materna dlužil za Vrbici u Petrovic, severně od Milevska, Jindřich Svatkovský z Dobrohoště dlužil snad za tento manský statek, Mikuláš Keblanský dlužil za Keblany a Hvozdec u Trhových Sviň, Mikuláš Beřkovský ze Šebířova držel statek Košetice severně od Hořepníku; snad některá jeho ves sahala do kraje Bechyňského. Přech Řísnický z Řísnice dlužil za statek Řísnici u Smilových Hor. - Purgštal čili Burgstal leží u Nové Bystřice. - Vilém Kořenský z Terešova dlužil za Ostrolovský Vjezd, svobodník Václav Šiška z Jamolice za Svrabov u Tábora, svobodník Václav Mazanec ze Slavětína za svůj statek v Dolních Machovicích u Mladé Vožice, Václav Kořenský z Terešova za Dvorce u Trhových Svin, Žofije Vítova ze Rzavého dlužila za Vlčeves, nikoliv Vlačoves, u Radenína, v jejímž držení byl r. 1605 ještě Zdeněk Víta ze Rzavého].

Kapitola kostela hradu Pražského, kněz Vít Joanites a Šimon Keller, správcové panství bernarditského.

Město Peldřimov, město Soběslav, Hradec Jindřichův k záduší, město Miličín, městys Hořepník, město Bechyně, město Pacov.
Přihlásit/registrovat se do ISP