Palacký František, Historické zprávy o lidnatosti země české (ČČM 1834), 2. vyd. Radhost II: 1874

Paprocký z Hlohol Bartoloměj, Diadochus, to jest sukcesí, jinak posloupnost knížat a králů českých, kap. O stavu panském, Praha 1602

Pažout Julius, K dějinám statků dříve purkrabských, nyní zemských (Zprávy čes. zem. archivu I.), 1906

Pekař Josef, K dějinám stavovského státu (ČČH 1901)

Pěšák Václav, Dějiny královské České komory (Sb. archivu min. vnitra III.), 1930

Týž, Berně v Čechách 1527, (Sbor. archivu min. vnitra VIII.), 1935

Týž, Berně v Čechách 1528 a 1529 (Sbor.arch. min. vnitra X.), 1937

Týž, Židovská berně v l. 1527-29 (Ročenka Společnosti pro dějiny židů VII),

1935

Placht Otto, Co jest usedlost v letech 1567 až 1654 (ČDV VII), 1920

Týž, České daně 1517-1652, Praha

Podlaha Antonín, Úpadek strany podobojí na sklonku 16. století (Sborník hist.

kroužku V.), Praha 1904

Pohl Jan, Dopisy Jana Kolence, hejtmana J. M. cis, panství Zbiroha (Vest. král.

čes. spol. nauk 1907)

Pröckel Vinzenz, Eger und das Egerland, 2. vyd. Falknov 1877

Týž, Geschichte der Stadt Elbogen, s. d. (80.léta XIX. st.).
Přihlásit/registrovat se do ISP