Salaba Jaroslav, Korespondence kněze Matěje Cyra s Václavem Březanem a Petrem Vokem (Věst. král. spol. nauk IX.). 1900

Sedláček August, Rozvržení sbírek a berní 1615 dle uzavření generálního sněmu (Abhandlungen der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften VI. Folge 3. Band), Praha 1870

Týž, Děje města Čáslavě, Čáslav 1874

Týž, Hrady a zámky české VI., Praha 1889, XIII., Praha 1905

Týž, Heslo "Kinský" Ottův sl. XII. 241 n.

Týž, O starém rozdělení Čech na kraje (Rozpravy Čes. akad. tř. I. č. 185), Praha 1921 .

Týž, Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách (Publ. České akademie č. 61), Praha 1923

Scheltz Theodor, Gesamtgeschichte der Oberund Niederlausitz (Neues Laus. Magazin 58), Zhořelec 1882

Schieche Emil, "Glatz" ve Wörterbuch des Grenz und Auslanddeutschtums B. III.

Schlesinger Ludwig, Ältere Geschichte von Elbogen (MVGDB XVII), 1879

Schmidl J., Historia Soc. Jesu, prov. Bohemiae, pars I., Praha 1747

Schmoller Gustav, Der deutsche Beamtenstaat des 16. u. 17. Jahrhunderts (Schmollers Jahrbuch 18.)

Schreiber Rudolf, Der Elbogner Kreis und seine Enklaven nach dem 3Ojähr. Kriege, Praha 1935

Týž, Die Stellung des mittelalterlichen Elbogner Landes in Böhmen (MVGDB Jg. 74), 1936

Siegel Karl, Die staatrechtliche Stellung des Egerlandes, Cheb 1919

Simon H., Die ständische Verfassung in Schlesien, Vratislav 1842

Slavata Vilém, Paměti, díl I., (Vyd. J. Jireček), Praha 1866

Týž, Zápisky z let 1601-3 (Rozpravy král. čes. spol. nauk VII., sv. 2.), Praha 1887

Slavík Jan, Počátky českého národa, Praha 1939

Týž, Český národ v rozkvětu, feudalismu, Praha 1940

Sněmy české od r. 1526 až po naši dobu, sv. I.-XI., Praha 1877-1910, sv. XII. z roztištěného exempláře.

Stenzel Gustav, Urkundliche Geschichte der freien Ständeherrschaft Beuthen in Oberschlesien (rkp. státní archiv Vratislav, rap. 135 E 74)

Stieber Miloslav, České státní smlouvy I. (Knihovna sborníku věd právních a státních XXII.), Praha 1910

Stieve Felix, Briefe und Akten zur Geschichte des 3Ojähr. Krieges B. I., IV., V., Mnichov 1870, 1878, 1883

Týž, Verhandlungen über die Nachfolge Rudolfs II. (Abhandl. der hist. Klasse der kgl. Akademie in München), 1880

Týž, Die Politik Bayerns II., 1591-1607 (Briefe und Akten V.), Mnichov 1883

Stloukal Karel, Česká kancelář dvorská 1599 až 1608, Praha 1931

Strnad Josef, Šimon Plachý z Třebnice a jeho paměti o Plzni (ČČM LXVI), 1882

Týž, Mistra Šimona Plachého z Třebnice Paměti plzeňské, Plzeň 1883

Týž, Fabian Stehlík z Čeňkova a Treustadtu a jeho rukopisy (ČČM 1889)

Svátek Josef, Smrt hraběte Schönburga v Praze 1604 (Lumír XII.), 1884

Týž, Obrazy z kulturních dějin českých,II., Praha 1891
Přihlásit/registrovat se do ISP