13.

V Budyšíně, 8. dubna 1611.Instrukce hornolužických vyslanců k sněmu generálnímu: Mají se vydati v několika dnech na cestu do Prahy, v Praze nejdříve jíti k audienci k císaři a předložiti mu požadavky hornolužických stavů, odevzdati ověřující listiny a psaní králi Matyášovi, českým stavům, vyslancům jiných zemí, nejv. úředníkům a j., účastniti se jednání sněmovního, vyslechnouti mínění stavů českých a vyslanců moravských a slezských a o něm uvažovati, míti na mysli, aby byla zachována úcta k císaři i svobody a privilegia koruny České a zemí inkorporovaných a aby byly odvráceny lstné úklady; dále mají žádati za nápravu a odstranění zlořádů při expedici věcí týkajících se zemí inkorporovaných a odevzdati příslušná gravamina. V příčině potvrzení následnictví krále Matyáše mají míti zření k Slezanům a dáli svůj souhlas za těchto podmínek: designace krále Matyáše nebude ke škodě jejich svobodám, při budoucí volbě Českého krále budou také slyšeni, dostanou od krále Matyáše potvrzení privilegii a záruku za dluhy učiněné císařem; hledě k obnovení kompaktát a unie s Čechy mají se říditi podle Slezanů; od císaře mají si vyžádati, bude-li třeba, revers, že toto poslání nebude ke škodě jejich svobodám.

Viz text v předcházejícím svazku i: 614.
Přihlásit/registrovat se do ISP