39.

V Praze, 12. dubna 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných: Stavové se radili na radnici, mají-li býti Tengnagl a Heidelius vyšetřováni právem útrpným; nejv. sudího žádali, aby převzal řízení sněmu; dali prohlédnouti pokoje pod palácem na hradě Pražském. Na sněmu na hradě jim přečtena proposice, o niž uvažování odloženo na zítřek. Tou dobou táhlo vojsko Matyášovo Prahou z Brandýsa na Zbraslav.

Orig. v archivu městském v Kutné Hoře: 6536/I. A tergo adresa "šepmistrům a radě na Horách Kutnách".

Službu svú vzkazujem slovutné a mnoho vzáctné poctivosti páni a přátelé nám dobrotivě přízniví....

Dnešního dne, když jich Mti vyšší dva páni stavové z obce a vyslaní páni z měst se na rathouz vedle nařízení pánův direktorův a rad zemskejch se shromáždili, dříve nežli nahoru k sněmu se vypravili, mezi jinejm dlouhou disceptací a radu o to, měl[i]-li by Franc Tennagl a Heidelius ku právu outrpnýmu, poněvadž jest in mora periculum, podání bejti, drželi a na čem snesli se, toho k oznámení obci, kteráž na to neústupně, aby se to bez dalších protahův stalo, tlačila, do zejtřejšího dne odložili. Zatím na J. Mt nejvyššího pana sudího zemskýho, [Adama ml. z Valdštejna.] aby direkcí sněmu k sobě přijíti ráčil, jednomyslně žádali a to při pánu, že jest to k sobě, ač dosti těžce, a to s jistou vejminkou a vejhradou, přijíti se zamluviti ráčil, obdrželi. Potom dále některé osoby z sebe na hrad Pražský, aby všecky pokoje pod palácem, nacházel[y]-li by se kde jaký prachy, přehlídli, vyslati a po vyřízení toho teprva k sněmu okolo poledne jeti a jíti ráčili. Tu pak, jakž rychle do soudnice se páni stavové sjíti ráčili, nejvyšší pan purkrabie pražský proposici sněmovní s tím oznámením, že ji z vlastních rukou J. Mti cís. přijal, publikovati dal a tu my V. Mtem tak, jakž vuobec čtena jest slovo od slova in verbis formalibus, odsíláme příležitě.

Po vyhlášení tý proposici páni stavové vyšší veselou mysl a dobrou naději na sobě ukazují, že vedle tohoto pěknýho z milosti buoží začátku jiný věci k dobrýmu a vinšovanýmu konci buohdá přivedeny budou. Což aby se stalo, za to pána Buoha neustavně prositi jest potřebí. K uvažování týž proposici do dne zejtřejšího odloženo, ta bude-li míti vedle starobylýho spůsobu po vyšších stavích rozdílně čili vuobec společně uvažována býti, o to nejprve consultováno býti jmá.

V tu chvíli, když páni stavové k sněmu odjeli, zatím jako v patách přes most lid královskej, kterýho něco na panství J. Mti cís. Brandejsským a blíže Prahy i v Praze leželo, na grunty a statky kláštera Zbraslavskýho se přes most po 10 praporcích stěhoval.


Mimo to V. Mtem více na ten čas psáti, vzláště na začátku a že některé věci ještě v tejnosti a in actu jsou, nemáme, ale když potom najevo vejdou a vyřízeny budou, o tom V. Mtem šířeji psáti neopomineme. S tím pán Buoh rač s námi se všemi býti.

Datum v Starém městě Pražském v outerej po neděli provodní, t. j. 12. Aprilis léta 1611.

V. Mtí

 

Vyslaní.


Přihlásit/registrovat se do ISP