40.

[Na hradě Pražském], 12. dubna 1611.Královská proposice k sněmu: Císař Rudolf povoluje, aby bratr jeho král Matyáš byl za krále Českého přijat a korunován a vyhrazuje si několik artikulů, které s králem Matyášem a stavy i vyslanými z druhých zemí nemohly býti dosud projednány.

Kop. českého textu v rk. archivu města Prahy: rk. 5, 112, fol. 522; něm. texty (A) v říšském finančním archivu ve Vídni: Böhmen 1611 April Landtagsakten, (B) v Gersdorfské knihovně v Budyšíně: ms. 40, fol. 459, (C) v archivu minist. vnitra ve Vídni: kod. 78, fol. 20 - 22, (D) v biskupském archivu ve Vratislavi: Fürstentagsbuch 1608-1612, fol. 695 - 696 a j. Za základ položeny texty A a B, až na nepatrné odchylky souhlasné a shodující se také s textem českým, který byl ve sněmě čten. Značné varianty textů C a D ukazují na jinou redakci proposice, vyhovující rozhodněji požadavkům stavovským, hlavně ve stati týkající se neodkladného korunování krále Matyáše a uznání za pána (variant d).

Jakož jest J. Mt Římský císař a Uherský, Český etc. král etc., pán náš nejmilostivější, na poníženou prosbu všech tří stavův království Českého, věrných milých poddaných svých, tento sněm generální na hrad Pražský položiti a rozepsati ráčil, i neráčí J. Mt cís. toho tejna činiti, že jest z náchylnosti a lásky bratrské, kterouž k nejjasnějšímu knížeti a pánu Mathyášovi, králi Uherskému etc., panu bratru svému nejstaršímu a nejmilejšímu, nakloněn býti ráčí, též pro dobré království tohoto, nechtějíc, aby snad budoucně - kdyby pán Bůh všemohoucí J. Mt cís. z tohoto světa prostředkem smrti časné povolati ráčil (čehož jeho svatá božská milost za dlouhé časy ještě uchovati rač) - jaké o to roztržitosti a nevole býti měly, k tomu milostivě povoliti ráčil, aby týž pan bratr J. Mti, poněvadž jest předešle s milostivým povolením J. Mti cís. za čekance království Českého ode všech tří stavův přijat, při tomto sněmu za krále Českého vedle starobylého způsobu vyhlášen a korunován byl. Pročež J. Mt cís. k nim stavům té jisté naděje býti ráčí, že se v tom z strany korunování J. Mti krále Mathyáše za krále Českého povolně ukáží a o jistý a brzký den, na který by takové korunování předsevzato býti mělo, spolu s J. Mtí cís. snesou, a JMt král Mathyáš Uherský nepochybně to všeckno, což J. Mt cís. a jiní předkové J. Mti, králové Čeští, z strany povinnosti a jiných všech k tomu přináležejících věcí činili, tolikéž s milostivou volností podle předešlých chvalitebných příkladův vykonati ráčí, a stavové též, čím jsou povinnovati, že to, jakž na věrné poddané náleží, vykonají a v tom se ve všem poslušně a poddaně zachovají. Však poněvadž ještě některé artykule mezi J. Mtí cís. a J. Mtí králem Uherským, též stavy království Českého a vyslanými z zemí k království tomuto vtělených tak na spěch na místě postaveny a do této proposici pojaty býti nemohly, ráčí sobě J. Mt cís. k dalšímu při tomto sněmu jednání a na místě postavení též artykule vyhrazovati a J. Mt cís. jim všem věrným poddaným svým společně neb rozdílně milostí svou císařskou a královskou nakloněn býti ráčí.

Publikována v outerý po neděli provodní 12. Apr. l. 1611.

Nachdem die Rom. kais., auch zu Hungern und Böhaimb etc. kgl. Mt, unser allergnädigister herr, auf aller drei stend des königreichs Böhaimb, dero getreuen und lieben Untertanen, untertanigistes bitten diesen generallandtag auf das Prager schloss ausgeschrieben haben, so können ihre kais. Mt nicht verhalten, das dieselbe aus bruderlicher liebe und naigung, mit welcher si dem durchleuchtigsten fürsten und herrn, Matthiasen könig zu Hungern, aus dero herrn brudern dem eltisten, gewogen sein, auch wegen nuz und frumben dieses königreichs, auf das künftig - wann der allmechtig Gott ihre kais. Mt aus dieser weit durch den zeitlichen tod abfordern würde (welches der allmechtige Gott langwierig verhüeten wolle) - nit etwa zerüttung und Widerwillen deswegen sich ereigen, dieses gnediglich bewilligt, das obgemelter ihrer Mt herr brueder, weil er vor diesem mit allergnedigister bewilligung ihrer Mt ["ihr Mt und auf dero begehren" C a D.] zum designirten könig in Böhaimb von allen dreien stenden angenomben ["angenomben und einhellig geschlossen worden, das sie nach ihr kais. Mt ableiben keinen andern zum bömischen könig nehmen sollen anizo noch bei ihr Mt lebezeiten" C a D.] worden, bei diesem landtag ["worden - landtag" chybí v C a D.] zum könig in Böhaimb dem alten gebrauch nach publicirt und gekrönt werde.

Sein derohalben ["Sein derohalben - gehorsambist vergleichen. Es wird" chybí v C a D, kde je místo toho tento text: "ersuchen derohalben ihre kais. Mt die stende gnedig, ihre kgl. Mt unverzüglich zu krönen und dieselbe hinfüro für ihren könig und herren zu erkennen und zue halten und".] ihre kais. Mt zu den stenden der genzlichen hofnung, das si sich wegen der crönung zum könig in Böhaimb bemelter ihrer Mt herrn bruders willig erzaigen und sich eines ehisten und gewissen tages, an welchem die crönung möchte fürgenomben werden, mit ihrer kais. Mt gehorsamist vergleichen. Es wird auch der könig zu Hungarn ohne zweifel alles dasjenige, was ihr kais. Mt und dero vorfahren als könige in Böhaimb wegen des iuraments und all anderer darzu gehörigen Sachen getan haben, vermög voriger löblichen exempel ebenfalls mit gnediger Willfährigkeit vollziehen, gleichmessig auch die stende, was si zu tun schuldig, wie getreuen Untertanen gebürt, laisten und in dem sich gehorsamist und untertenigst erzaigen.

Jedoch, weil noch ezliche artigl zwischen ihrer kais. Mt und dem könig in Hungern, auch den stenden dieses königreichs und den abgesandten aus den incorporirten landen so eilends nicht erörtert und in diese proposition eingebracht werden können, haben ihre kais. Mt ihr dieselbe zu weiterer handiung und erörterung bei diesem landtag vorbehalten. Und ihre kais. Mt seind ihnen den getreuen Untertanen mit kais. und kgl. gnaden gewogen.

Publicatum ["Datum" B a D, datování chybí v C.] Pragae 12. Aprilis anno 1611, hora 12 ["hora 12" atd. chybí v ostatních rk.] in der landstuben aufm Prager schlos. [C a D na konci mají tento dodatek: "Darbei hat der herr obriste burggrafe im landtag mündlich füerbracht, das sich die stende eines ehesten tages vermöge voriger proposition mit ihrer kais. Mt der krönung halber vergleichen sollen".]
Přihlásit/registrovat se do ISP