79.

[V Praze], 16. dubna 1611.Kutnohorské diarium: Nejv. purkrabí oznamuje sněmu, že císař žádosti stavů o napravení proposice vyhověl, o čemž sněmu podává spis; spis čten a také artikule, které si císař vyhradil; jednání o nich zahájeno; stavové děkují císaři za napravení proposice a s radostí přijímají artikul o korunování Matyášově, avšak o některé věci stavů nutno ještě před tím jednati; jiné artikule, na př. o dluzích, odkládají se k dalšímu uvážení zvláštní komisí do pondělí. Na artikule krále Matyáše proti průtahům jednání sněmovního, proti intrikám chtějícím vzbuditi nedůvěru stavů ke králi a proti Michnovi, jehož zatčení se žádá, usnášejí se stavové, aby se králi vyhovělo.

Pokračování diaria kutnohorských poslů k sněmu generálnímu. Opis kopie kutnohorské (A), kde nyní toto pokračování chybí, v zems. archivu. Kopie (B) v rk. knihovny Fürstenberské na Křivoklátě: I a 42, str. 285 - 286.

16. Aprilis.

Jich Mti nejvyšší páni úředníci zemští pod jednou z kanceláře ["vyšli" dodává B.] do sněmu přišli a tu od pana purkrabího pražského promluveno, jakož jsou při J. Mti cís. páni stavové toho, aby proposici sněmovní v některých artykulích vysvětlena a napravena býti mohla, vyhledávali, že J. Mt cís. ku ponížené žádosti jejich tak se milostivě nakloniti a ji tak, jakž tento spis J. Mti cís., kterýž se ku přečtení podává, v sobě obsahuje, vysvětliti a napraviti dáti poručiti ráčil. Čten spis ["a tak ten spis čten" B.] a za tím také artykulové, o kterých se zmínka v též proposici J. Mti cís. činí ["spis ten viz níže na listu" dodává B a vsunuje na tomto místě artikule.], čtěni a po přečtení toho od pánův stavův na to nastupováno, aby páni úředníci nejvyšší nejprve přímluvy své činili a potom vystoupili. Což se stalo, že sstoupivše se, potaz svůj jměli a potom z sněmu do kanceláře odešli. Za tím přímluvy pánův stavův po pořádku jak o propositi, tak artikule J. Mti cís. šly a po přímluvách a zavření snesení od pana directora stavův [T. j. nejv. sudího Adama ml. z Valdštejna.] oznámeno: Že J. Mt cís. pro některé osoby sobě poslati a jim dne včerejšího stížnost svou v jistých artykulích přednésti skrze pana hejtmana markrabství Moravskýho [Karla st. ze Žerotína.] dáti ráčil.

Artykulové, které J. Mt. cís. sobě v proposití vyhraditi ráčil... [Znění artikulů viz v č. 81.]

Artikule od J. Mti krále Uherského stavům přednesené.

15. Aprilis.

[Text těchto artikulů a následujícího snesení stavů vzat z kopie kutnohorské: 6536/5 B, jejímuž znění, téměř souhlasnému s textem A a B, jsme dali přednost.]

Přední: Jeho Mt král. toho zprávu jmíti ráčí, kterak by někteří neupřímní lidé skrze svý praktiky a donášení stavův J. Mti cís. příčiny všelijaké k tomu dávali, aby se tímto jednáním sněmovním (sic) protáhnouti mohlo. Protož J. Mt král. za to žádati ráčí, aby stavové se o to, aby ty takový praktiky [přetrženy byly] [Doplněno vydavatelem.], prohlédnouce k tomu, že J. Mt král. na dokázání k nim lásky své země svý opustiti a velikej počet lidu svého sem k žádosti a pro ochranu jich a tohoto království poslati, ano i sám osobně se vypraviti ráčil, přičinili.

Druhé: Jakož i v tom zpraven býti ráčí, že by stavové J. Mt král. v jakési domnění bráti jměli, že by nějaký tejný jednání s J. Mti cís. jmíti ráčil, toho že nic není; nebo ačkoliv teď některý den od J. Mti cís. J. Mti, že J. Mt cís. osobního shledání s J. Mti žádostiv býti ráčí, vzkázáno bylo, však J. Mt král. na to žádné odpovědi dáti jest neráčil. Když by k tomu přišlo, že by J. Mt král. s J. Mti cís. osobně se shledati jmíti ráčil, tehdy, cokoliv mezi jich Mtmi jednati se bude, toho J. Mt král. před stavy tajiti nechtíti, nýbrž s nimi to communicírovati ráčí. Na druhou stranu že i J. Mt král. té milostivé naděje k stavům býti ráčí, že oni tolikéž v podobné příčině učiní.

Třetí: Že se J. Mti král. doneslo, že by Pavel Michna, sekretář kanceláře český, v tom se slyšeti před některejmi osobami dáti směl, že by věděl jakou cestu k tomu, aby J. Mt král. o hrdlo připraven býti mohl, najíti; protož aby byl do arestu vzat a jistý osoby stavův k němu, když by byl zjištěn, vyslány byly a tu v přítomnosti těch, kteréž J. Mt král. k tomu vyslati chtíti ráčí, na některý věci dotazován byl.

Snešení stavův o artikule J. Mti cís. a J. Mti král.B)

["Na ty artikule J. Mti cís. a J. Mti král. stavové se takto snésti ráčili" B.]

Co se toho artikule v proposici J. Mti cís. napravení, kdež J. Mt cís. toho milostivě žádati ráčí, aby stavové s J. Mti cís. se o jistý a brzký den, kdyby J. Mt král. král Mathyáš za krále Českého vyhlášen a korunován byl, snesli, dotejče, předně páni stavové J. Mti panu purkrabímu za to služebně, že k tomu jest přivedeno, že ta proposicí sněmovní jest vysvětlena a napravena, děkují a o ten artikul strany vyhlášení a korunování krále Mathyáše za krále Českýho se mezi sebou snášejí, že by jim nic milejšího nebylo, než, poněvadž ta milostivá vůle pána Boha a J. Mti cís. jest, aby J. Mt král Mathyáš za krále Českýho co nejdříve dle žádosti J. Mti cís. vyhlášen a korunován býti ráčil; však že některé věci pánův stavův, dříve nežli by k koronací přišlo, předjíti musejí; když ty na místě postaveny budou, s J. Mti cís. se o jistý den strany koronací neprodlenně snésti chtějí.

Z strany pak artikulův obvzláštních, poněvadž se tu velikých a těžkých věcí dotejče, a mezi těmi některé, jako dluhové J. Mti cís. a jiné se vyhledati musejí, že ty se k uvážení do pondělího příštího odložiti a k tomu se jistý osoby z stavův voliti musí.

Naposledy při tom jich Mtem, jaké jest J. Mt král artikule stavům přednésti dáti ráčil, v známost uvedeno, o tom sub lit. B.

I jest toho při tom snesení pánův stavův zůstaveno a strany artikulův královských, čeho J. Mt král. při stavích vyhledávati ráčí, to aby se tak stalo. - A tak sněmu do pondělího odloženo.

K uvažování těch J. Mti cís. artikulův v zeleným pokoji voleni z stavu městského: pan Jan Peldřimovský, pan Simeon Humburgk, pan Simeon Kohout, pan Jiřík Švik, Samuel Straka z Pražan všech tří měst a pan Jan Šultys od Hory Kutny.
Přihlásit/registrovat se do ISP