81.

(V Praze, 16. dubna 1611)Císař Rudolf stavům na sněmu na hradě Pražském shromážděným předkládá artikule, které si vyhradil na konci sněmovní proposice ze dne 12. dubna a které se týkají jeho titulu krále Českého, jeho residence, statků, dluhů a služebníků, urážlivého psaní a mluvení o císaři, všeobecné amnestie provinilých a propuštění osob uvězněných.

Kopie (A) v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/1 F, kopie (B) tamže v kutnohorském diariu, kopie (C) v témž archivu: 6536/5 B. Kopie A se s výjimkou prvých artikulů nejvíce blíží německému textu pocházejícímu z bývalého archivu ministerstva vnitra ve Vídni: I A 1 Ka 2990. Tento německý text je pravděpodobné původní stylisace Rudolfových podmínek abdikačních, z niž pro sněm pořízen oficiální překlad v řeči české, Srovn. č. 71, kde se více dočítáme o překládání německého textu pro stavy. Český text A pravděpodobně byl oficiální překlad určený stavům; již překlady B a C, oba kopie stejné redakce, se značně uchylují od textu A, hlavně formálně; jiné zachované kopie mají znění ještě odlišnější. Jsou to patrně jiné překlady z němčiny nebo další volné redakce Rudolfových artikulů; tak text v diariu musejním: Akta Veřejná 1611, rk. IX. A 9, fol. 56 - 58, v knihovně zámecké na Křivoklátě: I a 42, st. 289 a text archivu kutnohorského: 6536/4 B. Nebylo zapo


třebí uváděti jejich různočtení. Jen v kutnohorském textu, naposled citovaném, je poznámka, již nechci pominouti mlčením. O císaři se tam praví: "že ráčí chtíti pány stavy z povinnosti před vyhlášením a korunováním J. Mti krále Uherského a po vyřízení těchto artykulův nížepsaných propustiti".

Německý text A pokládám za původní jednak proto, že byl uložen mezi akty české kanceláře, jednak proto, že jedna z jeho dvou úplně shodných kopií má v odstavci 3. malou opravu - slovo "behemischen königs" opraveno z "ungerischen königs" - provedenou rukou kanceláře Matyášovy. Je to tudíž text, který si dal poříditi král Matyáš, a tu lze s velkou pravděpodobností se domýšleti, že se postaral o správné původní znění. Další německé texty, tak kopie (B) Gerštorfské knihovny v Budyšíně: Ms. 40, fol. 460, s nimž celkem souhlasí kopie biskupského archivu ve Vratislavi: Fürstentagsbuch 1608 - 1612, fol. 696 - 698 a kopie (C) archivu městského v Chebu jsou buď překlady z češtiny nebo další německé redakce.

Artikule,

které J. Mt cís. etc. při tomto sněmu v proposicí vyhraditi ráčil.

1. Aby J. Mti cís. titul krále Českého zůstal ["až do smrti, poněvadž přes 36 let království toto spravovati a témuž království a stavům znamenitá a vzáctná privilegia a milosti nadati ráčil, zůstal" B a C.] a pro vychování ["a k tomu aby na vychování" B a C.] J. Mti cís. a dvoru J. Mti jistá suma peněz ["peněz chybí" v B a C.], obilí a dobytka a jiné potřeby, též 4 groše posudního každoročně dáváno ["dobytka, vína, item posudního po 4 gr. č. každoročně vycházelo" B a C.] do živobytí J. Mti cís. etc bylo.

2. Aby J. Mt cís., kde by se J. Mti, buď kdež nyní přebývati ráčí na hradě Pražském, neb na jiném místě v královští Českém a kdekoliv jinde líbilo, residencí svou jmíti a se dvorem i se všemi věcmi svými svobodně přijížděti a odjížděti moci ráčil. ["Aby J. Mt čís. svůj byt a residenti buď v Praze, neb kde by se koli jinde v Čechách J. Mti líbilo, jmíti a tu svobodně přijížděti a odjížděti moci ráčil", druhý artikul v B a C.]

3. Aby všecky statky a panství J. Mti v království Českém, též všecky, jenž na J. Mt cís. připadly odoumrtí, práva a spravedlnosti, aneb které by ještě až do korunování krále Uherského J. Mti připadnouti mohly, všecky reštanty berničné, dar k milostivému zalíbení J. Mti cís. etc., od stavův království Českého léta 1610 svolený, Jeho Mti cís. zůstaly, tak aby s tím dle libosti své činiti moci ráčil. ["Aby všecky statky od J. Mti cís. skoupené, item nápady, odoumrtí, které by na J. Mt ještě za živobytí J. Mti připadnouti mohly, item restanti berniční sbírek na sněmích předešlých svolených a obzvláštně dar k zalíbení J. Mti cís. J. Mti náležeti a k ruce J. Mti cís. zvyupomínati se mohly" třetí artikul v B a C.]

4. Aby všecky dluhy J. Mti cís. etc. zápisné s rukojměmi aneb jakým by ty spůsobem pojištěny byly, kteří na království tomto a zemích postoupených i také na panstvích a statcích J. Mti cís. etc. pozůstávají, bez všelijaké další obtížnosti J. Mti cís. etc. i rukojmův J. Mti cís. etc. zaplaceny a tak pečeť a ruka J. Mti cís. etc. vyváženy byly. ["zápisné na statcích J. Mti cís., též také rukojměmi zjištěné, vyváženy býti mohly, od stavův zaplaceny, pečeti navráceny a podpisové cassírováni býti mohly" B; totéž znění, jen zkomolené, v C.]

5. Aby J. Mti cís. etc. služebníci náležitě ušetřeni a při tom, co by J. Mt cís. etc. jim z milosti zapsati dala aneb ještě zapsati dáti ráčila, zanecháni byli a toho užíti mohli. ["co kterému J. Mt cís. darovati ráčil, zůstaveni býti a toho užíti mohli" B a C.]

6. Aby proti J. Mti cís. nic takového psáno ani mluveno bylo, co by k ourážce neb k ztenčení důstojnosti J. Mti cís. etc. sloužilo, to aby náležitě opatřeno bylo. ["Aby to opatřeno bylo, aby od žádného nic na urážku důstojnosti J. Mti cís. mluveno, psáno ani žádnému nic vyčítáno nebylo" šestý artikul v B a C.]

7. Aby z obojí strany všecko z ouplna, co jest se tu takkoliv zběhlo, v zapomenutí uvedeno, všem i jednomu každému všecko, tak jakž se to i to předešlé stalo, všelijaké domnění a nedůvěření zdviženo bylo a na časy věčné ničímž zlým se nepřipomínalo, ani něco takového od jedné strany druhé na potupu nevyčítalo, nýbrž láska, svornost a dobré srozumění se zachovalo. ["Aby, co se koli z obojí strany zběhlo, to v zapomenutí přišlo, zdviženo a od jedněch druhým odpuštěno a ničímž zlým zpomínáno nebylo, poněvadž J. Mt cís. předešle v podobné příčině totéž učiniti ráčil" sedmý articul v B a C.]

8. A poněvadž některé J. Mti cís. etc. rady, služebníci z měst a jiní lidé do vězení a arestu jsou vzati, proti těm aby nic dále před se bráno nebylo, nýbrž i z vězení a arestu ihned zase propuštěni byli, tak aby k službám a povinnostem, jiní pak k obydlím svým navrátiti se mohli, jakož pa[k] J. Mt cís. etc. J. Mti králi Uherskému, panu bratru svému nejmilejšímu, též zemím královští Českému připojeným, vtěleným, tolikéž ještě artikule podati a co zapotřebí bude, při nich vyhledávati, pominouti neráčí, té jsou k stavům milostivé a nepochybné naděje, že tyto artikule k žádosti a vyhledávání J. Mti cís. etc. v své uvážení a J. Mti etc. příjemnou a účinlivou odpověď neprodleně dají, J. Mt pak vše svou milostí císařskou i královskou jim to zpomínati ráčí. ["Aby rady a služebníci J. Mti cís., kteří do vězení a arestu vzati jsou, ihned z toho propuštěni a k službám a povinnostem svým navráceni byli, o čemž J. Mt cís. s J. Mti král. v jistých artikulích také neprodleně jednati dáti chtíti ráčí, v té naději, že na to účinlivé odpovědi dosáhnouti ráčí" osmý articul v B a C.]

(9. Co se Pasovských do achtu dání dotejče, pokudž by stavové jinšího prostředku k vybytí jich ze země mezi sebou najíti nemohli, že by J. Mt cís. bez rozmýšlení to učiniti a je do achtu vzíti dáti (ač by to s prolitím krve se státi musilo) ráčil. - Toto ústně oznámeno. [Tato poznámka ukazuje, že v původním znění Rudolfových požadavků tento artikul nebyl, což je arci nasnadě, neboť nepatři věcně mezi císařovy abdikační podmínky jsa starým požadavkem stavů. Došlo k němu patrně v ústním jednání mezi zástupci panovníkovými a zástupci stavů. Uvedl jsem jej přece na konci textu Rudolfových artikulů, protože se v pozdějších spisech na něj reaguje v souvislosti s ostatními články, jako by byl jedním z nich.] [Artikul tento doplněn z B a C, chybí v A. V C není poznámka "Toto ústně oznámeno".])

Articl der röm. kais. Mt, die si in der beschehenen landtagsproposition excipirt und solche bei allen dreien ständen des königreichs Behaimb gnädigst ersuechen und begehren.

1. Erstlich soll ihrer kais. Mt der titl aines behaimbischen königs verbleiben ["Damit Ihr. kais. Mt der titl des künigs in Behaimb verbleibe" B a C.] und dieweil ihre Mt über 36 jar lang die stand des königreichs Behaimb geregirt ["sie uber 36 jähr über dieses künigreichs ständen geregieret" B a C.] und die selben mit vilen privilegiis und gnaden be gäbet, das ["auf das" B a C.] si zum zaichen ["zu erzeigung" B a C.] ainer dankbarkait bei erlassung des regiments ["abstehung von der regierung" B a C.] zur bessern aufenthaltung ["ihrer Mt und deren kais. hofs Unterhaltung" B a C.] ihrer Mt und deroselben hofs ein genante summa gelds ["etwas gewisses am geld" B a C.] getraids, weins viehes und anderer notturften, gleichsfalsauch 4 g. m. vassgelds ["des biergelds" B a C.] oder pieraufschlags [Chybí v B a C.] bis auf ihr lebenlang ["lebzeit" B a C.] alle jar sollen raichen und geben. ["gereicht werde" B a C.]

2. Das ihr Mt ihre residenz, es sei gleich alhie auf dem Prager schloss, wo si jeczt wohnen, oder aber an andern orten in diesem königreich Behaimb, wo es ihr Mt gefellig, haben und sambt ihrem ganzen hof und andern sachen frei ab- und zueziehen möchten. ["Damit ihrer kais. Mt frei stehen soll, entweder aufn Prager schloss an deren orten, wo sie anjetzo residieren, oder aber anderen orten in dem kunigreich Behaimb und wo es deren sonst belieben möchte, zu residieren und mit ihren hofstat und allensachen einenfreien ab- und zuzug zu haben" druhý artikul v B, podobně v C.]

3. Alle ["Dass alle" B a C.] ihre güeter und herrschaften, so im königreich Behaimb ligen, die nemben ihnen ihr Mt bevor aus, ["in diesen kunigreich gelegen ihr vorbehalten" B, podobně C.] sowol auch ihre totenfäll, ["sowohl alle an ihre Mt verfallne erbfäll" B a C.] recht und gerechtigkeiten, die jeczt vorhanden oder aber noch künftig bis zur crönung des behemischen königs fallen möchten ["recht und gerechtigkeit, so bereit verfallen oder künftig bis zu ihrer kgl. würd des künigs in Hungern krönung fällig sein möchten" B a C.], item alle restanten des vassgelds und der Steuer, die aigentlich ihrer Mt be willigt worden, ebensfals das munus oder geschankgeld, welches ihr Mt zu genedigem gefallen von den ständen de anno etc. 1610 verwilligt und noch im rest verbleibt, damit ihr Mt hierin ihres gefallens tuen und solch geld vermüg des landtagsbeschluss ["alle die restanten und ihr kais. Mt eigentlich bewilligte steuern, wie nicht weniger der stand zu ihrer Mt gnädigisten beliebung anno 1610 bewilligte Verehrung, soviel deren noch ausständig verbleiben sollen, also damit sie mit denselben ihren Wohlgefallen nach zu tun und solche Inhalts des landtagsbescbluss" B, podobně C.] durch gewisse darzue angeordnete ["von ihr Mt darzu verordnete" B, "von i. k. Mt deputirte" C.] personen ein bringen möchten ["einmahnen lassen könnten" B, podobně C.]

4. Es sollen alle und jedwedere aufgerichte, verbriefte und verbürgte schulden dises königreichs Behaimb, sowol auch von aigenen herrschaften ihrer Mt, ohn alle weitere beschwärnus ihr Mt und deroselben bürgen abgelöhnet, bezahlt und hiemit ihr Mt sigil und handschrift erledigt werden. ["Dass alleihrer kais. Mt verbürgte und verschriebene schulden oder wie sie sonsten versichert sein, so auf diesem künigreich und cedierten landen oder auch dero herschaften stehen, ohne alle fernere ihrer Mt bürgen und beträngnus bezahlt und also ihrer kais. Mt hand und Siegel gelöset werden sollen" čtvrtý odstavec v B a C.]

5. Ihr Mt diener sollen der gebüehr nach respectirt und dabei erhalten werden, was ihnen ihr Mt aus gnaden verschriben oder aber noch künftig verschreiben lassen wolten. ["Dass ihrer kais. Mt diener in gebürliche acht genomben, auch dasselbe, was ihnen von ihrer kais. Mt aus gnaden verschrieben werden möchte, gehalten werde und verbleiben soll" pátý artikul v B, podobně s úchylkou "verschriben oder verschriben werden möchte" v C.]

6. Es soll wider ihr Mt nichts dergleichen geschriben, weder geredet werden, was ihr Mt zum despect oder nachtl geraichen möchte, und solches soll der gebüer nach versehen werden. ["Dass dergleichen gebürliche Verordnung geschehe, ihr kais. Mt übel und verkleinerlich in worten und Schriften nicht zu gedenken" šestý artikul v B, téměř stejně v C. Po té jakožto sedmý artikul přidáno v B a C: "Dass die reichsund andere auch geheimbe ihr Mt Sachen bei einen jedwedem ihr Mt diener ohne einige Visitation oder abcopierung deroselben zu ihr kais. Mt disposition und Verordnung verbleiben soll."]

7. Das zu beden tailen alles volkornbentlich, was sich bisher verlofen, in Vergessen heit gesteh werde und jedermeniglichen, wie es dan zuvor auch geschehen, verzigen, alle argwöhn, böse vermuetungen und misstrauen aufgehebt, auch zu ewigen zeiten mit kainem argen gedacht werden; und soll kain tail dem andern zur schmach solches verheben. ["Dass beederseits ein generalpardon über alles, was da vorgelaufen, allen und jeden, wie es vor diesen beschehen, gegeben, aller verdacht und mistrauen aufgehebt und in ewigkeit in unguten nit gedacht noch von einem oder den anderen verkleinerlich aufgeruckt und fürgeworfen, sondern lieb, einigkeit und guetes vertrauen und vernehmen erhalten werden soll" jakožto osmý artikul v B, zkomoleně v C.]

8. Und dieweil etliche rät und diener ihrer Mt [und andere personen] [Doplněno z B a C.] aus den stötten, sowol auch andere leut ["sowol auch andere leut" chybí v B a C.] in geienknus und arrest gezogen worden ["eingezogen und in arest genomben worden" B a C.] gegen denselben soll man weitere nichts vornemben ["dass wider dieselbe weiter nichts procediert werde" B, totéž jen se změnou werden soll" C.] sondern si sollen der gefenknus und des arrests alspald ledig gelassen ["zu erlassen" B a C.] sein, damit sie widerumb ainstails in ihre dienst und ämbter eintreten, die andern aber haimb zu ihren heusslichen Wohnungen einkeren möchten, ["damit sie sich zu ihrengehorsambisten diensten, die andern aber zu den ihrigen wieder verfuegen mögen." B, zkomoleně C.] wie dan ihr kais. Mt ["Ihre kunigl. würd" přidává B.] dem könig in Ungern, deroselben geliebten herrn bruedern, gleichsfals auch an die incorporirte länder des königreichs ["so wohl den incorporierten landen dieses künigreichs" B, téměř stejně C.] Behaimb ["ebnergestalt" přidává B, zkomoleně C.] gewisse artici gelangen ["übergeben" B a C.] und was von nöten sein wird, bei ihnen ersuechen nicht unterlassen wollen, dero genzlich und ungezweivelten hoffnung, die stand werden diese artici, dis begehrn und ersuechen ihr Mt in ihr erwegung nemben und würkliche antvort unverzogentlich geben, dass wollen ihr Mt ihnen mit kais. und kgl. Gn. gedenken. ["und was die notturft erforden wird, an sie zu begehren nit unterlassen werden. Seind darbei der gnädigsten ungezweifelten Zuversicht zu den ständen, sie werden diese ihr kais Mt artikel, begehrund ersuchen in reife erwägung ziehen und ihr Mt angenehme und treuliche antwort darauf unsaumblich zukommen lassen, und ihre kais. Mt wollen ihnen solches mit allen kaiserlichen und küniglichen gnaden gendenken" jakožto artikul devátý dokončuje B, podobně, avšak zkráceně C.]
Přihlásit/registrovat se do ISP