86.

[V Praze], 11. dubna 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných: Omlouvají se, že hned po příjezdu do Prahy nepsali a že nedali zprávy o ohni na Novém městě; píší o jednání na sněmu včerejšího dne, napravení proposice, vyšetřování Tengnaglově, zatčení Michnově, uherském lidu vojenském, o Pasovských a j.

Orig. s přitištěnou pečetí v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/7. A tergo adresa šepmistrům a radě na Horách Kutnách a jinou rukou "18. Aprilis 1611", t. j. praesentatum.

Službu svou vzkazujem....

Psaní V. Mtí nám odeslanému, nač by se, i také postscripta v něm zavřená, vztahovalo, tomu jsme vyrozuměli. Kdež předně to těžce nésti ráčíte, že V. Mtem nic od nás při odeslání zase zpátkem domů koní na zejtří po našem sem do Prahy příjezdu psáno nejní, i ráčíte moci rozuměti, že tak pojednou, an jsme se zde ještě dobře nevohlídli, o čem psáti jsme nejměli, zvláště že jsme se ničehož, řídilo-li jest se co od pánův stavův před sněmem dole na rathauze staroměstským neb jinde, doptati ani také, bude-li co sněmovnímu předložení na překážku chtíti bejti, domysliti nemohli. Avšak potom hned na druhej den, když jsme jiný koně také domů odeslali, V. Mtem jsme sumovně, co se tehdáž na zejtří po našem příjezdu jak dole na rathauze, tak potom nahoře v sněmě řídilo, psali i při tom proposici sněmovní připiš zouplna odeslali. Jakož pak i dále, co by tak pilného bylo a V. Mtem věděti potřebného bylo, jak z strany věcí sněmovních tak i jiných případných, na jiném nejsme, nežli abychom V. Mtem o tom časně psali.

Co se neštěstí strany ohně na Novém městě Pražském dotýče, ačkoliv jsme o tom na cestě jedouce ku Praze, že kolikosi domův při zdech městských na právě střeleckým hoří, slyšeli, však že dříve, nežli jsme do Prahy dojeli, oheň byl přetržen a příliš tak hrubá škoda se nestala, tím V. Mtí zaneprázdňovati se nám nevidělo. Protož k V. Mtem jsme té naděje, že nás při té omluvě zůstaviti ráčíte... [Následují zprávy o vyřízení některých věcí soukromého rázu v Praze, uložených městskou radou kutnohorskou vyslaným k sněmu.]

Vedle toho, co se dne včerejšího, totiž 16. Aprilis, v sněmě řídilo, o tom V. Mtem relací na spisu sub a příležitě odsýláme [Srovn. č. 79 a 81.] a při tom dále oznamujeme, že první artikul v proposici sněmovní od J. Mti cís. tak vysvětlen a napraven jest, jakž v spisu J. Mti cís. doloženo i od pana purkrabího oustně oznámeno, že J. Mt. cís. netoliko povolovati, ale i milostivě stavův za to, aby J. Mt král. král Uherský Matyáš za krále Českého vyhlášen a korunován byl, [žádati] ráčí, jakž potom tomu lépeji z spisu napravení též proposici, kterejž V. Mtem, když se k němu přijíti moci bude, se odešle, vyrozuměti moci ráčíte.

Franc Tennagl, jsa odsouzen ku právu outrpnému, z uvážení těch 24 osob z stavův k tomu předešle volených v pátek u večer do několika hodin na noc u přítomnosti jistých osob k tomu také volených jest tázán; co jest pak na trápení svém vyznal, to ještě v tejnosti zůstává. Pavel Michna sekretář v jednom domě u Ptáků řečeném v Železné ulici se vartuje.

Jaká V. Mtem toho potřeba, abyste se o to opravdově, abyste časně z rukojemství za J. Mtí cís. pánům Klusákům vypraveni býti mohli, snažiti ráčili, nastává, z artikule J. Mti cís. mezi jinými čtvrtého vyrozuměti moci ráčíte. [Srovn. č. 81.]

O lidu královském uherském aneb jiném, že by sem ku Praze táhnouti jměl, bylo-li by co jistého zde v Praze slyšeti, jakž věděti žádati ráčíte, doptati se v jistotě nemůžeme, než o Pasovskejch od vyslanejch z Tejna nad Vltavou a z Tábora, že jim rozkazují a hrozí, jestliže jim dostatek profiantův od obilí, muk, dobytka a piva do Budějovic Českých dodáváno nebude, že jim pálením škoditi a je mordovati budou. A o Praze také slyšeti se dali, že když sobě trochu pooddechnou, zase procejtí a Prahu navštíví. Buď tak, co se o nich rozpráví, neb jinak, potřebí se předse na paměti jíniti, varty v městě držeti a kundšafty odtud, kde oni se zdržují, jmíti.

S tím ochrana boží s námi se všemi rač býti.

Datum na Horách Kutnách (sic) [Zřejmá chyba místo v Praze, neboť píší v tomto listě právě o svém příjezdu do Prahy a užívají slov "sem do Prahy "sem ku Praze" a podpisují se "Vyslaní v městech Pražských".] v neděli Misericordias, to jest 17. Aprilis léta 1611.

 

V. Mtí vyslaní v městech Pražských.


Přihlásit/registrovat se do ISP