206.

S. d. (asi 28. - 29. dubna 1611.)Dobrozdání [vévody Brunšvického, saských a mohučských vyslanců] o vyřízení sporu mezi císařem Rudolfem a králem Matyášem: 1. Smlouvy z 1608 a 1610 mají se zachovávati; 2. pasovský lid má býti rozpuštěn a původcové potrestáni; 3. rukojmí pražské smlouvy mají na požádání pomoci; 4. Matyáš má býti korunován a prohlášen králem Českým podobně jako se stalo za Maxmiliána II.; 5. nejvyšší úřednici, rady a úřednici v Čechách, Slezsku a Lužici i rady královských měst mají přísahati císaři věrnost až do jeho smrti; 6. má se provésti universální reformace vlády, císař i král mají k tomu stejným počtem určili komisaře a vše se má upraviti s radou stavů; 7. císař má zůstati panujícím králem; 8. má se s obojí strany vše odpustiti; 9. císař a král mají odstraniti škodlivé rádce a užívati jen mírumilovných lidi; 10. císař náležitě doporučí kurfirstům při nastávajícím sjezdu kurfirstů krále Matyáše; 11. o smlouvě se má sepsati listina, na níž obě strany složí přísahu; 12. císař i král mají krále Španělského a všechny arciknížata žádati, aby vedle kurfirstů zaručili tuto smlouvu. Incipit: "Ungefehrliche gedanken". S. d.

Kopie v státním archivu ve Vídni: Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 103 e nro. 92, v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: cod. 78, fol. 68 - 70, v biskupském archivu ve Vratislavi: Fürstentagsbuch 1608 - 1612, fol. 725 - 727 a v Gersdorfské knihovně v Budyšíně: ms. 40, fol. 494. Zkráceně podle kopie vídeňského státního archivu: Reichstagsakten Bd. 103 e, nro 92 vydal Chroust v Briefe und Akten IX., st. 400 - 401, č. 164. Protože saští vyslanci dorazili teprve 25. dubna do Prahy a teprve v dnech následujících měli slyšení a konali porady, mohli teprve asi 28. dubna svoje návrhy stilisovati. Brömser v listu ze dne 30. dubna praví, mluvě o sobě a vyslancích saských, že se shodli o některých artikulích (viz Briefe u. Akten IX., st. 411); mluví o nich v souvislosti s událostmi 28. a 29. dubna. Proto také již Chroust toto dobrozdání datoval asi 28. dubnem. Chroust pokládá za autory jen saské a mohučské vyslance, ale kopie budyšínská má nadpis: "Vorgeschlagene mittel ihr fürstl. Gn. des herzogen von Braunschweig und der churfürstlichen gesandten". Tento nadpis ukazuje, že nelze upříti vévodovi Brunšvickému spoluautorství, které již proto musíme předpokládati, že saští vyslanci se měli se vším obraceti na něho.
Přihlásit/registrovat se do ISP