207.

(V Praze, před 29. dubnem 1611.)Wolf Zikmund z Losensteinu a Jiří Hardeck mají jménem krále Matyáše vévodovi Brunšvickému připomenouti: jak králi Matyášovi sliboval pomoc a se zaručoval "bei fürstlichen teutschen worten", jak sám projevil nelibost z císařova procesu atd.; očekává tudíž král, že si podle toho bude počínati a že nedá příčiny, aby císař a král, tato království a země se dostaly ještě do většího nebezpečí, nýbrž že prokáže služby, k nimž se zavázal; protože nyní nastaly změny, má vévoda Brunšvický ušetřiti krále jednáním o těchto věcech; pokud jde o poslední lístek ["zetl"] králův, nemá se dávati vina koncipistovi; král to béře na sebe a tolik je Bohem obdařen, aby ve svých vlastních věcech nepotřeboval koncipisty [Srovn. č. 619 a 620 předcházejícího svazku; v listu ze dne 8. dubna připisuje vévoda Brunšvický ostrost dopisu krále Matyáše z téhož dne jeho koncipistovi; srovn. též č. 601 předcházejícího svazku.]; konečně varuje král vévodu "dass sie sich diser Sachen, so ir kais. Mt etc. mit den stenden haben, nit wolten tailhaltig machen", neboť by bylo těžko udržeti na uzdě lid podrážděný čerstvými ranami a "furor populi"; proto se vévodovi doporučuje, aby se více mírnil, aby se zamezilo nepříjemnostem.

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 327 - 328. Kopie je přiložena k listu hornorakouských vyslanců ze dne 29. dubna a má nadpis: "Sechster einschluss ist ein memorial, was in namen der kgl. Mt herrn Matthiae, erzherzogen zu Österreich, irer fürstlich Gn. dem herzogen von Braunschweig der herr hofmarschalch, herr Wolf Sigmund herr von Losenstain, neben herrn graf Georgen freiherrn von Hartegg anzaigen müessen."
Přihlásit/registrovat se do ISP