208.

V Praze, 29. dubna 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře: Ve věci rukojemství klusákovského konali všechny možné kroky, i v plném sněmu vedle jiných měst žádali, aby nebyli stěžováni pořadem práva za jednání na sněmu o vyvazení měst ze všech rukojemství za císařem; také král v té věci vznesl na sněm žádost, ale dosud nic nebylo vyjednáno, proto budou se musiti dostaviti k soudu purkrabskému a žádají za prokurátora; též ve věci benedovského rukojemství.

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře: Sněm 1611, 6536/15 B.

Službu svú vzkazujem.... Psaní V. Mtí co by v sobě obsahovalo, jsme vyrozuměli a kdež mezi jinejm nám strany rukojemství Klusákovskýho a Benedovskýho psáti ráčíte, na to V. Mtem toto oznamujeme, že co se Klusákovskýho rukojemství dotýče, netoliko při J. Mti nejvyšším panu mincmejstru, ale i panu Peldřimovským, sekretáři komory České a jinde toho jsme se vší pilností, abyste jakýmkoli prostředkem téhož rukojemství sproštěni býti aneb dalšího folku na spokojení pana věřitele užíti moci ráčili, ale také i v plném sněmu při nejvyšších paních úřednících vedle jinejch měst, která v témž rukojemství a jiném za J. Mtí cís. vězí a z toho již do soudu purkrabskýho předešle pohnána jsou a některá i přísudky na sebe mají a tak dále, skrze suplikací, abychom ničímž pod tímto nynějším na sněmě o ten artikul strany vyvážení měst ze všech za J. Mtí cís. rukojemství jednáním a otevřeným pořadem práva při vyšších soudech a ouřadech stěžováni nebyli, vyhledávali a nad to vejše i sám J. Mt král. také žádost svou na sněm skrze nejvyššího pana sudího zemskýho, aby s věřiteli J. Mti cís., poněvadž J. Mt král. na to se, že s věřiteli J. Mti se umlouvati po korunování na království České chtíti ráčí, uvoliti ráčil, o příročí jednáno bylo, vznésti ráčil-Ale však ještě až posavad nikdež nic objednáno a spůsobeno býti nemohlo a nemůže a tak my v nejisto(tě) a nebezpečenství spolu s jinejmi zůstáváme a poněvadž soud purkrabský v tento nejprve příští pondělí po sv. Filipu a Jakubu [T. j. 2. května.] konečně držán bejti a na ten půhon, kterým od pánův Klusákův minulého roku z téhož rukojemství pohnáni bejti ráčíte a který do sv. Havla téhož roku na jednání nejvyšších pánův úředníkův v kanceláři České odložen byl, přijíti jmá, k oznámenému dni k vyhlášení téhož půhonu státi, nechceme-li na V. Mti a na sebe stannýho práva dopustiti, musíme. A protož, poněvadž k tomu jak listu mocnýho tak i přítele a prokurátora, kterej by na místě pana Vojtěcha Kautskýho podle nás stál, bude potřebí, na tom jsme, abychom se v tom pana Jana Altmana, jakožto zakázanýho V. Mtí přítele, aby nám týž list mocný napsal a podle nás také stál a od nás, co zapotřebí bude, promlouval, dožádali a jemu něco za práci jeho, poněvadž od V. Mtí jargeltu nemá, učinili. A tak, poněvadž v tom taková bezelstnost jest a krátkost času V. Mtem o tom na naučení, co bychom tu činiti jměli, psáti brání, jsme k V. Mtem té důvěrnosti, že se na tom zastavovati a toho těžce nésti neráčíte.

Co se pak druhého rukojemství, Benedovského, tkne, tu vedle rady pana Vojtěcha a V. Mtí poručení tak učiniti a na pány rukojmie za pana Jana Benedu k druhému budoucímu soudu purkrabskýmu vzíti časně, toliko af se nám jiná membrana na list mocnej k tomu, poněvadž ta, která nám teď odeslána, k onomu, o němž nahoře dotčeno, plnomocenství potřebována býti musí, co nejdříve odešle, nepomineme... [V následujícím se píše o penězích z úroků, které Jan Šultys, až pro něho pošlou koně, míní přivézti; také jim oustně oznámí o věcech sněmovních.]

Datum v Praze v pátek po sv. Marku evangelistu Páně léta 1611.

 

Vyslaní V. Mtí.Dnes páni Moravané, Slezáci a Lužičané slavně v sněmě vítáni a zase nahoru do pokojův knížecích provázeni byli.

Soudové v městech Pražských ani jinde žádní se ještě nedrží. [V postskriptu se zase píše o soukromých věcech, hlavně peněžních.]
Přihlásit/registrovat se do ISP