220.

Na hradě Pražském, 30. dubna 1611.Nejvyšší úředníci a soudcové zemští stavům kraje Žateckého: Dosud nemohli býti vyměněni krajští hejtmané, pročež dosavadní hejtmané zůstávají do 6 neděl ve svých funkcích.

Kopie v městském archivu v Lounech: Rk. 1 D 2, kniha patentův z l. 1598 - 1632, fol. 199.

My N. N. nejvyžší ouředníci a soudcové zemští království Českého a J. Mti cís. rady soudův dvorského a komorního urozeným pánům pánům, urozeným a statečným pánům rytířům a vladykám, moudrým a opatrným purgmistrům a konšelům z měst i jiným obyvatelům kraje Žateckého služby naše a všeckno dobré vzkazujem a na vědomí dáváme, že až posavad z jistých a důležitých příčin vedle starobylého spůsobu a obyčeje jiní páni hejtmané krajští na místo nynějších nařízeni býti nemohli.

Protož, aby týž kraj Žatecký na ten čas bez pánův hejtmanův krajských nezůstával, dožádali jsme se těch, kteříž tu povinnost na sobě až do tohoto nyní jminulého sv. Jiří zdržovali, aby ještě do šesti nedělí pořád zběhlých v tý povinnosti zůstati a to, co by k dobrému milé vlasti naší a tomu kraji sloužilo, říditi a spravovati ráčili a spravovali. Čehož jsme tolikéž V. Mtí a Vás, abyste se v potřebách nastalých kde utíkati věděti ráčili a věděli, tímto listem otevřeným [tajná] učiniti nechtěli.

Dán na hradě Pražském v sobotu po sv. Marku léta 1611 [Na konci listu 20 kroužků označuje místa pečetí.].
Přihlásit/registrovat se do ISP