235.

V Praze, 1. května 1611.Vyslaní chebští purkmistru a radě města Chebu: Poslané kopie holdování učiněného císaři Ferdinandovi a Maxmiliánovi pilně pročtli, avšak chtěli by ještě pro lepší informaci viděti také text holdování nynějšímu císaři, který jistě je v chebské kanceláři; pokud jde o potvrzení privilegií, dostali zprávu, že stačí jen vidimované opisy konfirmací předešlých králů a prosí o ně, protože korunování se pokládá za jisté o Nanebevstoupení Páně. Píši dále o dluzích, o poslaném seznamu vojáků, o soudních, poštovních a jiných věcech, týkajících se Chebu. Oznamují příchod slezských a moravských vyslaných, kteří měli slyšení u císaře a u českých stavů a kteří projevili svou soustrast se zkázou země způsobenou pasovským vojskem a přání, aby vojsko bylo ze země a mír byl obnoven. Dovídají se, že Kladský, Loketský a Chebský kraj také mají býti povolány ("furgefordert"), pročež se radili, co učiniti, aby to nebylo proti jejich privilegiím; složili koncept a požádali dra Eisena za dobré zdání; koncept se mu sice líbil, ale neradil, aby punkt o náboženství přidávali, protože před časem kraji a městu Chebu bylo mnoho nesprávně vzato; má se tudíž mluviti o restituci dřívějšího stavu; také se má pomýšleti, jak urovnati spory kraje i města se sousedními kurfirsty a knížaty a odstraniti nesnáze z toho vzniklé; měli by o tom co nejdříve dostati pověřující listy. Majíce o těch věcech pochybnosti, žádají o tom dobré zdání, ponechávajíce Chebským na rozhodnutí, zda o náboženství a také jiných punktech jim chtějí poslati pověřující listy. Pokud jde o náboženství, napsali suplikaci a dali ji přeložiti do češtiny, čekají jen na příležitost, aby ji zadali. [Srovn. č. 33 ze dne 11. dubna a č. 216 ze dne 29. dubna.] Píší ještě o příchodu saských a mohučských poslů, kteří chtějí udržeti císaře, o mučení Tengnaglově a o věcech soukromých. Incipit: "Geben den herren". Datum: "Prag den 1. Maii 1611".

Orig. v archivu města Chebu: A 2, fasc. 3.
Přihlásit/registrovat se do ISP