240.

[V Praze], 2. května 1611.Kutnohorské diarium: Král Matyáš předložil zástupcům stavů návrh kurfirsta Saského, aby král byl korunován, avšak správa země aby zůstala císaři; dále jim předložil saský protest proti špatnému nakládání s císařem a svou odpověď saským vyslancům; obojí oznámeno sněmu.

Pokračování diaria kutnohorských poslů k sněmu generálnímu; opis v zemském archivu, stará souhlasná kopie v kutnohorském archivu: 6536/5 D. Tato kopie má a tergo poznámku: "Extra comitia apud regem gesta 2. Mai 1611."

V pondělí po svatých Filipu a Jakubu.

Král povolal k sobě přednějších osob ze všech tří stavův a dal jim oznámiti, že kurfirst Saský toho vyhledává při něm:

1. Aby král na korunování a ubezpečení dostatečném přestal, však správy království Českého starému jeho [pánu a] císaři aby pozůstavil, neb i stavové budou moci zbezpečeni býti, že regiment bude napraven.

2. Že z rozličnejch zpráv tomu porozumívá, že císař jest na hradě svém obležen a jako vězněm zůstávaje nikam odjížděti nemůže, protož aby v tom J. Mt cís. etc. respektiroval král, neb kdyby se jinače mělo než sluší s ním zacházeti, tehdy by on i jiní kurfirstové a knížata říšská nemohli pána svého císaře v takovém zlehčení a posměchu zanechati. Bude-li pak chtíti král této rady jeho poslechnouti, že od osoby své k koruně království Římského jemu dopomáhati nepomine. [Srovn. č. 186, 210 a 234.]

Na to že zase dána od J. Mti král. legátu [Totiž saským vyslancům Gerstenberkovi a Wolfovi z Lüttichau.] odpověď:

Poněvadž jest J. Mt cís. etc. pro sešlost věku svého sám regimentu odstoupiti chtíti a stavům, aby krále korunovali, povoliti ráčil, že již to měněno bejti nemůže. Vězněm žádným že není a pro osobu J. Mti cís. etc. se žádné varty nedrží, ale když nepřítel ještě v zemi jest, že stavové hradu Pražského a svejch privilejí, obávaje se nějakého nenadálého vpádu, jakož se prvé stalo, hlídají. Také že císaře respektiruje, neb i při stavích to obdržel, aby od předkládání svých velikých ublížení a stížností upustili. Co se koruny Římského království dotyce, že král z té náklonnosti kurfirstu děkuje a bude-li Bůh chtíti, že se i to všecko dobře státi moci bude.

Čehož že jest J. Mt král. před stavy podle předešlého na tom zůstání tajiti moci neráčil.

O tom psaní J. Mti kurfiršta Saskýho relací v sněmě skrze pána z Talnbergka [Jan st. z Talmberka.] činěna byla, po kteréž pán sudí zemský toho doložiti ráčil, že J. Mt král. proto stavům to psaní a odpověď svou na to v známost uvésti dáti ráčil, jestliže by legáti J. Mti kurfiršta čeho podobného při stavích vyhledávali, [aby] věděli se čím spraviti a jich odbýti.
Přihlásit/registrovat se do ISP